Behandlingssteder

Helse Nord RHF har ansvar for pasientbehandling innen somatikk, psykisk helsevern, habilitering, rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Nord-Norge og på Svalbard. 

Våre helseforetak (sykehus)
Helse Nord har fire helseforetak, som består av flere sykehus, som gir pasientbehandling i vår region. I tillegg har vi sykehusapotek som leverer medisiner til helseforetakene og er åpent for publikum, og Helse Nord IKT som drifter og forvalter våre felles IKT-systemer.


Private avtalespesialister

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker. 

 Private avtalespesialister 

Avtaler med private sykehus og institusjoner ​

Helse Nord RHF har inngått avtaler om forpliktende samarbeid med private leverandører av helsetjenester. ​Under finner du en oversikt over hvilke private virksomheter Helse Nord har avtale med.
​​Rehabilitering og habilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. I Helse Nord finnes en rekke offentlige og private rehabiliteringstilbud.


Raskere tilbake

Målet med raskere tilbake er å bringe sykemeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykemelding.​ I Helse Nord finnes det en rekke offentlige og private behandlingstilbud innenfor ordningen.

Raskere tilbake 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester.​ Tilbudet om rusbehandling i Helse Nord består både av offentlige og private institusjoner. ​


Behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få nødvendig behandling i Norge, kan ha rett til behandling i utlandet etter pasient- og brukerrettighetsloven. Det er utenlandskontoret ved Oslo Universitetssykehus som håndterer søknader om dette. 

Utenlandskontoret ved Oslo Universitetssykehus​​


​Pasientrettigheter​

​Pasientrettigheter (helsenorge.no)​