Helse Nords strategi

Forbedring gjennom samarbeid


Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi:

 • Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare.
 • For å få til sømløse overganger mellom første og andre linjen.
 • For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser.
 • For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der de er tjenlige.
 • For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert helsetjeneste.

Vår visjon:


Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord - 

Helse i nord, der vi bor.


​De strategiske grep for å realisere denne visjonen er organisert rundt følgende fokusområder, målsettinger og veivalg:

Kunnskap, kvalitet og læring


Forbedringsarbeidet forutsetter både organisatorisk og individuell læring. Slik læringsbasert forbedring må omfatte både klinisk praksis og organiseringen av behandlingskjeder.

Våre målsettinger er:

 • At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard.
 • At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet.
Helse Nord vil:

 • Sørge for at det etableres systemer og rutiner for kvalitetssikring, avvikshåndtering og kvalitetsforbedring som er tuftet på dokumentasjon, åpenhet og læring.
 • Gjennomføre pasientundersøkelser som element i forbedringsarbeidet.
 • Arbeide for å styrke den anvendte kliniske forskningen i Helse Nord og for å etablere et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i samarbeid med Universitetet i Tromsø.
 • Videreutvikle den særlige rolle Universitetssykehuset Nord-Norge, i noen grad også Nordlandssykehuset, har som kompetansemotorer og servere for andre helseforetak.

Tilgjengelighet


Tilgjengelighet dreier seg ikke bare om geografiske avstander mellom pasient og tilbud, men om tilgang til rett kompetanse til rett tid.

Våre målsettinger er:

 • Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester.
 • Å eliminere uverdige ventetider.

Helse Nord vil:

 • Gi flere tilgang til spesialisthelsetjenester nærmere hjemmet ved bruk av ambulerende spesialister og gjennom telemedisinske tjenester.
 • Tilpasse tjenestene til grupper med spesielle behov (f.eks. innvandrere, eldre, kronikere).
 • Legg til rette for spesielle behov for samisk talende.
 • Sette fokus på den akuttmedisinske kjede gjennom bedre logistikk og samordning.
 • Organisere og samordne elektiv virksomhet slik at den samlede ressursutnyttelse og prioritering blir bedre.
 • Utnytte kapasiteten hos private spesialister for prioriterte pasientgrupper.

Rekruttering og stabilisering


Våre målsettinger er:

 • Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov.
 • Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø.
 • Å være en attraktiv arbeidsgiver som skaper sterk faglig utvikling.

Helse Nord vil:

 • Arbeide for tilstrekkelig utdanningskapasitet innen helsefag i landsdelen.
 • Videreutvikle desentraliserte utdanningsmodeller og legge til rette for IKT-baserte undervisnings- veilednings- og oppdateringsformer.
 • Samordne utdanningsstillinger mellom foretak og legge større vekt karriereplanlegging overfor den enkelte.
 • Legge til rette for fagutvikling og FOU gjennom organisatoriske og elektroniske nettverk.
 • Ha sterkt fokus på å legge til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø i foretaksgruppen.

Samarbeid med primærhelsetjenesten


En godt fungerende kommunehelsetjeneste er en forutsetning for at spesialisthelsetjenesten skal fungere optimalt. For å kunne fylle sine respektive roller på en tilfredsstillende måte, er begge nivåer avhengige av et godt samarbeid.

Våre målsettinger er:

 • At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten unødige omveier, forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden.
 • En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen.
Helse Nord vil:

 • Etablere strategiske og operative samhandlingsarenaer mellom første og andre linjen.
 • Etablere faglige nettverk mellom personell fra første og andre linjen.
 • Legge til rette for samarbeid med førstelinjen om utvidede sykestuefunksjoner.
 • Generelt samarbeid om prosjektrettet utviklingsarbeid mellom nivåene med sikte på implementering av løsninger som er til felles beste.

Informasjonsteknologi og telemedisin


IKT er ikke noe mål i seg selv, men et viktig verktøy som kan bidra til å knytte Helse Nord sammen, og som bidrar til å kompensere for avstander i tid og rom.

Vår målsetting er:

 • At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet.
Helse Nord vil:

 • Med Norsk Helsenett som operatør sørge for å knytte sammen helseforetakene gjennom en stabil og sikker bredbåndsforbindelse og arbeide for at dette kan skje til en akseptabel pris.
 • Ta et betydelig medansvar for å kople sammen primærhelsetjenesten og de privatpraktiserende spesialister med helseforetakene gjennom Nordnorsk helsenett.
 • Legge til rette for publikums- og pasientrettet informasjon gjennom oversiktlige og lett tilgjengelige Internett-portaler.
 • Bruke IKT som aktivt verktøy for å utvikle en foretaksgruppe med god intern organisering og samhandling.

God effektivitet og ressursutnyttelse


Tilgjengelige ressurser vil alltid komme til kort i forhold til muligheter og forventninger. For at vi skal oppnå våre ambisiøse mål, må vi derfor forvalte våre ressurser så godt at vi kan frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver.

Vår målsetting er:

 • Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, samtidig som de kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet og utdanning ivaretas.
Helse Nord vil:

 • Prioritere tiltak som er til størst nytte og sørge for at disse blir effektivt organisert.
 • Stille krav om samordning av ressurser innen helseforetak og ta ansvar for slik samordning mellom helseforetak.
 • Gjennomgå organiseringen av akuttberedskapen innen helseforetak (med særlig fokus på fødselsomsorgen og kirurgien) med sikte på å optimalisere løsningene med hensyn til kvalitet og kostnadseffektivitet.
 • Organisere stabs- og støttefunksjoner på en mer rasjonell måte, gjerne ved å implementere fellesløsninger for helseforetakene Legge vekt på god ledelse og organisering som viktige virkemidler i ressursforvaltning og kvalitetsarbeid.

Medvirkning og kommunikasjon


For å tjene befolkningen på en god måte, trenger Helse Nord hele landsdelens støtte gjennom medvirkning og samarbeid.

Vår målsetting er:

 • At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil, gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte, og gjennom bred mobilisering av landsdelens befolkning.
Helse Nord vil:

 • Legge til rette for et aktivt og deltagende brukerutvalg.
 • Ta i bruk og verdsette de ansattes erfaring og kompetanse og legge til rette for ulike former for samarbeid.
 • Forankre viktige veivalg, bl.a. gjennom god kontakt med regionalpolitiske aktører.
 • Sørge for god og relevant informasjon til pasienter, ansatte og allmennhet som grunnlag for deres deltagelse, medvirkning og innspill.
Fant du det du lette etter?