Ny strategi for Helse Nord RHF

Helse Nord RHF har under arbeid ny strategi for 2021–2024. Strategiutkastet er åpent for innspill.

Pil mot målskive gjennom en labyringt. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Fra «Helse i Nord – der du bor» til «Sammen for helse i nord». Dette siste er forslaget til ny visjon i utkast til strategi for Helse Nord RHF 2021–2024. Strategien er sendt ut til eksterne referanser og internt til alle i Helse Nord RHF med invitasjon til innspill og kommentarer. Det er åpent for alle andre også å sende innspill.

Bygger på andre strategier

Administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord RHF har initiert arbeidet med ny strategi for det regionale helseforetaket. Den bygger på føringene i nasjonal helse- og sykehusplan og regional utviklingsplan 2035, som har klare mål om pasientens helsetjeneste, samhandling, teknologi, kompetanse og økonomisk sunn drift. 

Fem innsatsområder

Gjennom fem innsatsområder vil vi med strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 ta prioriterte, strategiske grep for de neste fire årene for å møte framtidens behov og skape et bærekraftig helsetilbud i Helse Nord.

  • Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig 
  • Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandling
  • Vi forbedrer gjennom samarbeid
  • Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser
  • Vi er forberedt

Får til mer sammen

Forslaget til Helse Nord RHFs nye visjon - Sammen om helse i nord - erkjenner at vi får til mer sammen, og den viser direkte til vårt verdigrunnlag: kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Gjennom lagspill får vi til mer når alle helse- og samfunnsaktører samarbeider for og med pasienter og pårørende. Sammen har vi felles ansvar for en sammenhengende helsetjeneste i nord. 

Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 har kortere tidshorisont enn regional utviklingsplan 2035, som er vår øverste strategi. Når vi i løpet av året skal revidere regional utviklingsplan 2035 vil dette sendes ut på en bred høring. Selv om strategi 2021–2024 mest er Helse Nord RHF egen strategiske plan på vei for å nå det langsiktige, strategiske målbildet, tar vi gjerne mot synspunkter.

Frist 28. januar

Om du ønsker å gi innspill og kommentarer til strategien er du velkommen til å sende dette inn på denne adressen postmottak@helse-nord.no innen 28. januar 2021. Endelig versjon skal behandles i styret i Helse Nord RHF 24. februar 2021.

Strategidokumentet