Fyrlykt

Regional utviklingsplan 2035

Ute på høring med høringsfrist 15. oktober 2018

Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. 


Den regionale utviklingsplanen skal: 

  • Sette retning
  • Gi føringer
  • Være et felles utgangspunkt for utvikling og organisering av spesialisthelsetjenesten i landsdelen

Helse Nords strategi og visjon ligger fast og skal danne bakteppet i arbeidet. Visjonen er at «Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord».

Videre er Helse Nords strategi: «Forbedring gjennom samarbeid. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi.

Planen skal være ett av grunnlagene for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen. Til grunn skal ligge en helsefaglig og samfunnsmessig analyse. Effektiv pasientlogistikk, både inn og ut fra sykehusene samt internt i regionen, må belyses. Avgjørende er at regionen har enheter med fagmiljøer av en kvalitet og størrelse som gir stabilitet i tilbud over tid.  

Strategidokument Helse Nord RHF.pdf

Alle som er interesserte inviteres til å komme med sine høringsinnspill til høringsnotatet. Høringsinnspill oversendes til postmottak@helse-nord.no.

Spørsmål til høringsnotatet kan rettes til direktør Kristian Fanghol på epost: kif@helse-nord.no


Dokumenter fra prosjektmøter

Planutkast pr. 11. juni 2018:

Prosjektgruppemøte 30. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 7. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 22. mars 2018:

Agendaen for møtet er: 

Innledning
Dagens hovedtema: Bemanning
- Presentasjon av data
- Tall for overtid, innleie og EFO
- Oppdatering etter WS
- Tiltak
Struktur og rammer for planen
- Se vedlegg som er under arbeid – se spesielt på struktur
Organisering og styring av Helse Nord 2035
- Innledning ved Kristian
Eventuelt

Prosjektgruppemøte 27. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 8. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 17. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 4. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 23.-24. november 2017:

Dokumenter fra styringsgruppemøter

Styringsgruppemøte 6. mars 2018:

Styringsgruppemøte 6. februar 2018:

Styringsgruppemøte 9. januar 2018:

Styringsgruppemøte 5. desember 2017:

Dokumenter fra direktørmøter

Direktørmøte 9. april 2018:

Direktørmøte 24. januar 2018:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.