Derfor nådde ikke foretaksgruppen budsjettmålet

Foretaksgruppen manglet 71 millioner kroner på å nå det økonomiske målet for 2018. Høye innleiekostnader, tekniske utfordringer og lavere aktivitet er noen av årsakene.

Utsettelsen av nye Kirkenes sykehus (bildet) og tekniske problemer ved den nye A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, er noen av årsakene til årsresultatet.

​Helse Nords årsregnskap for 2018 viser et økonomisk resultat på 205 millioner kroner. Målet var 276 millioner kroner, og avviket på 71 millioner skyldes flere forhold.

Tre av foretakene hadde et resultat som var vesentlig dårligere enn forutsatt. Årsak til dette var i hovedsak to forhold: Lavere aktivitet enn forutsatt, utsettelse av åpningen av nye Kirkenes sykehus og tekniske utfordringer ved den nye A-fløyen i Tromsø. I tillegg ser vi høyere kostnader til lønn og innleie enn forutsatt. Det arbeides med å finne årsaken til dette, sier eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen.

Reduserer

Resultatet for 2018 gjør at det må tas grep for å sikre at det økonomiske målet nås for 2019.

- På kort sikt har vi omprioritert noen av budsjettpostene for å redusere risiko for resultatavvik i 2019. Sykehusene må fortsette arbeidet med internt omstilling og å ha i fokus å realisere nytteverdi fra gjennomførte investeringer. Samtidig nedsettes en prosjektgruppe som skal se på tiltak på tvers av foretakene som kan øke det økonomiske handlingsrommet. Sykehusforetakene deltar i arbeidet. Det å møte de økonomiske målene våre er viktig både for å kunne utvikle pasienttilbudet vårt på kort sikt, og ikke minst for at vi skal kunne gjennomføre investeringsplanene som fotutsatt,  sier Rolandsen.