Covid-19, rehabiliteringstilbud

Noen pasienter som har gjennomgått covid-19-sykdom, vil ha behov for rehabilitering. På denne siden finner du oppdatert informasjon rundt hvordan dette håndteres i Helse Nord. 

Colourbox

Personer fra helseregion nord, som har vedvarende funksjonsproblemer etter gjennomgått covid-19-sykdom, henvises etter ordinære rutiner til rehabilitering i kommunen, i privat rehabiliteringsinstitusjon eller i helseforetaket. Flere avdelinger og institusjoner har nå bygd opp erfaring og kompetanse med denne pasientgruppen. Det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle hva som er et egnet tilbud basert på type, grad og alvorlighet av funksjonsproblemene. 

Sjekk Helsedirektoratets råd om rehabilitering for pasienter etter gjennomgått covid-19-sykdom dersom du er i tvil om hva som er aktuelt rehabiliteringsnivå.

Råd om rehabilitering etter covid-19 i Helse Nord

Kontakt Regional vurderingsenhet for spørsmål knyttet til tilbud i privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med Helse Nord. 

Kontakt Rehabiliteringstelefonen 800 300 61 for informasjon og råd om rehabilitering.

Vurdering av rehabiliteringsbehov og hva som er aktuelt rehabiliteringstilbud

Helsedirektoratet nedsatte høsten 2020 en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet faglige råd for rehabilitering for pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom. Rådene er publisert på Helsedirektoratets nettsider i kapittel 18 i veilederen «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger»

Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap. Veilederen vil bli oppdatert fortløpende på nettsida. 
 
Rådene omfatter rehabilitering for pasienter som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp med intensiv behandling, og for pasienter med mindre alvorlig sykdomsforløp som opplever vedvarende funksjonsproblemer. For de ulike pasientgruppene presenteres det hvilke vurderinger som bør gjøres, hvordan man bør gå fram, samt praktisk informasjon om hvordan rådet kan følges og lenke til hvilken kunnskap hvert råd bygger på. 

Det gis også informasjon om henvisningsrutiner til rehabilitering, betydningen av et helhetlig og individuelt perspektiv i rehabiliteringen, tilbud til barn som pårørende, krav om kontroller for pasienter som har vedvarende symptomer etter rehabiliteringsforløp, og anbefalinger om bruk av velferdsteknologi og digitale verktøy.  

Pasientforløp for rehabilitering etter covid-19-sykdom

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i mai 2020 i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å utarbeide en beskrivelse av gode rehabiliteringsforløp og oppfølging for intensivbehandlede og alvorlig syke covid-19 pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenestene. Fagrådet har utarbeidet en rapport som beskriver alle faser fra intensivopphold til senfase. Pasientforløpet er oppdatert i februar 2021, og nye oppdateringer kommer etter hvert som kunnskapsgrunnlaget utvides. 

Pasientforløp for rehabilitering etter covid-19-sykdom i Helse Sør-Øst

Fagressurser om covid-19-rehabilitering samlet av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst 

Verdens helseorganisasjon har lansert nettkurs om rehabilitering etter covid-19 (2021)

 

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon