Høie om tilbudet i Alta

Statsråd Bent Høie har i foretaksmøte i dag bedt Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i Vest-Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som nå ligger i planer og oppdrag gitt i foretaksmøtet 16. januar 2018.

Bent Høie

Helseministeren er opptatt å sikre at pasientene skal komme til rett behandlingssted raskest mulig slik at de ikke mister verdifull tid i akuttsituasjoner.

Høie understreker at dette ikke åpner for en ny utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Rammen for arbeidet er at akuttilbudet og fødeavdelingen i Hammerfest skal bestå og ikke svekkes.
 
Når byggingen og renoveringen ved Klinikk Alta er fullført i 2019, er det lagt til rette for en vesentlig utvidelse av tilbudet. Det er tidligere slått fast at det skal komme CT og MR i Alta. Det skal blant annet etableres slagalarm koblet opp mot nevrolog, slik at en kan starte trombolysebehandling ved slag i Alta. Nytt radiologisk utstyr gir også muligheter for bedre og raskere diagnostikk på flere områder. 
 
– Jeg vil at Helse Nord RHF, sammen med de aktuelle kommunene, vurderer hvordan ny teknologi kan utnyttes for å styrke tilbudet lokalt, i nettverk med sykehuset i Hammerfest og med UNN i Tromsø. I arbeidet skal en spesielt se på funksjoner og medisinskteknologiske løsninger som bidrar til å skape trygghet og redusere unødig transport slik at pasientene kommer raskest mulig til riktig behandlingsnivå, sier Bent Høie.
 
Protokollen fra foretaksmøtet (regjeringen.no)


SE OGSÅ: Alta-prosjektet i Helse Nord