Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

Helse Nord RHF har hatt på høring utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?

Høringsfristen var 15. januar 2017.

(Scroll ned på siden for å lese høringssvarene.)

Utredningen viser at pasienter i Helse Nord får god behandling ved hjerteinfarkt. Samtidig påvises noen forskjeller i behandlingstilbudet. Det foreslås aktuelle tiltak for å redusere forskjellene og sikre et likeverdig tilbud. Utredningen vurderer fordeler og ulemper ved å opprette et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø, men konkluderer ikke.

Helse Nord RHF ønsker gode innspill før hjerteinfarktutredningen fremlegges til endelig behandling i styret i Helse Nord RHF. Styret skal da også beslutte et eventuelt PCI-senter i Bodø.

De aktuelle hovedfunn, ulikheter og foreslåtte tiltak er kort summert punktvis nedenfor.

Forekomst

Omkring 1 600 personer får årlig hjerteinfarkt i Nord-Norge. Det er to typer: STEMI og NSTEMI. NSTEMI er vanligst. Ved NSTEMI er blodåren ikke komplett tilstoppet og forandringene er ikke synlig på EKG. Ved STEMI er en av hovedårene til hjertemuskelen rammet og det fremkommer tydelige EKG-forandringer. Dette er den alvorligste typen hjerteinfarkt og krever behandling raskt for å redde hjertemuskelen. STEMI utgjør om lag en fjerdedel av hjerteinfarktene.

Forekomsten av hjerteinfarkt var 18 % høyere i Helse Nord området enn i landet forøvrig. Innad i Helse Nord ble det påvist flere forhold som var både kjent og ukjent. Finnmark fylke hadde landets høyeste forekomst. Troms fylke var blant de tre fylkene med lavest forekomst i hele Norge. Forekomsten i Tromsø kommune var svært lav og lavere enn sammenlignbare byer. Innad i Finnmark utmerket Vest-Finnmark seg med en betydelig høyere forekomst enn Øst-Finnmark.

Færre personer får nå hjerteinfarkt (ca. 3 % nedgang årlig i Helse Nord). Denne trenden er nasjonal. Samtidig medfører bedre medisinske teknikker og lavere risiko ved PCI-behandling at indikasjonene utvides, slik at en økende gruppe eldre nå får tilbud om PCI. 

Kvaliteten i tilbudet

30 dagers overlevelse var økende i alle helseforetak, men varierte betydelig (2015-tall: 85,5-93,9 %) mellom sykehusene. Dødeligheten er lavest i Tromsø og høyest i boområdet til Narvik og Rana sykehus. De åtte kvalitetsparameterne benyttet av hjerteinfarktregisteret ga rød skår for syv parametere i Finnmarkssykehuset, seks i Helgelandssykehuset, fire i Nordlandssykehuset og en i UNN. Likevel kom Helse Nord best ut blant de regionale helseforetakene.

Pasientene med boområde Tromsø fikk raskest reperfusjon (samlebetegnelse på alle typer behandlinger som åpner tette blodårer: trombolyse, PCI og bypassoperasjon) ved NSTEMI.

Koronar angiografi (kontrastrøntgen av hjertets blodårer) er en del av utredning og behandling av hjerteinfarkt. Det er kun UNN Tromsø (i vår region) som gir dette tilbudet. Utredningen viste at det var stor variasjon mellom sykehusene i tilgangen til koronar angiografi. Det var dog ingen sammenheng mellom avstand til Tromsø og andelen som fikk behandlingen.

Revaskularisering er en samlebetegnelse på behandlinger av hjerteinfarkt som utføres ved operasjon. PCI og bypassoperasjoner er begge revaskularisering. Bypass er en operasjon som brukes stadig sjeldnere, og PCI tar over mer og mer. I Helse Nord utfører UNN Tromsø disse operasjonene. Utredningen viste at hjerteinfarktpasienter som bor nært UNN Tromsø i større grad fikk revaskularisering enn de øvrige sykehus. Dette sees også i nærområdene til andre PCI-sentre i Norge. Selv om det ikke kan påvises signifikante forskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt mellom helseforetakene, mener Helse Nord at dette er uønskede forskjeller i tilgang til revaskularisering. Andelen pasienter med STEMI som fikk reperfusjon (trombolyse, PCI, bypass) var særlig lav i Hammerfest og Mo i Rana. 

Luftambulanse

Hjerteinfarktpasienter utgjør den største pasientgruppen i luftambulansetjenesten (12,3 %). Det var i undersøkelsesperioden ulik tilgang til ambulansefly gjennom døgnet. Dette er betinget i samtidighet i vaktskifter til alle fly. 

Tiltak som anbefales iverksatt for å utjevne forskjellene:

Bedre pasientforløp (pakkeforløp)

For å redusere de beskrevne variasjonene i behandlingstilbudet, anbefales det å innføre sjekklister og pakkeforløp i Helse Nord. Dette vil kunne gi en mer likeverdig standard for pasientbehandlingen, og pasientene sikres en mer likeverdig behandling og tilgang til undersøkelser (eks. koronar angiografi). 

