Fyrlykt

Regional utviklingsplan 2035

Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. 

Den regionale utviklingsplanen skal: 

  • Sette retning
  • Gi føringer
  • Være et felles utgangspunkt for utvikling og organisering av spesialisthelsetjenesten i landsdelen

Helse Nords strategi og visjon ligger fast og skal danne bakteppet i arbeidet. Visjonen er at «Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord».

Videre er Helse Nords strategi: «Forbedring gjennom samarbeid. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi.

Grunnlag for fremtidige beslutninger

Planen skal være ett av grunnlagene for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen. Til grunn skal ligge en helsefaglig og samfunnsmessig analyse. Effektiv pasientlogistikk, både inn og ut fra sykehusene samt internt i regionen, må belyses. Avgjørende er at regionen har enheter med fagmiljøer av en kvalitet og størrelse som gir stabilitet i tilbud over tid.  

Planen må, på bakgrunn av faglige vurderinger, legge til grunn at det vil skje endringer i oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Spesielt fokus mot psykisk helsevern og rusbehandling må innarbeides. Økonomisk bæreevne vil være sentralt i planleggingen og målet er å anvende regionens samlede økonomi i en effektiv balanse mellom drift og investering. 

Praktiske konsekvenser av digital utvikling

Digitalisering, teknologisk utvikling og IKT må beskrives, og så langt det er mulig, «oversettes» til praktiske konsekvenser for utviklingen av helsetjenestetilbudet i regionen. 

Foretakene i Helse Nord utarbeider egne utviklingsplaner. Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ferdigstilt sine utviklingsplaner for perioden i 2016,  mens Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset HF er i gang med sin utviklingsplan. Utkastet til Regional utviklingsplan 2035 vil fange opp sentrale deler av helseforetakenes planer. 

Høringsutkast vil bli sendt ut 20. juni med høringsfrist fram til 15. oktober 2018. Endelig behandling vil skje medio desember 2018 i styret for Helse Nord RHF.

Her finner du mandatet til Regional utviklingsplan 2035.
Første versjon av høringsdokument Utviklingsplan2035 for Helse Nord behandles i prosjektgruppen, styringsgruppen og direktørmøtet, som referansegruppe for prosjektet, i uke 19. Dokumentet presenteres også for samarbeidsmøtet med konserntillitsvalgte og konsernverneombud tirsdag 8. mai. 

Styret i Helse Nord RHF vil bli forelagt et utkast til høringsdokument på sitt møte 23. mai 2018. Endelig høringsdokument vil bli styrebehandlet onsdag 20. juni. Høringsperioden vil vare fram til 15. oktober 2018. 


Dokumenter fra prosjektmøter

Prosjektgruppemøte 7. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 22. mars 2018:

Agendaen for møtet er: 

Innledning
Dagens hovedtema: Bemanning
- Presentasjon av data
- Tall for overtid, innleie og EFO
- Oppdatering etter WS
- Tiltak
Struktur og rammer for planen
- Se vedlegg som er under arbeid – se spesielt på struktur
Organisering og styring av Helse Nord 2035
- Innledning ved Kristian
Eventuelt

Prosjektgruppemøte 27. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 8. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 17. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 4. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 23.-24. november 2017:

Dokumenter fra styringsgruppemøter

Styringsgruppemøte 6. mars 2018:

Styringsgruppemøte 6. februar 2018:

Styringsgruppemøte 9. januar 2018:

Styringsgruppemøte 5. desember 2017:

Dokumenter fra direktørmøter

Direktørmøte 9. april 2018:

Direktørmøte 24. januar 2018:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.