Rehabiliteringsprosjektet i Nord-Norge

Helse Nord RHF har startet et prosjekt hvis mål er å utarbeide en felles avklaring og strategi innen rehabiliteringsfeltet, på tvers av spesialisthelsetjeneste og kommunene i Nord-Norge.

 

​Mandat for prosjektet

Alle fire OSO (overordnet samarbeidsorgan) i helseregionen har sluttet seg til prosjektet, og skal bidra med å finne representanter til arbeidet. Prosjektet skal avdekke behov og gi anbefalinger til tiltak for videre beslutning.

Brukernes behov skal være styrende i arbeidet, og anbefalingene faglige og kunnskapsbaserte.  Disse skal gi et faglig grunnlag for å treffe administrative og politiske beslutninger vedrørende rehabilitering i kommuner og helseforetak.

Hensikten med prosjektet er å videreføre Samhandlingsreformens intensjoner over i praktisk organisering av rehabiliteringstjenestene i Nord-Norge, slik at behovene til enkeltbrukere og brukergrupper blir dekket. Tiltakene må tilpasses regionens og de enkelte kommunenes forutsetninger, utviklingsplaner og eksisterende ressurser. Det legges derfor opp til dialogkonferanser med bred representasjon av brukere, politikere og fagmiljø. Mål for dialogmøtene er å oppnå felles vurdering og kunnskap om dagens situasjon, lokale forhold og fremtidige ressursbehov.

Klikk her for fullstendig prosjektmandat

Klikk her for presentasjonsfil om prosjektet

Styringsgruppen

 - Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF.
 - Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef i UNN HF.
 - Tonje Hansen, fagsjef i Nordlandssykehuset HF.
 - Fred A. Mürer, fagdirektør i Helgelandsykehuset.
 - Anne Grethe Olsen, kvalitets – og utviklingssjef i Finnmarkssykehuset HF.
 - Kari B. Sandnes, LO Stat (Fagforbundet).
 - Anne-Trine Elde, helse – og omsorgssjef i Nordkapp kommune. 
 - Johanne Steinmo-Solvang, ergoterapeut i Sørfold kommune. 
 - Evy Nordby, virksomhetsleder i Lenvik kommune. 
 - Christine Trondal, koordinerende enhet (KE) i Loppa kommune.

Prosjektgruppen

* Tone Johnsen, leder for Habilitering og Rehabilitering ved Nordlandssykehuset HF. 
* Sverre Rasch, virksomhetsleder i Rehabiliteringstjenesten, Bodø kommune. 
* Britt Reinertsen, sosionom i ambulant rehabiliteringsteam på Helgelandssykehuset HF.
* Solveig Mørk, fagkonsulent/spesial-ergoterapeut i ambulant rehabiliteringsteam på UNN HF.
* Kari Beate Engseth, avdelingsleder Rehabilitering og koordinerende enhet i Finnmarkssykehuset HF.
* Mette Hætta, fagleder for hverdagsrehabilitering i Alta kommune. 
* Christoph Schäfer, seksjonsleder for fysikalsk medisinsk rehabiliteringsavdeling i UNN HF.
* May Iren Bendiksen, fagsykepleier/prosjektleder, Tromsø kommune.
* Asbjørn Larsen fra RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (brukerrepresentant).
* Randi Nilsen, leder av Norsk Revmatikerforbund, Troms fylkeslag (brukerrepresentant).
* Tove Hauan Løvli, koordinerende enhet i UNN HF. 
* Anne Winther, prosjektleder ved Regional fag -og forskningsenhet i UNN HF.

Referansegruppen

Fagrådet i rehabilitering, Helse Nord

 • Christoph Schäfer,avdelingsleder, Fys.med. og Rehab, UNN HF (leder).
 • Beate Johansen, enhetsleder Rehabilitering/Habilitering, Nordlandssykehuset HF.
 • Berit Malmo, enhetsleder for Ambulant Rehabiliteringsteam (ART), Finnmarkssykehuset HF.
 • Anne-Lise Michalsen, enhetsleder Fysioterapitjenesten, Nordlandssykehuset HF.
 • Sverre Rasch, virksomhetsleder i Rehabiliteringstjenesten, Bodø kommune.
 • Gaute Jensen, overlege, Valnesfjord helsesportsenter.
 • Stine Jakobsen Strømsø, virksomhetsdirektør, LHL Skibotn.
 • Raymond Dokmo, rådgiver i Fagavdelingen, Helse Nord RHF.
 • Knut Glasø, overlege, Fys.med. og Rehab, Helgelandssykehuset HF.
 • Kari Holthe, avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen, UNN HF.
 • Asbjørn Larsen, brukerrepresentant RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon).

Dialogmøter

I løpet av 2018 skal det arrangeres åtte dialogmøter i Nord-Norge

Prosjektet trenger gode innspill fra fagpersonell og ledere som deltar på disse møtene. Aktører fra kommunehelsetjenesten, sykehusene, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner og fra undervisningsinstitusjoner skal diskutere og utarbeide anbefalinger for fremtidens rehabilitering i Nord-Norge.

Anbefalingene fra dialogmøtene danner grunnlag for en handlingsplan som skal følges opp mot 2023.

Mål:

 • Avklare ansvars- og oppgavedeling innen rehabiliteringsområdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord
 • Synliggjøre tilbud og vurdere framtidig behov for institusjons-basert rehabilitering i kommune og spesialisthelsetjeneste
 • Identifisere områder med behov for samhandling og kompetanseoppbygging

Møtene arrangeres som følger:

15.mai, Sandnessjøen                            
29.mai, Harstad
5.juni, Kabelvåg                                      
18.september, Alta
18.oktober, Kirkenes                                     
1.november, Bodø                                            
16.november, Mo i Rana                                    
6.desember, Tromsø

Fremdriftsrapportering

Status per juli 2018

Kontaktinformasjon

Prosjektet ledes av Anne Winther. Hun er utdannet fysioterapeut og arbeider som seksjonsleder for Regional kompetanseksjon (RKS) på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Anne har i tillegg en doktorgrad i folkehelsevitenskap fra UiT - Norges arktiske universitet. Hennes doktoravhandling bar tittelen “Adolescents’ lifestyle and bone health. The Tromsø Study, Fit Futures”

Foto: UiT

Foto: UiT

Telefon: 77 66 97 79
Mobil: 996 44 540
E-post: anne.winther@unn.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.