Covid-19, rehabiliteringstilbud

Personer som har vedvarende funksjonsproblemer etter gjennomgått covid-19-sykdom vil kunne ha behov for rehabilitering. På denne sida finner du nasjonale råd, ny nasjonal plan, e-læringskurs og informasjon om tilbud og henvisning til rehabilitering i Helse Nord. 

Colourbox

 

Personer fra helseregion nord, som har vedvarende funksjonsproblemer etter gjennomgått covid-19-sykdom, henvises etter ordinære rutiner til rehabilitering i kommunen, i privat rehabiliteringsinstitusjon eller i helseforetaket. Flere avdelinger og institusjoner har nå bygd opp erfaring og kompetanse på denne pasientgruppen. Det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle hva som er et egnet tilbud basert på type, grad og alvorlighet av funksjonsproblemene. Det er opprettet regional senfølgepoliklinikk for covid-19 ved UNN.

Nytt e-læringskurs: Trenger pasienten min rehabilitering etter covid-19?

Formålet med kurset er at helsepersonell som behandler personer med covid-19 sykdom raskt skal kunne orientere seg om hvilke anbefalinger som gjelder for deres behandlingsnivå.

Tilbud etter covid-19-sykdom i Helse Nord

Dersom det er behov for tverrfaglig, spesialisert vurdering av seinfølger etter gjennomgått covid-19, finnes det fra 1.september 2021 et regionalt tilbud ved UNN​

Flere rehabiliteringsinstitusjoner har bygd opp erfaring og kompetanse på denne pasientgruppen. Det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle hva som er et egnet tilbud basert på type, grad og alvorlighet av funksjonsproblemene. Kontakt Regional vurderingsenhet for spørsmål knyttet til tilbud i privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med Helse Nord. 

Kontakt Rehabiliteringstelefonen 800 300 61 for informasjon og råd om rehabilitering.


Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19 (Ny juni 2021)

Planen bygger videre på nasjonale faglige råd for rehabilitering etter covid-19 (se nedenfor), samt generelle anbefalinger og regelverk for rehabilitering. Det er viktig at behov for rehabilitering fanges opp, utredes og at nødvendig rehabilitering gis for de pasientene som opplever vedvarende funksjonsproblemer. 

Mer om den nasjonale planen

Les Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19​

Nasjonale råd om rehabilitering etter gjennomgått covid-19-sykdom

En bredt sammensatt arbeidsgruppe utarbeidet høsten 2020 faglige råd for rehabilitering for pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom. Rådene er publisert på Helsedirektoratets nettsider i kapittel 18 i veilederen «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger»

 
Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap. Veilederen vil bli oppdatert fortløpende på nettsida. 
 
Rådene omfatter rehabilitering for pasienter som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp med intensiv behandling, og for pasienter med mindre alvorlig sykdomsforløp som opplever vedvarende funksjonsproblemer. For de ulike pasientgruppene presenteres det hvilke vurderinger som bør gjøres, hvordan man bør gå fram, samt praktisk informasjon om hvordan rådet kan følges og lenke til hvilken kunnskap hvert råd bygger på. 

 
Det gis også informasjon om henvisningsrutiner til rehabilitering, betydningen av et helhetlig og individuelt perspektiv i rehabiliteringen, tilbud til barn som pårørende, krav om kontroller for pasienter som har vedvarende symptomer etter rehabiliteringsforløp, og anbefalinger om bruk av velferdsteknologi og digitale verktøy.  

 

E-læringskurs. Pasientforløp for rehabilitering av pasienter som er eller har vært innlagt med covid-19 sykdom (Nytt april 2021)

Anbefalinger, sjekkliste og funksjonsmål fra akutt innleggelse til oppfølging hjemme.
Kurset er rettet mot klinikere som møter covid-19-pasienter i intensivavdeling, sengeposter, poliklinikker og rehabiliteringsavdelinger i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastleger og kommunale helsetjenester. 

 
Kurset inneholder anbefalinger, sjekklister og funksjonsmål for hele forløpet fra akutt innleggelse til oppfølging hjemme, og består av tre deler:
1. Vurdering av rehabiliteringsbehov
2. Felles anbefalinger for alle behandlingsnivåer
3. Anbefalte måleverktøy for ulike behandlingsnivåer

 
Helsepersonell skal kunne ta dette kurset raskt når de får inn en pasient med covid-19. Kurset starter derfor med et spørsmål om arbeidssted, slik at innholdet tilpasses den enkeltes behov. Det er også en meny der man kan gå direkte til det man trenger. Kurset presenterer funksjonsmål (skjema og tester) for de ulike behandlingsnivåene. Funksjonsmålene beskrives av klinikere fra ulike behandlingssteder og yrkesgrupper, som er eksperter på måleverktøyet de introduserer.

Mer informasjon om pasientforløp for rehabilitering etter covid-19-sykdom

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i mai 2020 i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å utarbeide en beskrivelse av gode rehabiliteringsforløp og oppfølging for intensivbehandlede og alvorlig syke covid-19 pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. Fagrådet har utarbeidet en rapport som beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase. Pasientforløpet er oppdatert i februar 2021, og nye oppdateringer kommer etter hvert som kunnskapsgrunnlaget utvides. 

Pasientforløp for rehabilitering etter covid-19-sykdom i Helse Sør-Øst

Fagressurser om covid-19-rehabilitering samlet av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst

Verdens helseorganisasjon har lansert nettkurs om rehabilitering etter covid-19 (2021)

 

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon