Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter (NRKE)

Et nasjonalt samarbeid om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Digitalt nettverksmøte i NRKE under pandemien i 2021.

NRKE ble etablert i 2009 og består av representanter fra de fire regionale koordinerende enhetene (RKE) i landets fire helseregioner. Nettverket er basert på forutsetningen om at utveksling av erfaringer og samarbeid mellom RKE i alle helseregionene vil bidra til videre utvikling av koordinerende enheter til det beste for tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Nettverket har som mål å bidra til større grad av likhet i tjenester og funksjoner mellom helseregionene innen habilitering, rehabilitering, koordinerende enhet, individuell plan og koordinator. Tema og problemstillinger som tas opp på nettverkets faste møter er knyttet til oppgavene og ansvarsområdene beskrevet i «Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator».

Nettverket har to faste møter i året, og i tillegg møter via videokonferanser ved behov.

​Nettverket arrangerte, i samarbeid med Helsedirektoratet, to erfaringsseminarer for spesialist- og primærhelsetjenesten våren 2021. Seminarene ble avholdt som webinar over to dager. Opptak av webinarene, presentasjoner samt annet nytt fra nettverket finner du som nyhetssaker nederst på denne siden.
Fant du det du lette etter?