Universitetssamarbeidet

Universitetssamarbeidet (USAM) er et samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene i Nord-Norge.

Det er et rådgivende organ i forskningssaker, og er underlagt styret i Helse Nord RHF.

Helse Nords strategi vektlegger brukernes egne erfaringer i utviklingen av tjenestetilbudet. Derfor er brukerrepresentanter med som observatører i de formelle samarbeidsorganene mellom utdanningsinstitusjonene og RHF-et.

​Medlemmer i Universitetssamarbeidet 2016


​Representanter:


Arnfinn Sundsfjord (leder i 2016) 
Dekan, Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Siv Cathrine Høymork
Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF

Einar Bugge
Kvalitets- og utviklingssjef, UNN

Jan Terje Henriksen
Avdelingsleder, Avd. for forskning og pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset HF

Cecilie Javo
Ass. avdelingsoverlege, Finnmarkssykehuset HF

Tomas Log
Forskningsleder, Helgelandssykehuset HF

Anne Husebekk
Rektor, UiT Norges arktiske universitet

Inger Njølstad
Prodekan undervisning, UiT Norges arktiske universitet

Sameline Grimsgaard
Prodekan forskning, UiT Norges arktiske universitet

Ingjerd Gaare Kymre
Førsteamanuensis, Nord Universitet

Observatører:


Hilde Jerkø
Avdelingsdirektør, Norges Forskningsråd

Margaret Aarag Antonsen
Fagsjef, Sykehusapotek Nord HF

Ida Sofie Furuholmen-Jenssen
Studentrepresentant (medisin), UiT Norges arktiske universitet

Werner Johansen
Brukerrepresentant, FFO/regionalt brukerutvalg i Helse Nord

Sekretariat:

Tove Klæboe Nilsen
Forskningssjef, Helse Nord RHF

Kristina Lindstrøm
Rådgiver, Helse Nord RHF

Vararepresentanter:


Finn Henry Hansen
Direktør, Helse Nord RHF

Svetlana Zykova
Avd.leder, UNN HF

Petter Øien
Seksjonsleder, Avd. for forskning og pasientsikkerhet, NLSH HF

Torben Wisborg
Overlege, Finnmarkssykehuset HF

Anne Ingeborg Pedersen
Rådgiver, Helgelandssykehuset HF

Eyvind Paulssen (1.vara fra UiT)
Instituttleder, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Jan H. Rosenvinge (2.vara fra UiT)
Prodekan forskning, UiT Norges arktiske universitet

Geir Lorem (3.vara fra UiT)
Prodekan utdanning, Universitetet i Tromsø

Thrina Loennechen (4.vara)
Instituttleder, Institutt for farmasi, UiT

Terese Bondas
Professor, Nord Universitet

Vara observatører:


Berit Nygaard 
Spesialrådgiver, Norges Forskningsråd

Renate Elenjord
Sykehusfarmasøyt, Sykehusapotek Nord HF

Håvar Marsteen 
Studentrepresentant, Universitetet i Tromsø 

Mildrid Pedersen
Brukerrepresentant FFO/regionalt brukerutvalg i Helse Nord
Medlemmer i USAMs arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg (AU) til USAM skal prioritere, forberede og fremme saker for NSG.

Arbeidsutvalget har fire medlemmer, i tillegg til sekretariat. Ved forfall fra medlem i AU møter vararepresentant for institusjonen. Det tilstrebes konsensus i beslutningene som fattes i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder avgjør ved uenighet som skal fremkomme i saksfremlegget.

Arbeidsutvalget møtes ca. fire ganger i året, senest to uker før hvert USAM-møte, eller avhengig av saksmengden.

AU kan også ta avgjørelser i saker utenom USAM, på delegert myndighet fra USAM.

Sammensetning:

Arnfinn Sundsfjord (leder AU 2016) 
Dekan, Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Siv Cathrine Høymork
Kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF

Einar Bugge
Kvalitets- og utviklingssjef, UNN

Sameline Grimsgaard
Prodekan forskning, UiT Norges arktiske universitet​


Formål (instruks)

​Formålet med​ Universitetssamarbeidet er å ivareta samarbeidet mellom universiteter, høgskoler og Helse Nord RHF.

 Les hele instruksen


​​Referater fra møter i USAM

 20160304 Referat AU USAM.pdf

 20160314 Referat USAM.pdf

 20160418 Referat USAM.pdf

 20160523 Referat AU USAM.pdf

 20160606 Referat USAM.pdf