Prehospital trombolyse

PCI er ikke den viktigste delen i behandlingen av hjerteinfarkt. Innsatsen før man kommer så langt som til PCI har stor betydning for utfallet. Hvilken behandling pasienten får hjemme, i ambulanse eller ved oppmøte på legevakt/sykehus er avgjørende for utfallet. Når man er uten mulighet for primær PCI må fokus være på rask medikamentell behandling (trombolyse). Det er det tilbudet som har størst betydning for de mange lokalsamfunn i Nord-Norge. Prehospital trombolyse er svært viktig og kan innebære en rask revaskularisering timer tidligere enn trombolyse gitt på sykehus. Det dersom det ikke foreligger kontraindikasjoner. Utredningen viste at vi ikke har nådd målet om prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 min.). 

Det er omkring en tredel av STEMI-pasientene som gis trombolyse som ikke oppnår gjenopprettet blodtilførsel til hjertemuskulaturen. Disse må snarlig vurderes for PCI. Godt planlagte pasientforløp kan redusere ventetiden.

Luftambulanse

En bedre koordinering av ambulansefly og vaktskifter til ulike tider vil kunne sikre en jevnere tilgang til luftambulanse gjennom døgnet. I dag oppgir både Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset at de i enkelte tilfeller må vente lenge for å få fly.

Bør det opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø?


Et viktig spørsmål i hjerteinfarkt-utredningen er om et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø er et riktig tiltak for å redusere den påviste variasjonen i behandlingstilbudet. I første omgang vil et slikt senter være et dagtilbud. Vil flere pasienter overleve hjerteinfarkt ved et slikt tilbud? Vil færre pasienter få alvorlige skader på hjertet etter å ha overlevd hjerteinfarkt? Prosjektgruppen var uenige om størrelsen på gevinsten ved et dagtilbud i Bodø. Detaljer er beskrevet i rapporten. 

Gevinsten ved et dagtilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil i hovedsak være for de pasienter som har den alvorligste typen hjerteinfarkt (STEMI) og ikke oppnår gevinst av trombolyse (en tredel). De trenger snarlig PCI for å stanse skaden av hjertemuskelen. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) beregnet dette antallet til å være omkring ni pasienter årlig. 

Det ble ikke beregnet helsegevinst for pasienter med NSTEMI. Dette da avstand til PCI-senter her er av underordnet betydning (innen 72 timer). For NSTEMI-pasientene var det en betydelig andel som ikke får gjennomført koronar angiografi innen 72 timer. Selv om vi i 2015 ligger ved landsgjennomsnittet (58 %) er dette ikke tilfredsstillende. Vi har i dag gode kommunikasjonslinjer, én felles pasientjournal, felles røntgensystem og en godt utbygd ambulansetjeneste som skulle gi et godt grunnlag for rask og effektiv transport. De betydelige variasjonene i koronar angiografi mellom sykehusene (eks. Hammerfest 30 %, Kirkenes 64 %, Narvik 64 %, Vesterålen 38 %) peker på at det er interne forhold i de enkelte sykehus og i transportkjeden som medfører dette. Dette tilsier at vi må prioritere arbeidet med standardisering av pasientforløp.

Nordlandssykehuset mangler i dag kompetanse innen PCI-behandling. De vil derfor være avhengig av en langsiktig oppbygging av egen kompetanse og ambulering av hjertespesialister fra UNN eller andre sentre.

Økonomi 

Nordlandssykehuset har i dag utdatert utstyr for angiografi/PCI. Investeringer i nytt utstyr og opplæring i dette er nødvendig ved en etablering. En eventuell etablering av koronar angiografi og PCI-virksomhet ved Nordlandssykehuset Bodø vil kreve 17 millioner kroner i investeringskostnader og de årlige driftskostnader vil være i størrelsesorden 13 millioner kroner, inkludert personellkostnader og økte utgifter til sengepost. Besparelsene vil være redusert belastning på luftambulansetjenesten og sparte reisekostnader på rutetransport.

Særskilte forhold som ønskes vurdert i høringen

Helse Nord ber om synspunkter/tilbakemeldinger på prosjektgruppens anbefalinger til forbedring av tilbudet for hjerteinfarktpasienter. 

Spesielt ønskes det kommentarer til en eventuell etablering av en PCI-enhet ved Nordlandssykehuset. Prosjektgruppen påpeker forhold som taler for og mot en etablering. Helse Nord RHF ønsker derfor særlig de ulike høringsinstansenes vurderinger av disse. 

Utredningen og høringssvar


Du finner utredningen på siste lenke nedenfor.

Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Akuttmedisinsk klinikk Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Akuttmedisinsk klinikk Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Akuttmedisinsk klinikk Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf1783893
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Alta kommune hovedutvalget for helse og sosial.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Alta kommune hovedutvalget for helse og sosial.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Alta kommune hovedutvalget for helse og sosial.pdfpdf502957
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bedriftshelsetjenesten HEMIS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bedriftshelsetjenesten HEMIS.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bedriftshelsetjenesten HEMIS.pdfpdf558142
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bjørnar Olaisen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bjørnar Olaisen.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bjørnar Olaisen.pdfpdf48645
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø Høyre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø Høyre.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø Høyre.pdfpdf57778
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø Næringsforum og sju andre næringsforum i Nordland.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø Næringsforum og sju andre næringsforum i Nordland.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø Næringsforum og sju andre næringsforum i Nordland.PDFpdf198144
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Bodø kommune.pdfpdf42844
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Brukerutvalget Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Brukerutvalget Nordlandssykehuset.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Brukerutvalget Nordlandssykehuset.pdfpdf340404
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Fauske kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Fauske kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Fauske kommune.pdfpdf863472
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Finnmarkssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Finnmarkssykehuset.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Finnmarkssykehuset.pdfpdf765694
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hadsel kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hadsel kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hadsel kommune.pdfpdf57047
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hamarøy kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hamarøy kommune.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hamarøy kommune.PDFpdf112223
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Helgelandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Helgelandssykehuset.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Helgelandssykehuset.pdfpdf926723
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hjerte- og lungeklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hjerte- og lungeklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Hjerte- og lungeklinikken Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf97644
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Intensivsykepleiere og kardiologiske sykepleiere i Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Intensivsykepleiere og kardiologiske sykepleiere i Nordland.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Intensivsykepleiere og kardiologiske sykepleiere i Nordland.pdfpdf17549
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Kommuneoverleger i Nordlandssykehusets område.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Kommuneoverleger i Nordlandssykehusets område.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Kommuneoverleger i Nordlandssykehusets område.pdfpdf77256
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Kommuneoverleger på Helgeland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Kommuneoverleger på Helgeland.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Kommuneoverleger på Helgeland.pdfpdf76462
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Bodø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Bodø.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Bodø.pdfpdf15322
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Nordland.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Nordland.pdfpdf47756
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Troms.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - LHL Troms.pdfpdf59609
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Leirfjord kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Leirfjord kommune.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Leirfjord kommune.PDFpdf194702
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Luftambulansetjenesten ANS.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Luftambulansetjenesten ANS.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Luftambulansetjenesten ANS.PDFpdf296723
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Lurøy kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Lurøy kommune.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Lurøy kommune.PDFpdf2387710
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Meløy kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Meløy kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Meløy kommune.pdfpdf570481
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Moskenes kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Moskenes kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Moskenes kommune.pdfpdf30618
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Narvik kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Narvik kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Narvik kommune.pdfpdf220221
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordkapp legesenter.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordkapp legesenter.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordkapp legesenter.PDFpdf38423
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland Høyre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland Høyre.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland Høyre.pdfpdf320330
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland fylkes eldreråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland fylkes eldreråd.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland fylkes eldreråd.pdfpdf389090
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland fylkeskommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland fylkeskommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland fylkeskommune.pdfpdf443702
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland legeforening.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland legeforening.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordland legeforening.pdfpdf238585
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordlandssykehuset kirurgisk-ortopedisk klinikk.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordlandssykehuset kirurgisk-ortopedisk klinikk.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordlandssykehuset kirurgisk-ortopedisk klinikk.pdfpdf383362
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordlandssykehuset.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Nordlandssykehuset.pdfpdf12342781
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Norsk sykepleierforbund Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Norsk sykepleierforbund Nordland.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Norsk sykepleierforbund Nordland.pdfpdf1173290
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Overordnet samarbeidsorgan Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Overordnet samarbeidsorgan Nordlandssykehuset.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Overordnet samarbeidsorgan Nordlandssykehuset.pdfpdf359004
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Rødøy kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Rødøy kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Rødøy kommune.pdfpdf378510
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Saltdal kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Saltdal kommune.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Saltdal kommune.PDFpdf220597
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Salten regionråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Salten regionråd.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Salten regionråd.pdfpdf194250
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Senjalegen Lenvik kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Senjalegen Lenvik kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Senjalegen Lenvik kommune.pdfpdf143078
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - St. Olavs hospital.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - St. Olavs hospital.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - St. Olavs hospital.pdfpdf405290
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sømna kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sømna kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sømna kommune.pdfpdf63829
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sør-Helgeland regionråd.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sør-Helgeland regionråd.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sør-Helgeland regionråd.PDFpdf123800
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sørfold kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sørfold kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Sørfold kommune.pdfpdf118905
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Troms fylkeskommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Troms fylkeskommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Troms fylkeskommune.pdfpdf101541
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Tromsø kommune.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Tromsø kommune.PDFHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Tromsø kommune.PDFpdf1164994
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfpdf3296784
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Vestvågøy kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Vestvågøy kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Vestvågøy kommune.pdfpdf30503
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Vågan kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Vågan kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Vågan kommune.pdfpdf237082
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Værøy kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Værøy kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Værøy kommune.pdfpdf348007
Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Øksnes kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Høringer/2016 Høring hjerteinfarkt og PCI/Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Øksnes kommune.pdfHøringssvar hjerteinfarkt og PCI - Øksnes kommune.pdfpdf181907Les mer om PCI-saken