Søk om brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Nå kan du søke om brukermidler for 2017. Søknadsfristen er 1. desember 2016.Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge etter følgende retningslinjer:

Formål

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.


Hvilke organisasjoner ytes det tilskudd til?

 • Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere, har valgt styre og har som ett av sine formål å bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetilbud.

 • Som hovedregel vil brukerorganisasjonenes fylkeslag prioriteres. For organisasjoner som har både fylkesledd og regionledd, prioriteres fylkesleddet. Lokalforeninger der det ikke er fylkeslag kan søke.

 • Søkerleddet må være registret i Brønnøysundsregisteret.


Hva gis det tilskudd til?


Tilskudd kan gis til drift innrettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver, og til spesielle konkrete formål/aktiviteter. Søknader om tilskudd vil bli prioritert i følgende rekkefølge:

 1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter og organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten.

 2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs.

 3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i helsetjenesten.

 4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av helsepersonell og studenter innen relevante studier og fagområder.

 5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner.

 6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte.

Formål utover dette prioriteres ikke.

Frist og søknadsskjema


 • Søknadsfrist er 1. desember 2016


Som hjelp for brukerorganisasjonene i forbindelse med søknad er et kladdeskjema lagt ved.  Vi anbefaler at brukerorganisasjonene benytter denne i forbindelse med forberedelse til elektronisk søknad, men husk at søknaden kun kan sendes elektronisk.

Brukermidler - kladdeskjema.docx


Rapportering

 • Årsmelding og regnskap for året 2015 undertegnet av revisor.

 • Revisor skal ikke være medlem av styret.

 • For tilskudd over kr 100.000,- skal rapport fra registrert eller statsautorisert revisor medfølge.

 • Rapport om inneværende års drift og aktivitet (2016), finansiert av tilskuddsmidler redegjøres for i søknadsskjemaet.

 • Denne rapporten om bruk av midler i 2016 inngår i vurderingsgrunnlag for søknadsbehandling for 2017.

 • Ubrukte midler i 2016 kan overføres til 2017. Dette skal framkomme i rapporteringsskjemaet.

For sent innkomne, ufullstendige eller søknader med manglende/
ufullstendig rapportering vil ikke bli behandlet.

Det kan kun søkes elektronisk. Det vil ikke bli anledning til å sende inn papirbaserte søknader.

Som hjelp for brukerorganisasjonene i forbindelse med søknad er en tekstversjon av søknaden lagt ved. Vi anbefaler at brukerorganisasjonene benytter denne i forbindelse med forberedelse til elektronisk søknad, men husk at søknaden kun kan sendes elektronisk.


Har du spørsmål?


Spørsmål  om det å søke midler eller bruk av elektronisk søknadsskjema kan rettes til.

Brite Jacobsen, rådgiver i Helse Nord RHF 
Telefon: 915 79 732