Covid-19, rehabiliteringstilbud

Noen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne siden finner du oppdatert informasjon rundt hvordan dette håndteres i Helse Nord. 

Colourbox

Helsedirektoratet publiserte i desember 2020 en veileder om rehabilitering for pasienter etter gjennomgått covid-19-sykdom. 

Det er foreløpig ikke utarbeidet spesifikke rehabiliteringsprogrammer for pasienter som har gjennomgått Covid-19-sykdom i Helse Nord. Noen avdelinger og institusjoner er i ferd med å bygge opp erfaring og kompetanse. Et pasientforløp utviklet i Helse Sør-Øst kan gi retning. 

Henvisninger til rehabilitering skjer etter ordinære rutiner.

Rehabilitering etter covid-19 i Helse Nord

Det er foreløpig ikke utarbeidet spesifikke rehabiliteringsprogrammer for pasienter som har gjennomgått Covid-19-sykdom i Helse Nord. Noen avdelinger/institusjoner er i ferd med å bygge opp erfaring og kompetanse. 

Pasientene henvises til rehabilitering på vanlig måte til kommune- eller spesialisthelsetjenesten: helseforetak eller privat rehabiliteringsinstitusjon, så blir det vurdert i hvert enkelt tilfelle hva som er et egnet tilbud. 

Kontakt Regional vurderingsenhet for spørsmål knyttet til tilbud i privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med Helse Nord, og Rehabiliteringstelefonen 800 300 61 for generelle spørsmål om rehabiliteringstilbud.

Vurdering av rehabiliteringsbehov 

Helsedirektoratet nedsatte høsten 2020 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet faglige råd for rehabilitering for pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom. Rådene er publisert på Helsedirektoratets nettsider i kapittel 18 i veilederen «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger»

Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap. Veilederen vil bli oppdatert fortløpende på nettsida. 
 
Rådene omfatter rehabilitering for pasienter som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp med intensiv behandling, og for pasienter med mindre alvorlig sykdomsforløp som opplever vedvarende funksjonsproblemer. For de ulike pasientgruppene presenteres det hvilke vurderinger som bør gjøres, hvordan man bør gå fram, samt praktisk informasjon om hvordan rådet kan følges og lenke til hvilken kunnskap hvert råd bygger på. 

Det gis også informasjon om henvisningsrutiner til rehabilitering, betydningen av et helhetlig og individuelt perspektiv i rehabiliteringen, tilbud til barn som pårørende, krav om kontroller for pasienter som har vedvarende symptomer etter rehabiliteringsforløp, og anbefalinger om bruk av velferdsteknologi og digitale verktøy.  

Det er opprettet ei nasjonal arbeidsgruppe som jobber med hvordan rehabiliteringstilbudene til denne pasientgruppen skal presenteres under "Velg behandlingssted" på Helsenorge.no

Pasientforløp for rehabilitering etter covid-19-sykdom

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i mai 2020 i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. Fagrådet har utarbeidet en rapport som beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase. 

Pasientforløp for rehabilitering etter covid-19-sykdom i Helse Sør-Øst


Fagressurser om covid-19-rehabilitering samlet av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst 


 

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon