Hva gjør vi?

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

​Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.​​

Planer og strategier

Vi skal se helhetlig på alt vi gjør. Derfor er det viktig å ha gode analyser og planer i bunn.

Strategi for Helse Nord

Strategi for Helse Nord​


Plan for Helse Nord (langtidsplan med investeringsplan)

Plan for Helse Nord (langtidsplan med investeringsplan)​

Fagplaner, rapporter og utredningen

Helse Nord utarbeider fagplaner for utvalgte fagområder. Planene utarbeides med involvering av de fremste fagfolk ved sykehusene i Nord-Norge, og er styrende for den faglige virksomheten på de ulike områdene ved sykehusene. 

Fagplaner, rapporter og utredninger 


Krav og føringer til helseforetak (sykehus)


Helse Nord RHF er den strategiske enheten som eier sykehusene i regionen og driver eierstyring, samtidig som vi har rollen som sørger for spesialisthelsetjenester til befolkningen. Det er et et tett samarbeid mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket.

Våre helseforetak

Oppdragsdokumentet til helseforetakene

Helse Nord RHF har et «sørge for»-ansvar. Dette betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i regionen vår skal få et likeverdig helsetilbud uansett hvor de bor. Om du bor rett ved siden av et lite lokalsykehus eller et stort universitetssykehus, eller om du bor langt borte fra sykehuset, skal du kunne være trygg på at du skal få like god behandling når du trenger det.

Akuttfunksjonen på våre sykehus inngår i en behandlingskjede der også ambulansetjeneste og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hører med. En betydelig del av aktiviteten på våre sykehus handler om å gi øyeblikkelig hjelp, og det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid med din lokale kommunale legevakt.

Hvert år utarbeider Helse Nord RHF et Oppdragsdokument til sykehusene i regionen. Dette sammenstiller Helse Nords styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer, og forteller hva sykehusene skal gjøre dette året.

Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Foretaksmøter med helseforetakene


For å nå målene holder Helse Nord foretaksmøter med helseforetakene i regionen. I disse møtene overleveres det regionale helseforetakets styringsbudskap for det enkelte helseforetak, i tråd med overordnede føringer og strategier i regionen.

Protokoller fra foretaksmøter mellom  Helse Nord og  foretakene Avtaler med private

Alt er ikke like akutt. Når fastlegen henviser deg til utredning og behandling kan du få det ved de offentlige sykehusene som vi eier eller hos private. De regionale helseforetakene har blant annet avtaler med private sykehus, klinikker, rusbehandlingsinstitusjoner, røntgeninstitutter, rehabiliteringssentre og privatpraktiserende spesialister.

Helse Nords har inngått avtaler med følgende:

Private avtalespesialister (leger og psykologer) 

Private sykehus og institusjoner