Felles retningslinjer for arbeidsrettede behandlingstilbud

Arbeid er helsefremmende, og mangel på arbeid kan ofte være det motsatte. Det finnes tilbud som legger til rette for arbeidstakere med helseproblemer, og nå har de fire RHF-ene utarbeidet en felles vurdering for hvem som har rett til arbeidsrettede behandlingstilbud.

Målgruppen er personer med alminnelige psykiske lidelser og/eller vanlige muskel- og skjelettplager. Illustrasjonsfoto: Colourbox

De fire regionale helseforetakene har i 2019 og 2020, sammen med fagpersoner og brukerrepresentanter, utarbeidet felles prinsipper for rettighetsvurdering til arbeidsrettet behandling. 

Prinsippene er i tråd med fagområdenes prioriteringsveiledere. De fire regionale fagdirektørene har godkjent rapporten med felles prinsipper til bruk i helseforetak og sykehus. Målet er å bidra til en likere rettighetsvurdering for den pasientgruppen som vil ha nytte av arbeidsrettede behandlingstilbud.

Her kan du lese hele rapporten

Prinsipp til hjelp i rettighetsvurderingen 

Vurderingen skal skje innen rammen av prioriteringsveileder for psykisk helsevern og fysikalsk medisin og rehabilitering. Individuelle forhold som funksjonsfall på flere arenaer (jobb, skole, sosialt, privat) bør tillegges særlig vekt. 

Målgruppen er personer med vanlige muskel- og skjelettplager og/eller alminnelige psykiske lidelser, som påvirker deres funksjonsnivå og evne til å stå i arbeid eller utdanning. Det omfatter mennesker med:

 • vanlige muskel- og skjelettplager som opplever funksjonsfall i forhold jobb/skole
 • alminnelige psykiske lidelser som angst og depresjon, med individuelle tilleggsfaktorer som kan gi funksjonsfall i forhold til jobb/skole 
 • et blandet symptombilde med både vanlige muskel- og skjelettplager og alminnelige psykiske lidelser som kan gi funksjonsfall i forhold til jobb/skole 
 • målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning

Pasientgruppen har ofte behov for samtidig hjelp fra NAV og helse for å oppnå en varig positiv endring i sin livssituasjon. Det anbefales derfor at arbeidsrettet behandling ytes i tett samarbeid med hjelpetiltak fra NAV.

Her kan du lese mer om Helse i Arbeid

Viktige aspekter

Tilbudet bør gis til de som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning/rehabilitering og behandling, enn hva det fastlege og øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste kan tilby. 

Viktige aspekter er om personen:

 • ikke klarer å møte på jobb 
 • har hyppig bruk av egenmelding 
 • har betydelige vansker med å gjennomføre arbeidsdagen med forventet kvalitet 
 • har vansker med å levere forventet/vanlig resultat 
 • har avventende sykemelding 
 • har gjentatte sykemeldinger med lang varighet 

Personer som vurderes med rett til arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten, må ha en målsetting om å opprettholde eller gjenoppta tilknytning til arbeid eller utdanning.  Egenmotivasjon og arbeidsnærhet har stor betydning for nytteverdien. 

Arbeidsnærhet

Arbeidsnærhet definerer arbeidsgruppen som en vurdering av om:

 • pasienten har et arbeidsforhold eller ikke 
 • tilrettelegging på arbeidssted/skole sannsynliggjør at pasienten kan fortsette i arbeid/skole til tross for helseplager 
 • det foreligger plan for tilbakeføring til arbeid/skole dersom pasienten har falt helt eller delvis ut 
 • det er muligheter for arbeid/skole der hvor det ikke foreligger et arbeidsforhold eller utdanningsløp
 • det foreligger samarbeid med NAV og arbeidsgiver

Aldersgrensen anbefales vurdert skjønnsmessig, med utgangspunkt fra 18 år og opp til pensjonsalder. Der det er hensiktsmessig, kan ungdom fra 16 år gis et tilbud, eks. for lærlinger i videregående skole.

Anbefalingene er generelle og ikke til hinder for å utøve klinisk skjønn.