Koronasmitte

Reiseråd og anbefalinger etter reise til sykehusansatte

Myndighetene har endret reiserådene knyttet til korona. Les her felles anbefalinger for alle sykehusansatte i hele landet.

Flyseter i et fly
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

(Denne artikkelen er etter første publisering 21.7 oppdatert av Helse Nord RHF i tråd med oppdaterte nasjonale anbefalinger.)

Myndighetene foretok 10. juli endringer i gjeldende reiseråd fra 15. juli. På bakgrunn av dette har de fire regionale helseforetakene drøftet aktuelle anbefalinger for helsepersonells ferie-/fritidsreiser med ledelsen i helseforetakene.

Helse Nord RHF har i tillegg utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med de nye reiserådene. Se sjekklisten nederst på denne siden.

Nye reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar 2021. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller Folkehelseinstituttets kriterier for lav smittespredning. Se mer om dette her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/ 

Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaterer minst hver 14. dag hvilke land/områder i EU/EØS/Schengen som er unntatt karanteneplikt ved innreise til Norge. Se oppdatert oversikt fra FHI her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#unntak-fra-karanteneplikten

Utenriksdepartementet kommenterer nye reiseråd slik:

Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise. Alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser. De som planlegger en reise må sette seg godt inn i restriksjoner og smittevernregler for det landet man planlegger å reise til. Smitteutviklingen i Europa er fortsatt uoversiktlig og kan endre seg raskt. Hver enkelt bør tenke nøye gjennom om det er nødvendig å reise. Tiltak og restriksjoner i hvert land kan være annerledes og mer omfattende enn norske smittevernregler.

FHI understreker samtidig følgende:

Tiltak og restriksjoner for å hindre smitte av covid-19 er innført i mange land, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og før reiser til utlandet bør man ta høyde for at det kan være lokale utbrudd av covid-19, eller at det kan oppstå utbrudd mens man er på reise. Som ledd i forberedelsene bør du sjekke lokale myndigheters råd dit du skal, hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

FHI gir også noen praktiske råd om forberedelse av utenlandsreiser:

Før reisen bør du bl.a. vurdere følgende momenter:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for hjemmekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen.

Videre har FHI følgende råd til ansatte som har vært på utenlandsreiser:

Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i regioner og land utenom Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule områder»), bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig testes én gang for sars-CoV-2, og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

I tillegg har FHI råd om «ledelsens ansvar og oppgaver»:

Ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for sars-CoV-2 (blitt nærkontakt) eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved opphold i og reise til regioner og land utenfor Norge som ikke omfattes av karanteneplikt.

Helsedirektoratet påpeker følgende om utenlandsreiser:

Reiser man gjennom eller mellomlander i land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt), så medfører det karanteneplikt fra det tidspunkt man forlater det aktuelle landet/området.

Felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene:

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til reiserådene har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:

 1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.
 2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko (områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder. 
 3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.
 4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
 5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for dette, det vil si at det gjelder reiser til «røde» land/områder på utreisetidspunktet.
 6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.
 7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Sjekkliste for arbeidsgiver og arbeidstaker etter reiser

I tråd med anbefalinger fra FHI kartlegger foretaksgruppa Helse Nord om ansattes reiser kan ha medført særskilt eksponering for koronasmitte. Sjekklisten nedenfor kan benyttes i slik kartlegging. Helseforetak gjør eventuelle lokale tilpasninger i sjekklisten.

Velkommen hjem fra reise - sjekkliste for arbeidsgiver og arbeidstaker etter reise i og utenfor Norge (pdf)

Velkommen hjem fra reise - sjekkliste for arbeidsgiver og arbeidstaker etter reise i og utenfor Norge (docx)

Rett til sykepenger ved karantene etter utenlandsreiser

I forbindelse med anbefalingenes punkt 5, har de regionale helseforetakene etterspurt tydelige retningslinjer fra NAV om dette med reiser til utlandet og krav på sykepenger. NAV har kommet med følgende presisering:

Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om personen kan nektes sykepenger etter midlertidig forskrift §3-1 andre ledd. Dersom reisen var i tråd med reiserådene på utreisetidspunktet kan ikke sykepengene nektes etter §3-1 andre ledd, selv om reiserådene er endret når personen kommer tilbake til Norge.

Les mer om rettigheter til sykepenger ved utenlandsreiser på NAVs nettsider