Forskningsmidler for 2016 tildelt

Helse Nord har tildelt 123,8 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2016. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

​​Midlene er fordelt på følgende måte:​

  • 33,4 millioner kroner til 54 helt nye prosjekter
  • 88,2 millioner kroner til løpende prosjekter
  • I tillegg er noen midler satt av til å støtte datainnsamling i den 7. Tromsøundersøkelsen. 
  • Dersom det frigjøres midler grunnet forsinkelser og avsluttede prosjekt vil det gå til korttidsprosjekter.

I tillegg er det satt av 2 millioner kroner til oppdragsforskning, og næmere 22 millioner kroner til faste tiltak / ikke utlyste tiltak vedtatt av USAM (Universitetssamarbeidet, Helse Nords samarbeidsorgan med universitetene). Inkludert i dette er også en medfinansiering av Tromsøundersøkelsen (UiT) og forskningsinfrastruktur ved Nordlandssykehuset.

Til sammen utgjør forskningsbevilgningen 147,6 millioner kroner til forskning over budsjettet til Helse Nord RHF.​

Nye prosjekt

Totalbudsjettet til forskning er noe økt fra 2015, og det var flere ledige midler til helt nye prosjekt. De fleste nye prosjektene går til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (25), deretter Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) (15), Nordlandssykehuset (11, hvorav 5 er startstipend), Finnmarkssykehuset (2) og Helgelandssykehuset (1).

Midlene er tildelt på bakgrunn av innstillinger og prioriteringer fra våre forskningsutvalg. (Se sammensetning av disse i vedlegg under).

Det er også sikret at prioriteringene i Helse Nords forskningsstrategi og føringer fra USAM er ivaretatt så langt som mulig, ut fra støtteverdige søknader.

For oversikt over alle prosjekt, se vedlagte tildelingsliste. Alle nye prosjekt er sortert etter søknadstype og søkernavn på listen, og er ikke satt opp i rangert rekkefølge.​

Høy innvilgelsesprosent

Ved søknadsfrist 1. september på den åpne forskningsutlysningen for 2016 var det kommet inn 168 søknader. Halvparten (50,9 %) av alle støtteverdige søknader har fått tildeling (32 % av alle innkomne søknader). Det er størst konkurranse innen somatikkområdet, som har flest søknader.

– Hele 11 postdoktorprosjekter får tildeling i 2016, mot 5 i 2015. Det er en gledelig utvikling i antallet tildelte postdoktorprosjekter. Med dette styrker vi karriereveier for forskning, og sikrer ytterligere kompetanse i flere prosjekter, sier forskningssjef Tove Klæboe Nilsen.

På den andre siden er Tildelingsutvalget bekymret over svært få søknader i kategorien «toppstipend». Intensjonen med toppstipend er å gi forskerne muligheten til å utvikle en god søknad som kan hevde seg på den nasjonale og/eller internasjonale konkurransearena.

– Tildelingsutvalget oppfordrer erfarne forskere i helseforetak til å søke toppstipend ved neste utlysning. Dette er et posisjoneringsstipend for forskere til å hevde seg nasjonalt og internasjonalt. ​​

Disse fikk midler og andre dokumenter


​​
Brukermedvirkning

Nytt i årets utlysning var krav om brukermedvirkning, av pasienter og/eller pårørende, i planlegging eller gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning.

Nesten 50% av de støtteverdige søknadene har eller har planer om brukermedvirkning i prosjektet. Nesten 25% gir en begrunnelse for at det ikke er brukermedvirkning med i prosjektet. Dette betyr at hele 75% av alle støtteverdige søknader har imøtekommet de nye kravene om brukermedvirkning i forskningsprosjekt.

– Vi er imponert over det gode og grundige arbeidet som mange av våre forskere har lagt ned for å få involvert brukere i sitt forskningsprosjekt, sier Klæboe Nilsen.

Dette vil følges ytterligere opp framover. Brukermedvirkning i forskning er kommet for å bli.

Tildelingsutvalget understreker viktigheten av dette når de vedtok at «administrasjonen bes gjennomgå de søknadene som er innvilget med tanke på planene om brukermedvirkning. Dersom dette mangler i noen prosjekt innen klinisk forskning og helsetjenesteforskning, bes søkerne om å ta det inn.»​

Informasjon til søkere

Søkere som får tildeling av midler vil motta brev om dette i løpet av desember 2015. Brevet vil inneholde en oversikt over tildelte midler (kan avvike noe fra omsøkt beløp) og en kort faglig vurdering av søknaden.

Søknader som ikke nådde opp i konkurransen om tildeling av midler og de som av forskningsutvalgene blir vurdert som ikke støtteverdig vil motta brev med en kort faglig vurdering av søknaden.

Tildelingsutvalget

Det er Helse Nords tildelingsutvalg som tildeler forskningsmidlene. Utvalget tildeler midlene på delegasjon fra styret i Helse Nord RHF og består av:

Hanne Husom Haukland, Helse Nord RHF – leder av utvalget
Jon Tomas Finnsson, Helse Nord RHF
Marit Lind, UNN HF
Kenneth Ruud, UiT
Thorbjørg Hroarsdottir, UiT
Bjørn Olsen, UiN
Mildrid Pedersen, bruker

​Kontaktpersoner

Tove Klæboe Nilsen, Forskningssjef, Helse Nord RHF, tlf. 75 51 29 14 / 986 84 862
 
Helen Sagerup, rådgiver, sekretariatet for forskningsutvalgene i Helse Nord, tlf. 77 62 82 14 / 994 72 873
 
Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for forskningsutvalgene i Helse Nord, tlf. 77 75 58 86 / 924 30 343
 
For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (Sekretariatet for forskningsutvalgene behandler alle e-posthenvendelser samlet.)