Hva gjør vi?

Vi arbeider langsiktig og planmessig for å gi den nordnorske befolkningen best mulig sykehustjenester. 

Felleseide nasjonale selskaper

HINAS

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) er de regionale helseforetakenes eget innkjøpsselskap. HINAS har ansvaret for felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak i samarbeid med fagpersoner fra helseforetakene.

HINAS

Pasientreiser ANS

Pasientreiser ANS ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene og har sammen med lokal pasientreisekontor ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Pasientreiser ANS

Luftambulansetjenesten ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (forkortet til Luftambulansetjenesten ANS) ble etablert av de regionale helseforetakene i 2004 etablerte. Selskapet har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere.

Luftambulansetjenesten ANS

Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet i av de regionale helseforetakene i 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

Helsetjenetens driftsorganisasjon (HDO)

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF er opprettet av de regionale helseforetakene i 2014 som en hovedarena for samhandling om informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen spesialisthelsetjenesten og med aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.

Nasjonal IKT

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014 og eies av de fire helseregionene i fellesskap. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

Sykehusbygg

Sykehusinnkjøp HF

Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

Sykehusinnkjøp