Høring: Strategi for personell, utdanning og kompetanse

Helse Nord har Strategi for personell, utdanning og kompetanse ute på høring. Frist for å gi innspill er 15. februar 2023.

Helsepersonell i sykehus. Illustrasjonsfoto fra colourbox.com.

Overordnet målsetting er at helseforetakene skal være stabile, helsefremmende og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker, utvikler og beholder kompetansen som trengs for å yte sikker og god pasientbehandling. Tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse til sårbare fagmiljø skal prioriteres.

Strategi for personell, utdanning og kompetanse er forankret i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Regional utviklingsplan i Helse Nord 2038 og Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024​

Strategien har et langsiktig perspektiv mot 2038, men det legges opp til revidering hvert fjerde år. 

Slik gir du innspill

Strategien adresserer den største utfordringen Helse Nord står i, nemlig at helseforetakene ikke får tak i de helsearbeiderne og fagfolkene de trenger. Dersom ikke driften legges om vil det til slutt gå i stå. Da er det er viktig å sikre en felles forståelse og oppslutning om retningen videre. 

Helse Nord RHF ber derfor innspill på følgende:

  1. ​Er styringsmålene som foreslås riktige? Er det behov for endringer eller tillegg?
  2. Er innsatsområdene for å nå målene riktige? Er det behov for endringer eller tillegg?
  3. Øvrige innspill til innholdet i høringsutkastet.
Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi innspill. Enkelte instanser får i tillegg direkte invitasjon.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@helse-nord.no​ og merkes «Høringsuttalelse strategi for personell, utdanning og kompetanse».

Høringsfristen er 15. februar 2023.

F
orslag til endelig strategi legges frem for Helse Nord-styret 29. mars 2023. 

HøringsutkastMottatte høringssvar legges fortløpende ut her:

Høringssvar 

​​