Høring: Rehabilitering i Nord-Norge

På oppdrag fra Helse Nord RHF og regionens OSO-er har prosjektgruppen utarbeidet en rapport som peker på utfordringer og mulige løsninger for et likeverdig, mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge. Colourbox.com
 
Rapporten vil danne grunnlaget for en handlingsplan som har som mål å utvikle en tydeligere og bedre rehabiliteringstjeneste for befolkningen i nord.

Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. På møtene har fagpersonell og ledere i spesialist- og kommunehelsetjeneste, samt brukere vært representert.
Prosjektrapporten sendes med dette ut på høring til kommunene, helseforetakene og andre relevante aktører.

Vi ber spesielt om tilbakemelding på følgende:

  • Anbefalinger og tiltak, og forslag til en realistisk tidsramme for disse
  • Hvordan utdanningsinstitusjonene kan involveres i kompetansebygging
  • Innspill til ansvarsfordelingen mellom nivåene i helsetjenesten som presentert i figur 2 og 3, og spesielt hvordan vi kan differensiere og tydeliggjøre spesialisthelsetjenestens inndeling

Høringsfristen er satt til 15. september 2019


  • Høringssvar sendes til postmottak@helse-nord.no
  • Høringssvar merkes: 2019/1094.
  • Høringsutkast blir kun sendt ut elektronisk til postmottak. 

Høringsutkast og høringssvar vil legges ut på denne nettsiden. 

Innspill vil bli vurdert og evt. tatt med i ferdigstillelse av rapporten før styrebehandling høsten 2019.

Vennlig hilsen
Geir Tollåli, fagdirektør
Anne Winther, prosjektleder

Høringsutkast


Utkast til Prosjektrapport Rehabilitering i Nord-Norge.pdfHøringssvar


Høringssvar fra Fagforbundet.pdf

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset.pdf

Høringssvar fra Helgeland Rehabilitering i Sømna.pdf

Høringssvar fra Nordlandssykehuset.pdf

Høringssvar fra Nord-Norges kurbad.pdf

Høringssvar fra Norges Handikapforbund.pdf

Høringssvar fra Norsk forening for allmenmedisin.pdf

Høringssvar fra Norsk Fysioterapiforbund.pdf

Høringssvar fra norsk manuellterapeutforening.pdf

Høringssvar fra Opptreningssenteret i Finnmark og Skibotn Helse og Rehab.pdf

Høringssvar fra Saltdal kommune.pdf

Høringssvar fra Sømna kommune.pdf

Høringssvar fra UNN Harstad.pdf

Høringssvar fra UNN NOR-klinikken.pdf

Høringssvar fra Vesterålen regionråd.pdf

Høringssvar fra VHSS.pdf