Anbefaler ikke sammenslåing

Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. 

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, får overlevert utredningsrapporten av prosjektleder Liz Tandberg.

Oppdraget forbundet med den gjennomførte utredningen har gått ut på å vurdere om en sammenslåing av UNN og FIN kunne nå målet om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark ved å videreutvikle og styrke både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og UNNs posisjon som region- og universitetssykehus.

SKDE har bidratt til utredningen gjennom analyser som sammenlikner forbruk av helsetjenester, pasientstrømmer og pasientsløyfer til UNN Tromsø for befolkningen i opptaksområdene til Finnmarkssykehuset HF og UNN HF for akutte innleggelser. Det primære formålet var å analysere akutte innleggelser for befolkningen i Finnmark og deres bruk av universitetssykehuset i Tromsø.

NotatForbruk og pasientstrømmer ved akutte innleggelser - UNN HF og Finnmarkssykehuset HF (SKDE 2019).pdf

Samlet anbefaler prosjektgruppen at helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset ikke slås sammen. Les mer om utredningen og anbefalingen her.