Rehabiliteringsprosjektet i Nord-Norge

Helse Nord RHF har startet et prosjekt hvis mål er å utarbeide en felles avklaring og strategi innen rehabiliteringsfeltet, på tvers av spesialisthelsetjeneste og kommunene i Nord-Norge.

 

​Mandat for prosjektet

Alle fire OSO (overordnet samarbeidsorgan) i helseregionen har sluttet seg til prosjektet, og skal bidra med å finne representanter til arbeidet. Prosjektet skal avdekke behov og gi anbefalinger til tiltak for videre beslutning.

Brukernes behov skal være styrende i arbeidet, og anbefalingene faglige og kunnskapsbaserte.  Disse skal gi et faglig grunnlag for å treffe administrative og politiske beslutninger vedrørende rehabilitering i kommuner og helseforetak.

Hensikten med prosjektet er å videreføre Samhandlingsreformens intensjoner over i praktisk organisering av rehabiliteringstjenestene i Nord-Norge, slik at behovene til enkeltbrukere og brukergrupper blir dekket. Tiltakene må tilpasses regionens og de enkelte kommunenes forutsetninger, utviklingsplaner og eksisterende ressurser. Det legges derfor opp til dialogkonferanser med bred representasjon av brukere, politikere og fagmiljø. Mål for dialogmøtene er å oppnå felles vurdering og kunnskap om dagens situasjon, lokale forhold og fremtidige ressursbehov.

Hele mandatbeskrivelsen finner du under Dokumenter.

Styringsgruppen

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF.

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef i UNN HF.

Tonje Hansen, fagsjef i Nordlandssykehuset HF.

Fred A. Mürer, fagdirektør i Helgelandsykehuset.

Anne Grethe Olsen, kvalitets – og utviklingssjef i Finnmarkssykehuset HF.

Representant fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Anne-Trine Elde, helse – og omsorgssjef i Nordkapp kommune. 

Johanne Steinmo-Solvang, ergoterapeut i Sørfold kommune. 

Evy Nordby, virksomhetsleder i Lenvik kommune. 

Christine Trondal, koordinerende enhet (KE) i Loppa kommune.

Kari B. Sandnes, LO Stat (Fagforbundet).

Prosjektgruppen

Tone Johnsen, leder for habilitering og rehabilitering i Hode- og bevegelsesklinikken ved Nordlandssykehuset HF. 

Sverre Rasch, virksomhetsleder i Rehabiliteringstjenesten, Bodø kommune. 

Britt Reinertsen, sosionom i ambulant rehabiliteringsteam på Helgelandssykehuset HF.

Linda Wikran, leder av fysio - og ergoterapitjenesten i Vefsn kommune.

Asbjørn Larsen fra RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (brukerrepresentant).

Randi Nilsen, leder av Norsk Revmatikerforbund, Troms fylkeslag (brukerrepresentant).

Solveig Mørk, fagkonsulent/spesial-ergoterapeut i ambulant rehabiliteringsteam på UNN HF.

Kari Beate Engseth, avdelingsleder for avdeling for rehabilitering og koordinerende enhet i Finnmarkssykehuset HF.

Mette Hætta, fagleder for hverdagsrehabilitering i Alta kommune. 

Christoph Schäfer, seksjonsleder for fysikalsk medisinsk rehabiliteringsavdeling i UNN HF.

Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan og Vestvågøy.

Tove Hauan Løvli, koordinerende enhet i UNN HF. 

Laila Skogstad, prosjektleder ved Regional fag -og forskningsenhet i UNN HF.

Referansegruppen

  • fagrådet i rehabilitering, Helse Nord (leder Christoph Schäfer).
  • 2-3 representanter fra samhandlingsutvalget.

Dokumenter

Prosjektmandat

Prosjektpresentasjon

Kontaktinformasjon

Leder av prosjektet er Laila Skogstad. Hun kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved fakultet for helsefag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har skrevet en rekke publikasjoner og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo; "Post-traumatic distress after physical injury: Course, Predictors, and the Effect of an Early Nurse-led Psychological Intervention".

laila skogstad
Foto: HiOA

    Telefon: 77 75 58 93
    Mobil: 980 88 200
    E-post: laila.skogstad@unn.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.