Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene.  Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.


LIS-konferanse i Tromsø
Her er noen av deltakerne i det regionale implementeringsprosjektet på konferansen i Tromsø i starten av oktober.
Nylig arrangerte regionalt utdanningssenter ved UNN en konferanse i Tromsø. 

På konferansen 2. og 3. oktober ble status i arbeidet presentert, og de til sammen 150 deltakerne fra foretakene i regionen fikk faglig påfyll, oppdatering fra HOD og Helsedirektoratet og innspill fra foretakenes egne leger. 


 
Elin skog

Elin Skog er leder for regionalt utdanningssenter ved UNN, og bidro med informasjon på konferansen i Tromsø nylig

Fagmiljøene må planlegge sammen

Innen 1. mars 2019 skal alle helseforetakene ha søkt om godkjenning som utdanningsinstitusjon for sine spesialistutdanninger.
et som var ekstra nyttig med konferansen var at vi fikk avviklet fagspesifikke samarbeidsmøter. Det er nødvendig at fagmiljøene, i større grad enn før, planlegger sammen for vår region. Oppsummert ser det ut som vi er i rute, sier Elin Skog.

Det er stor variasjon i antall spesialistutdanninger mellom de ulike helseforetakene i Helse Nord. Universitetssykehuset Nord-Norge har flest og skal søke godkjenning for totalt 42.

– Vi håper alle helseforetakene vil se handlingsrommene i den nye ordningen, og se på muligheten til å ekspandere i antall fag, legger Skog til.

LIS-konferanse

Heidi Høyfødt (prosjektleder i UNN) og Knut Magne Augestad (medisinskfaglig rådgiver i regionalt utdanningsutvalg) bidro med innlegg på den regionale LIS-konferansen i Tromsø.

Stiller nye krav til overlegene

Den nye spesialistutdanningen vil stille nye krav til alle overleger i helseforetakene som bidrar i utdanningen av fremtidens leger. Først og fremst skal det etter 1. mars 2019 vurderes hvorvidt læringsmål er oppnådd. 

Man går fra å vurdere innsats (prosedyrer, kurstimer m.m.) til å vurdere oppnådd kompetanse. For LIS-legene kan det resultere i ulik lengde på utdanningsløp, der hensikten er å sikre enda bedre pasientbehandling og pasientsikkerhet i fremtiden.

– Overlegene må i den nye utdanningen vurdere kunnskaper og ferdigheter (oppnådde læringsmål) hos LIS-ene. Det har vært en del skepsis underveis knyttet til økt tidsbruk, men jeg oppfatter at dette roer seg etter hvert som mer informasjon når ut, sier Elin Skog.

Les mer om bakgrunnen for den nye spesialistutdanningen i Helse Nord (pingvinavisa.no)