Hva gjør vi?

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

​Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.​​

Planer og strategier

Vi skal se helhetlig på alt vi gjør. Derfor er det viktig å ha gode analyser og planer i bunn.

Strategi for Helse Nord

Strategi for Helse Nord​


Plan for Helse Nord (langtidsplan med investeringsplan)

Plan for Helse Nord (langtidsplan med investeringsplan)​

Fagplaner, rapporter og utredningen

Helse Nord utarbeider fagplaner for utvalgte fagområder. Planene utarbeides med involvering av de fremste fagfolk ved sykehusene i Nord-Norge, og er styrende for den faglige virksomheten på de ulike områdene ved sykehusene. 

Fagplaner, rapporter og utredninger 


Krav og føringer til helseforetak (sykehus)


Helse Nord RHF er den strategiske enheten som eier sykehusene i regionen og driver eierstyring, samtidig som vi har rollen som sørger for spesialisthelsetjenester til befolkningen. Det er et et tett samarbeid mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket.

Våre helseforetak

Oppdragsdokumentet til helseforetakene

Helse Nord RHF har et «sørge for»-ansvar. Dette betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i regionen vår skal få et likeverdig helsetilbud uansett hvor de bor. Om du bor rett ved siden av et lite lokalsykehus eller et stort universitetssykehus, eller om du bor langt borte fra sykehuset, skal du kunne være trygg på at du skal få like god behandling når du trenger det.

Akuttfunksjonen på våre sykehus inngår i en behandlingskjede der også ambulansetjeneste og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) hører med. En betydelig del av aktiviteten på våre sykehus handler om å gi øyeblikkelig hjelp, og det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid med din lokale kommunale legevakt.

Hvert år utarbeider Helse Nord RHF et Oppdragsdokument til sykehusene i regionen. Dette sammenstiller Helse Nords styringsbudskap for året, med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer, og forteller hva sykehusene skal gjøre dette året.

Oppdragsdokument fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Foretaksmøter med helseforetakene


For å nå målene holder Helse Nord foretaksmøter med helseforetakene i regionen. I disse møtene overleveres det regionale helseforetakets styringsbudskap for det enkelte helseforetak, i tråd med overordnede føringer og strategier i regionen.

Protokoller fra foretaksmøter mellom  Helse Nord og  foretakene Avtaler med private

Alt er ikke like akutt. Når fastlegen henviser deg til utredning og behandling kan du få det ved de offentlige sykehusene som vi eier eller hos private. De regionale helseforetakene har blant annet avtaler med private sykehus, klinikker, rusbehandlingsinstitusjoner, røntgeninstitutter, rehabiliteringssentre og privatpraktiserende spesialister.

Helse Nords har inngått avtaler med følgende:

Private avtalespesialister (leger og psykologer) 

Private sykehus og institusjoner


Felleseide nasjonale selskaper

Noen oppgaver løses gjennom følgende nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.​​

HINAS

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) er de regionale helseforetakenes eget innkjøpsselskap. HINAS har ansvaret for felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak i samarbeid med fagpersoner fra helseforetakene.

HINAS

Pasientreiser HF

Pasientreiser ble opprettet i mai 2009. Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene og har sammen med lokal pasientreisekontor ansvaret for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon.

Pasientreiser

Luftambulansetjenesten HF

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste, Luftambulansetjenesten, ble etablert av de regionale helseforetakene i 2004. Selskapet har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene (sykehusene) har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere.

Luftambulansetjenesten

Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) ble stiftet i av de regionale helseforetakene i 2013 som et driftssenter for helsetjenestens bruk av løsninger for nødmeldetjenester. HDOs brukere er helsepersonell i regionale helseforetak, helseforetak og alle landets kommuner.

Helsetjenestens driftsorganisasjon

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF er opprettet av de regionale helseforetakene i 2014 som en hovedarena for samhandling om informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen spesialisthelsetjenesten og med aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett.

Nasjonal IKT

Sykehusbygg HF

Sykehusbygg HF ble opprettet i 2014 og eies av de fire helseregionene i fellesskap. Helseforetaket skal legge til rette for og bidra til standardisering, erfaringsoverføring, god ressursutnyttelse og ressurstilgang innen prosjektering og bygging av sykehus.

Sykehusbygg

Sykehusinnkjøp HF

Selskapet skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.

Sykehusinnkjøp