Pasientstrømmer og kvalitetsmål i UNN og Finnmarkssykehuset

I forbindelse med utredningen av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har deltakerne i prosjektgruppen bedt om å få innsikt i hvordan pasientstrømmene i Troms og Finnmark er.

Lise Balteskard
Spesialrådgiver Lise Balteskard ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering har dypdykket i data fra Norsk Pasientregister om pasientstrømmene i Troms og Finnmark. Foto: Jan Fredrik Frantzen, Kommunikasjonsavdelingen, UNN.
Spesialrådgiver Lise Balteskard fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) var derfor invitert til prosjektgruppemøter i Hammerfest for å dele data fra Norsk Pasientregister. Hun har sett på pasientstrømmer og pasientforløp for akutte innleggelser når det gjelder pasienter bosatt i de to helseforetakenes opptaksområder. 

I tillegg hadde hun sammen med en kollega fra SKDE, Frank Olsen – laget en analyse av kvalitetsmål med data hentet fra medisinske kvalitetsregistre for 2017.

Høyere innleggelse fra vertskommuner 

Av funn som er gjort knyttet til pasientstrømmer, viser analysen at akutte innleggelser er høyest i sykehusenes vertskommuner. Det er et kjent fenomen for alle kommuner som har sykehus innenfor egne kommunegrenser.

Analysen viser også ganske stor forskjell i antall akuttinnleggelser pr. innbygger mellom UNN Tromsø og UNN Harstad når man tar utgangspunkt i pasientens bosted. Det er usikkert om dette har med behov eller tilgjengelighet å gjøre.  En mulig forklaring kan være at det er større press på lokalsykehusfunksjonen i Tromsø, og dermed blir terskelen for innleggelse høyere enn i Harstad. 

Sykestuesenger reduserer innleggelser

Bosatte i deler av UNN- Tromsø området har tilgang til sykestuesenger i Nord-Troms. Bruk av sykestuesenger kan hindre akutte innleggelser og kan forklare noe av forskjellen i akuttinnleggelser mellom UNN Tromsø og UNN Harstad. Sykestuedata er ikke med i analysen da det kreves egen søknad.

Store forskjeller i bruk av UNN Tromsø

Analysen tydeliggjør at det er forskjell i hvordan befolkningen i Finnmark bruker UNN Tromsø ved akutte innleggelser. Befolkningen i vertskommunene Hammerfest og Sør-Varanger bruker eget lokalsykehus i større grad enn øvrige kommuner i Finnmark, inkludert Alta. Disse kommunene bruker primært sitt lokalsykehus, men sammenlignet med vertskommunene bruker de UNN Tromsø i større grad. 

- Det er ingen ting i tallene som tyder på at befolkningen i Alta ikke har god tilgang til UNN Tromsø i dag, sier Lise Balteskard.

Ingen logisk kvalitetsforskjell

Data fra medisinske kvalitetsregistre for 2017 viser at det ikke er noen gjennomgående logikk når det gjelder kvalitet i pasientbehandlingen. UNN Tromsø har svært gode resultater når det gjelder behandling av hjerteinfarkt av type NSTEMI, og gir trombolyse til en tilfredsstillende andel av slagpasienter, men utmerker seg ikke på andre områder. 

UNN Harstad og UNN Narvik som i mange år har vært en del av UNN HF, har gode resultater på noen områder og mindre gode på andre uten særlig sammenheng med resultatene i UNN Tromsø. Disse sykehusene hadde i 2017 bedre resultater for hoftebrudd, mens Harstad f.eks ikke hadde innført laparoskopi ved tarmkreftkirurgi på lik linje med Tromsø. 

Kirkenes har f.eks bedre resultater enn Hammerfest for NSTEMI-pasientene, mens Hammerfest har høyere andel trombolyse ved hjerneslag enn Kirkenes. Det er kortere ventetid for behandling av hoftebrudd i både Hammerfest og Kirkenes enn i Tromsø.