Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

 • 14.08.2019
  Slik fremmer vi faglig samarbeid og utvikling

  Helse Nord RHF bruker 3,2 millioner kroner årlig på fagråd og fagnettverk. – En svært god investering, sier fagdirektør Geir Tollåli.

 • 31.07.2019
  Takker Forsvaret for hjelpa

  Beredskapen i ambulanseflytjenesten er god. Helse Nord takker Forsvaret så mye for hjelpa med helikopteret i Kirkenes.

 • 26.07.2019
  Vil være helt sikre på beredskapen for ambulansefly

  Helse Nord vil være helt sikre på at ambulanseflytjenesten for kortbanenettet i Finnmark er på plass før Forsvarets bistand med helikopter avvikles. Derfor er Forsvaret anmodet om å forlenge ambulansehelikopterbasen sin i Kirkenes.

 • 17.07.2019
  Medtronic insulinpumpe

  Informasjon til deg som har fått en MiniMed 508, eller MiniMed Paradigm fra oss, i løpet av de siste fem årene.

 • 15.07.2019
  Pasientstrømmer og kvalitetsmål i UNN og Finnmarkssykehuset

  I forbindelse med utredningen av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har deltakerne i prosjektgruppen bedt om å få innsikt i hvordan pasientstrømmene i Troms og Finnmark er.

 • 04.07.2019
  Andre samling gjennomført

  Arbeidet med utredning av en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset er godt i gang. 24. og 25. juni hadde prosjektgruppen sitt andre møte.

 • 04.07.2019
  Ny anbudskonkurranse på pasientreiser

  Sykehusinnkjøp HF på vegne av Helse Nord RHF har kunngjort fire anbudskonkurranser på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 03.07.2019
  Utlyser konkurranse om kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester

  Helse Nord RHF skal kjøpe somatiske spesialisthelsetjenester fra private sykehus og utlyser derfor en konkurranse blant private tilbydere.

 • 01.07.2019
  Økt oppmerksomhet om det som ikke prioriterer seg selv

  - Stor oppmerksomhet og offentlig debatt om helsetjenesten betyr ikke at tema eller grupper, som trenger det mest, får nødvendig oppmerksomhet, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 26.06.2019
  Høring: Rehabilitering i Nord-Norge

  På oppdrag fra Helse Nord RHF og regionens OSO-er har prosjektgruppen utarbeidet en rapport som peker på utfordringer og mulige løsninger for et likeverdig, mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge. 

 • 26.06.2019
  Utlyser konkurranse om Kjøp av radiologiske og teleradiologiske tjenester

  Helse Nord RHF skal kjøpe polikliniske radiologiske tjenester i Bodø og Tromsø og teleradiologisk tolkning for alle helseforetak i Helse Nord.

 • 26.06.2019
  Hvem fortjener brukerprisen 2019?

  Regionalt brukerutvalg tildeler brukerprisen hvert andre år til en person som har gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter og pårørende i Nord-Norge. Nå kan du sende inn forslag til hvem som fortjener årets pris. 

 • 26.06.2019
  Ny administrerende direktør tilsettes over sommeren

  Helse Nord RHF er i prosess for å rekruttere ny administrerende direktør. Det har tidligere vært antydet at tilsetting kunne skje i styremøtet 28. juni. Arbeidet med ansettelsen er ikke kommet så lang at man rekker dette.

 • 25.06.2019
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 25.06.2019
  Innspillsmøte om inkluderingsdugnaden i Helse Nord

  Regjeringen har igangsatt et satsningsområde for å gi de som står utenfor arbeidslivet med hull i CVen sin, en inngang til arbeidslivet. I den anledning arrangerer Helse Nord RHF en innspillskonferanse om inkludering 26.-27. juni.

 • 20.06.2019
  Godt i gang med et omfattende arbeid

  Prosjektgruppen møtes for andre gang i Hammerfest, og føler de har kommet godt i gang med jobben.

 • 19.06.2019
  Flere ringer 113 ved hjerneslag etter «Prate, smile, løfte»-kampanje

  Resultater fra Hjerneslagregisteret bekrefter med sikkerhet at kampanjen har hatt effekt.

 • 14.06.2019
  Utlysing av helseforskningsmidler for 2020

  Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2020, med søknadsfrist 1. september 2019.

 • 13.06.2019
  Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2019

  Her finner du en oversikt over åpne rehabiliteringsplasser både hos sykehusene og private rehabiliteringsinstitusjoner.

 • 13.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • 12.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Endrede elektroniske adresser for helseforetakene i Helse Nord

  Helseforetakene vil endre sine adresser for elektronisk samhandling jamfør nasjonal standard for Tjenestebasert adressering del 3. Endringen blir utført 12.juni 2019 mellom klokka 17 og 22.

 • 11.06.2019
  Disse prosjektene får innovasjonsmidler for 2019

  Syv prosjekter får tildelt midler fra Helse Nords regionale innovasjonspott i 2019.

 • 07.06.2019
  Kan vi organisere oss til like resultater?

  - Kan vi med sikkerhet si noe om hva organiseringen av helsetjenesten betyr for resultatene, spør Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 01.06.2019
  Sykehusstreiken kan løses

  Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne.

 • 27.05.2019
  Nytt legemiddel ved skjev penis

  Beslutningsforum sa i dag ja til å ta i bruk et nytt legemiddel for behandling av skjev penis.

 • 27.05.2019
  UNN og Finnmarkssykehuset har hatt sitt første stevnemøte

  Prosjektgruppen som skal utrede en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset møttes for første gang i Tromsø 22. mai.

 • 24.05.2019
  Ambulansetjenester og legevakt må ses i sammenheng

  - Endringer i ambulansetjenesten og kommunale legevakter må skje i samarbeid mellom kommuner og helseforetak, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 23.05.2019
  Avlyser anbud på pasientreiser landeveis

  Helse Nord avlyser konkurransen om pasientreiser landeveis. Det er funnet en feil i konkurransegrunnlaget.

 • 21.05.2019
  Økt brukermedvirkning i helseforskning

  Brukerne har fått en langt sterkere medvirkning i forskningen i spesialisthelsetjenesten viser Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018.

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Ny medisin for kalde hjerter

  Dødeligheten blant kraftig nedkjølte pasienter er høy, og hjertestans under oppvarming er en vanlig dødsårsak. Forskning på nye medikamenter kan bidra til å få ned disse tallene.

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Pionerarbeid på de pårørende

  I dag finnes ikke noe strukturert oppfølgingsprogram for familie og pårørende etter alvorlige hodeskader ved noen av de fire traumesentrene. Dette til tross for at halvparten av de pårørende opplever økende omsorgsbelastning og redusert liv...

 • 21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Gir pasienten mer makt og ansvar

  Hvordan kan vi bedre kvaliteten på tjenester for pasienter med sammensatte og langvarige behov til det beste for både pasient og helsevesen? Det var utgangspunktet for forskningen som har resultert i utviklingen av Pasientsentrert helsetjenesteteam.

 • 20.05.2019 Helgelandssykehuset
  Bli trygg med proteseskolen

  - Vi vil at pasientene skal møte forberedt, og at de er trygge når de drar hjem, sier spesialfysioterapeut Marthe Neshagen. Pasientene til kne- eller hofteproteseoperasjoner kan også delta på proteseskolen via video, og tilbudet blir nå lag...

 • 16.05.2019
  Meld deg på Helse Nords nyhetsbrev

  Ønsker du å holde deg oppdatert på nyheter fra helseregionen din? Nå kan du få dem rett i innboksen annenhver uke.

 • 15.05.2019
  Nye måter å tenke behandling på ga umiddelbare resultater

  Forbedringsundersøkelsen blant de ansatte ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved UNN ga samme negative svar år etter år. En studietur til London snudde opp ned på alt, og i dag mottok de Helse Nords Forbedringspris.

 • 14.05.2019 Helse Vest RHF
  Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF

  De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

 • 14.05.2019
  Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT

  De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

 • 06.05.2019
  Forespørsler fra fastlegene blir synlig på helsenorge.no

  Fra og med 2. mai kan pasientene i Helse Nord se forespørsler som er sendt fra fastlegene til sykehuset når de logger seg på pasientjournalen sin på helsenorge.no.

 • 03.05.2019
  Framtidas tariffavtale

  Høsten 2017 inviterte dei fire regionale helseføretaka Legeforeningen til å delta i eit felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for framtidas tariffavtale. Sluttrapporten blei overlevert styringsgruppa denne veka.

 • 03.05.2019
  Tall må temmes

  Tall er sjelden fasit, men har størst verdi når de brukes til debatt slik at vi alle får bedre grunnlag for å forstå, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 30.04.2019
  Forlenger søknadsfristen

  Ved søknadsfristens utløp var man ikke kommet langt nok i prosessen for å rekruttere til stillingen som administrerende direktør i Helse Nord RHF. På den bakgrunn er det besluttet å forlenge søknadsfristen til 16. juni.

 • 30.04.2019
  Unik miljøgiftsatsing i nord

  Visste du at du eksponeres for mange miljøgifter hver eneste dag? Funnene som gjøres bekymrer forskerne: – Vi ønsker ikke å skremme noen, men vi må samtidig erkjenne realitetene, sier professor og overlege Jan Brox ved Miljøgiftlaboratoriet i Tromsø.

 • 30.04.2019
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 24.04.2019
  Roald Linaker er ny styreleder ved UNN

  Ny styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er Roald Linaker (60).

 • 24.04.2019
  Følg styremøtet til Helse Nord direkte på nett

  Dagens styremøte i Helse Nord streames direkte på vår YouTube-side fra klokka 10.45.

 • 12.04.2019
  Hva er innholdet i debatten om organisering?

  Organiseringen av spesialisthelsetjenesten blir ofte brukt som forklaring på ulike utfordringer innen pasienttilbud eller økonomi, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 04.04.2019
  Arrangerer konferanse om kunstig intelligens

  Nasjonalt senter for e-helseforskning og Helse Nord RHF har gleden av å invitere ledere og klinikere i norsk helsetjeneste til konferansen Kunstig intelligens i helsetjenesten i Bodø 18. og 19. juni 2019. 

 • 04.04.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Forprosjekt for nye UNN Narvik er i gang

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har inngått avtale med entreprenørfirmaet HENT om utarbeiding av forprosjektet og prosjektering av nytt sykehus i Narvik. Forprosjektet skal gjennomføres i perioden april-desember 2019.

 • 03.04.2019
  Varierende tilbud til mor og barn i barselstiden

  Helseatlas for fødselshjelp fra SKDE viser at kvinner i Norge får tett og god oppfølgning gjennomsvangerskap og fødsel, men at tilbudet i barselstiden varierer avhengig av hvor du bor. 

 • 02.04.2019
  Tildeling av kontrakter for landeveis pasienttransport

  Helse Nord RHF har nå sendt ut melding om tildeling av kontrakter og avlysninger i forbindelse med kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

Se alle nyhetene

Møter og konferanser