Varselordningen endres fra 1. juli 2019

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

Colourbox.com
En virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse. 

Pasientene får varslingsrett

Fra samme dato får pasienter, brukere og nærmeste pårørende varslingsrett til Statens helsetilsyn om slike hendelser. Varslingsretten er fastsatt i lov om pasient- og brukerrettigheter i ny § 7-6 Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlig hendelse. 


Hvor skal varslet sendes?

Varsel fra spesialisthelsetjenesten skal sendes på e-post til varsel@helsetilsynet.no

Mer informasjon

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynet.no)Utvider plikten til å varsle om alvorlige hendelser (regjeringen.no)