Ett år med pandemierfaringer for spesialisthelsetjenesten

Arrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemien

Hvordan har de regionale helseforetakene opprettholdt spesialisthelsetjenestetilbudet på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, nedstengning og gjenåpning?

Plakat med informasjon om webinaret


Rapporten «Ett år inn i koronapandemien – ivaretakelse av spesialisthelsetjenestens sørge-for-ansvar»​ legges fram på webinar 21. juni kl. 11.30–12.45​. De viktigste funnene fra dette regionale samarbeidsprosjektet presenteres. 

Funn som vil bli diskutert er blant annet hvordan spesialisthelsetjenesten har håndtert psykisk helsevern, somatiske (fysiske) helsetjenester og en utfordrende bemanningssituasjon. Funnene vil bli presentert av representanter fra regionene. 

Nyttige funn

– Alle helseregionene har bidratt i dette analysearbeidet, som er ledet av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Denne rapporten gir oss svært nyttig informasjon om hvor vi leverer og hvor vi ikke leverer, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

Daae vil i webinaret diskutere planverk for beredskap, bemanningsutfordringer og hvorfor Helse Nord på noen områder skiller seg fra de andre regionene. Konstituert administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, vil snakke om spesialisthelsetjenestens etterlevelse av sørge-for-ansvaret. Sørge-for-ansvaret er de regionale helseforetakenes oppdrag om å legge til rette for at pasientene og befolkningen får de spesialisthelsetjenestene de skal ha.

To utfordrende spørsmål

Innleie av personell er en nasjonal utfordring som tydelig har vist seg i pandemien, og særlig i Helse Nord. Dette viser rapporten klart. For administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, reiser dette funnet to spørsmål:

– Rapporten avklarer at vi ikke har robust nok bemanning i en krise. Er vi da robuste nok i en normalsituasjon? Det andre spørsmålet er om det er solidarisk å hente personell fra land som også er i pandemi og avhengige av det samme personellet, sier Daae.

Avstand og reisetid betyr lite

Direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, Barthold Vonen, ser fram til å få presentert analysene som de regionale helseforetakene har gjort sammen: 

– Overordnet ser det ut som at spesialisthelsetjenesten har levert tilfredsstillende. Vi ser blant annet at avstand og reisetid for pasienter har hatt liten effekt på tilbudet pasientene har mottatt under pandemien, derimot ser vi at høy beredskap og en lite bærekraftig bemanningssituasjon har skapt en viss slitasje og sårbarhet med hensyn til tempoet på tjenester vi klarer å tilby i spesialisthelsetjenesten, sier Vonen og viser med det til lengre ventetider for noen helsetjenester. 

Vonen vil lede webinaret og være tilgjengelig for spørsmål fra seerne live i nettløsningen via chat, eller via e-post og telefon i etterkant av webinaret.