Høring: Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (rus)

Helse Nord RHF har hatt på høring utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

​Høringsfristen var 3. mai 2016.

Alle høringssvarene er lagt ut nedenfor.​

Om arbeidet

Utviklingsplanen for psykisk helsevern og TSB er utarbeidet på oppdrag fra administrerende direktør i Helse Nord RHF. Den er basert på faglige innspill fra arbeidsgrupper bestående av fagfolk fra psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og TSB. En fjerde arbeidsgruppe har vurdert behovet for regionale sikkerhetsplasser og regionalt kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri i Helse Nord. Arbeidet fra de faglige arbeidsgruppene er koordinert og sammenstilt av en regional prosjektgruppe.​

Formål

Formålet med en regional utviklingsplan er å gi et rammeverk som kan styre retning og innhold for spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern og TSB i Helse Nord i de kommende årene. Gjeldende tiltaksplaner for TSB og psykisk helsevern løp ut i henholdsvis 2014 og 2015. Fagområdene TSB og psykisk helsevern beskrives i samme plan for å bedre sikre et sammenhengende tjenestetilbud og styrke tilbudet til  pasienter som har behov for oppfølging både fra psykisk helsevern og TSB.​

Planens innhold

Planen beskriver hvilken faglig kompetanse som skal være i alle ledd av tjenesten, videre defineres områder hvor helseforetakene må etablere spesialiserte tjenestetilbud til komplekse eller lavfrekvente tilstander. Planen gir også innspill til utviklingsområder for fagområdene samlet og særskilte utviklingsområder for hvert av de tre fagområdene.​

Avgrensning

Utviklingsplanen beskriver overordnede faglige prinsipper som skal gjelde for tjenestene. Planen definerer ikke organisering eller dimensjonering av alle områder innen psykisk helsevern og TSB. Det har vært et mål å gjøre planen kort og leservennlig. Av denne grunn omtales kun utviklingsområdene særskilt, noe som innebærer at en del større pasientgrupper ikke omtales. For TSB foreslås å utarbeide en egen fagplan.​

Høringsinnspill

Vi ba om tilbakemelding på både faglige prinsipp som beskrives i planen og konkrete utviklingsområder. Tema vi særskilt ønsket tilbakemelding på:

Planen beskriver behov for å etablere og styrke døgntilbudet innen sikkerhetspsykiatri og for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig psykisk utviklingshemming. Planen har ikke vurdert hvor tilbudene skal lokaliseres og det er ønskelig med innspill fra høringsinstansene på behov og lokalisering.

Høringsutkast og høringssvar

Høringsutkast Utviklingsplan for psykisk helse og rus Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringsutkast Utviklingsplan for psykisk helse og rus Helse Nord.pdfHøringsutkast Utviklingsplan for psykisk helse og rus Helse Nord.pdf
Høringssvar Viken senter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Viken senter.pdfHøringssvar Viken senter.pdf
Høringssvar Veslelien.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Veslelien.pdfHøringssvar Veslelien.pdf
Høringssvar Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfHøringssvar Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
Høringssvar Steinar Nilssen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Steinar Nilssen.pdfHøringssvar Steinar Nilssen.pdf
Høringssvar Sigma Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Sigma Nord.pdfHøringssvar Sigma Nord.pdf
Høringssvar RIO.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar RIO.pdfHøringssvar RIO.pdf
Høringssvar RIBO.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar RIBO.pdfHøringssvar RIBO.pdf
Høringssvar Per Wilhelmsen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Per Wilhelmsen.pdfHøringssvar Per Wilhelmsen.pdf
Høringssvar Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Nordlandssykehuset.pdfHøringssvar Nordlandssykehuset.pdf
Høringssvar Nordland legeforening.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Nordland legeforening.pdfHøringssvar Nordland legeforening.pdf
Høringssvar Nordland fylkeskommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Nordland fylkeskommune.pdfHøringssvar Nordland fylkeskommune.pdf
Høringssvar Mental Helse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Mental Helse.pdfHøringssvar Mental Helse.pdf
Høringssvar Marborg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Marborg.pdfHøringssvar Marborg.pdf
Høringssvar Lødingen kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Lødingen kommune.pdfHøringssvar Lødingen kommune.pdf
Høringssvar Lærings- og mestringssenternes fagnettverk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Lærings- og mestringssenternes fagnettverk.pdfHøringssvar Lærings- og mestringssenternes fagnettverk.pdf
Høringssvar Lise Henriette Rånes og Dagfinn Olsen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Lise Henriette Rånes og Dagfinn Olsen.pdfHøringssvar Lise Henriette Rånes og Dagfinn Olsen.pdf
Høringssvar LPP Vesterålen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar LPP Vesterålen.pdfHøringssvar LPP Vesterålen.pdf
Høringssvar Helse Midt-Norge RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Helse Midt-Norge RHF.pdfHøringssvar Helse Midt-Norge RHF.pdf
Høringssvar Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Helgelandssykehuset.pdfHøringssvar Helgelandssykehuset.pdf
Høringssvar Hammerfest kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Hammerfest kommune.pdfHøringssvar Hammerfest kommune.pdf
Høringssvar Gunn Heatta og Anne Silviken.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Gunn Heatta og Anne Silviken.pdfHøringssvar Gunn Heatta og Anne Silviken.pdf
Høringssvar Finnmark legeforening.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Finnmark legeforening.pdfHøringssvar Finnmark legeforening.pdf
Høringssvar Astrid Weber.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Astrid Weber.pdfHøringssvar Astrid Weber.pdf
Høringssvar Anselm Kiersch.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring psykisk helsevern og TSB/Høringssvar Anselm Kiersch.pdfHøringssvar Anselm Kiersch.pdf

​​