Høring: Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord

Helse Nord har hatt strategi for prehospitale tjenester 2022–2025 på høring.

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 konkretiserer hvilke tema og problemstillinger som skal prioriteres innenfor det prehospitale området, og er en delstrategi til strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 .

Høringsfristen var 7. mars 2022.

Bil- og båtambulansetjenesten, sammen med den kommunale legevakttjenesten, er ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Med den vesentlige styrkingen som av luftambulansetjenesten i Nord-Norge de senere årene, må vi sikre at helheten i tilbudet blir ivaretatt ved at det er god nok kompetanse og kvalitet i alle leddene i de prehospitale tjenestene. Strategien blir et viktig verktøy for dette.

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 skal gi overordnede rammer og føringer for arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner der de også s
kal gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus i samarbeid med kommunene i sitt opptaksområde. Strategien følger også opp flere funn i Helsetilsynets rapport «Tilsyn med ambulanseflytjenesten» (2021).

Et viktig satsingsområde i strategien er mer standardisering mellom helseforetakene i regionen. Dette gjelder blant annet for prosedyrer, utstyr og fagutvikling. Ny teknologi og IKT-løsninger skal etter planen innføres i løpet av strategiperioden. Dette forventes å få stor betydning for kvalitet og utvikling av tjenestene og er et viktig virkemiddel for å få til mer standardisering. Vi skal også arbeide systematisk med å få til bedre prioritering og fordeling av luftambulanseressursene i Helse Nord – både mellom pasientgrupper og mellom geografiske områder i regionen.

Med vennlig hilsen 

Cecilie Daae
adm. direktør
Helse Nord RHF


​Høringsutkast
Strategi for prehospitale tjenester 2022-2025 - til høring (PDF)Vedlegg - Strategi for prehospitale tjenester (PDF)

​Høringssvar

​​​​