Læring og mestring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av våre  hovedoppgaver.

​Alle sykehus har lærings- og mestringssenter (LMS). Opplæringen av pasienter og pårørende skal styrke helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom, og gjøre pasienter og deres pårørende i stand til å ta informerte valg.

Lærings- og mestringssentrene er med på å utvikle og spre helsepedagogisk kompetanse og søtter opp om brukermedvirkningen. De er en møteplass for samarbeid og kurs.

Lærings- og mestringssentrene (LMS) ved sykehusene i Helse Nord​

​På sykehusenes nettsider finner du også oversikt over pasientkurs.

Pasient- og pårørendeopplæring i Finnmarssykehuset​

Pasient- og pårørendeopplæring i Universitetssykehuset Nord-Norge 

Pasient- og pårørendeopplæring i Nordlandssykehuset​

Pasient- og pårørendeopplæring i Helgelandssykehuset​

Brukermedvirkning i Helse Nord

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. 

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør og medvirker på overrdnet og strategisk nivå.

Plan for pasient- og pårørendeopplæring

Helse Nords strategiske plan for pasient- og pårørendeopplæring

Kompetanse om læring og mestring​

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse​

Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er lokalisert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hovedoppgaven til tjenesten er å styrke kvaliteten på pasient- og pårørendeopplæringen i Helse Sør-Øst, men også fagfolk fra andre deler av landet vil kunne ha nytte av informasjonen på nettsiden.

Mer kunnskap om fagfeltet: Regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst​​

​​

Regional rådgiver

Regional rådgiver for læring og mestring, Elsa Hamre​

Fagnettverk for lærings- og mestringssentrene (LMS)


Det er opprettet et LMS Fagnettverk Nord for de som er ansatte i helseforetakenes Lærings- og mestringssentre. Det er ca. 13 årsverk som sammen med regional rådgiver er pådrivere og utviklere innen fagfeltet. Nettverket har vært i drift i 12 år.

Mandatet for LMS Fagnettverk Nord er å følge opp Strategisk plan for pasient- og pårørendeopplæring gjennom å:

  • Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud
  • Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling
  • Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord

Gruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Gruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdfGruppebasert opplæring i Helse Nord 2016.pdf
Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr jan 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Kontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr jan 2016.pdfKontaktliste LMS Fagnettverk Nord pr jan 2016.pdf
Mandat for AU og LMS Fagnettverk Nord januar 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Mandat for AU og LMS Fagnettverk Nord januar 2017.pdfMandat for AU og LMS Fagnettverk Nord januar 2017.pdf
Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Fagråd, fagnettverk og kronikersatsningen/Lærings- og mestring/Årsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdfÅrsmelding 2016 LMS Fagnettverk Nord (002).pdf