Høring: Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (rus)

Helse Nord RHF har hatt på høring utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

​Høringsfristen var 3. mai 2016.

Alle høringssvarene er lagt ut nedenfor.​

Om arbeidet

Utviklingsplanen for psykisk helsevern og TSB er utarbeidet på oppdrag fra administrerende direktør i Helse Nord RHF. Den er basert på faglige innspill fra arbeidsgrupper bestående av fagfolk fra psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og TSB. En fjerde arbeidsgruppe har vurdert behovet for regionale sikkerhetsplasser og regionalt kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri i Helse Nord. Arbeidet fra de faglige arbeidsgruppene er koordinert og sammenstilt av en regional prosjektgruppe.​

Formål

Formålet med en regional utviklingsplan er å gi et rammeverk som kan styre retning og innhold for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern og TSB i Helse Nord i de kommende årene. Gjeldende tiltaksplaner for TSB og psykisk helsevern løp ut i henholdsvis 2014 og 2015. Fagområdene TSB og psykisk helsevern beskrives i samme plan for å bedre sikre et sammenhengende tjenestetilbud og styrke tilbudet til  pasienter som har behov for oppfølging både fra psykisk helsevern og TSB.​

Planens innhold

Planen beskriver hvilken faglig kompetanse som skal være i alle ledd av tjenesten, videre defineres områder hvor helseforetakene må etablere spesialiserte tjenestetilbud til komplekse eller lavfrekvente tilstander. Planen gir også innspill til utviklingsområder for fagområdene samlet og særskilte utviklingsområder for hvert av de tre fagområdene.​

Avgrensning

Utviklingsplanen beskriver overordnede faglige prinsipper som skal gjelde for tjenestene. Planen definerer ikke organisering eller dimensjonering av alle områder innen psykisk helsevern og TSB. Det har vært et mål å gjøre planen kort og leservennlig. Av denne grunn omtales kun utviklingsområdene særskilt, noe som innebærer at en del større pasientgrupper ikke omtales. For TSB foreslås å utarbeide en egen fagplan.​

Høringsinnspill

Vi ba om tilbakemelding på både faglige prinsipp som beskrives i planen og konkrete utviklingsområder. Tema vi særskilt ønsket tilbakemelding på:

Planen beskriver behov for å etablere og styrke døgntilbudet innen sikkerhetspsykiatri og for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig psykisk utviklingshemming. Planen har ikke vurdert hvor tilbudene skal lokaliseres og det er ønskelig med innspill fra høringsinstansene på behov og lokalisering.

Høringsutkast og høringssvar

Høringsutkast Utviklingsplan for psykisk helse og rus Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringsutkast Utviklingsplan for psykisk helse og rus Helse Nord.pdfHøringsutkast Utviklingsplan for psykisk helse og rus Helse Nord.pdfpdf2747200
Høringssvar Viken senter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Viken senter.pdfHøringssvar Viken senter.pdfpdf88469
Høringssvar Veslelien.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Veslelien.pdfHøringssvar Veslelien.pdfpdf33951
Høringssvar Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfHøringssvar Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf326651
Høringssvar Steinar Nilssen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Steinar Nilssen.pdfHøringssvar Steinar Nilssen.pdfpdf745370
Høringssvar Sigma Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Sigma Nord.pdfHøringssvar Sigma Nord.pdfpdf57325
Høringssvar RIO.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar RIO.pdfHøringssvar RIO.pdfpdf90348
Høringssvar RIBO.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar RIBO.pdfHøringssvar RIBO.pdfpdf56310
Høringssvar Per Wilhelmsen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Per Wilhelmsen.pdfHøringssvar Per Wilhelmsen.pdfpdf158173
Høringssvar Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Nordlandssykehuset.pdfHøringssvar Nordlandssykehuset.pdfpdf362556
Høringssvar Nordland legeforening.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Nordland legeforening.pdfHøringssvar Nordland legeforening.pdfpdf193649
Høringssvar Nordland fylkeskommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Nordland fylkeskommune.pdfHøringssvar Nordland fylkeskommune.pdfpdf293797
Høringssvar Mental Helse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Mental Helse.pdfHøringssvar Mental Helse.pdfpdf122044
Høringssvar Marborg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Marborg.pdfHøringssvar Marborg.pdfpdf398562
Høringssvar Lødingen kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Lødingen kommune.pdfHøringssvar Lødingen kommune.pdfpdf47527
Høringssvar Lærings- og mestringssenternes fagnettverk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Lærings- og mestringssenternes fagnettverk.pdfHøringssvar Lærings- og mestringssenternes fagnettverk.pdfpdf776310
Høringssvar Lise Henriette Rånes og Dagfinn Olsen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Lise Henriette Rånes og Dagfinn Olsen.pdfHøringssvar Lise Henriette Rånes og Dagfinn Olsen.pdfpdf213686
Høringssvar LPP Vesterålen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar LPP Vesterålen.pdfHøringssvar LPP Vesterålen.pdfpdf102550
Høringssvar Helse Midt-Norge RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Helse Midt-Norge RHF.pdfHøringssvar Helse Midt-Norge RHF.pdfpdf503253
Høringssvar Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Helgelandssykehuset.pdfHøringssvar Helgelandssykehuset.pdfpdf430596
Høringssvar Hammerfest kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Hammerfest kommune.pdfHøringssvar Hammerfest kommune.pdfpdf67744
Høringssvar Gunn Heatta og Anne Silviken.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Gunn Heatta og Anne Silviken.pdfHøringssvar Gunn Heatta og Anne Silviken.pdfpdf207457
Høringssvar Finnmark legeforening.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Finnmark legeforening.pdfHøringssvar Finnmark legeforening.pdfpdf102223
Høringssvar Astrid Weber.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Astrid Weber.pdfHøringssvar Astrid Weber.pdfpdf272715
Høringssvar Anselm Kiersch.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Anselm Kiersch.pdfHøringssvar Anselm Kiersch.pdfpdf104761

​​