Rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester.

Helse Nord RHF har ansvaret for tverrfaglig spesialisert  rusbehandling (TSB) til befolkningen i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Behandlingstilbudet gis både av helseforetakene og av private avtaleparter. ​

Behandlingstilbudet omfatter:

 • Akuttbehandling og avrusing som krever tett medisinsk oppfølging
 • Vurdering, utredning og kartlegging av behandlingsbehov
 • Spesialisert behandling; døgnbasert, poliklinisk eller ambulant 
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Poliklinikk og dagtilbud i offentlige helseforetak


Poliklinikk og dagtilbud tilbys av våre fire helseforetak. På nettsidene deres finner du informasjon om aktuelle behandlingstilbud. 

Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset​


Døgntilbud i offentlige helseforetak

Helse Nord har 95 døgnplasser i de offentlige helseforetakene på følgende steder:

​Finnmarkssykehuset


Finnmarksklinikken
12 plasser

Postboks 173
9735 Karasjok
Telefon: 78 46 93 20 
Faks: 78 46 93 30


Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)


Russeksjon Tromsø

Avrusning 
10 plasser
 
Postboks 6124
9291 Tromsø
Telefon 07766 / Vaktrom 77 62 60 17
 
Rusbehandling Restart

12 plasser
 
Postboks 6124
9291 Tromsø
Telefon 07766 / Ekspedisjon Tlf. 77 75 46 60
 

Rusbehandling ung (tidl. Færingen)
15 plasser

Postboks 6124
9291 Tromsø
Telefon: 07766 / Vaktrom 77 75 49 60
 
Russeksjon Narvik (tidl. Nordlandsklinikken)

Avrusning
8 plasser
Døgn
22 plasser

Buveien 75
8520 Ankenesstrand
Telefon 07766 /76 96 56 20

Nordlandssykehuset

Korttidsenhet rus
8 plasser

Mellomåsveien 108
8092 Bodø
Telefon: 75 50 16 00 Faks: 75 50 12 24

Helgelandssykehuset


Rusavdelingen
8 plasser, to av disse er avrusningsplasser
 
Søsterveien 7
8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 52 70
Døgntilbud i private rusinstitusjoner


​Helse Nord RHF har avtale med flere private rusinstitusjoner om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Henvisning til rusbehandling


Vurdering av henvisninger er i TSB en spesialistvurdering som for alle andre henvisninger til
Spesialisthelsetjenesten. Vurderingsenheter innenfor TSB må i tillegg være tverrfaglig sammensatt slik at sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig kompetanse er ivaretatt. Vurderingsinstansene har ansvar for å vurdere pasienter med hensyn til all behandling som tilbys innenfor TSB.

Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan komme fra: 

 • Sosialtjenesten/NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege/allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege fra spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Hvor sendes henvisningen?

Henvisningen skal sendes til en av Helse Nords vurderingsinstanser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det finnes vurderingsinstanser ved hvert av våre fire helseforetak.

Nærhet til behandlingssted er viktig i forhold til pårørende og samhandling med andre relevante tjenesteytere (for eksempel kommune og NAV). Det er derfor ønskelig at henvisningen sendes til nærmeste vurderingsinstans. Pasienten har dog rett til å velge vurderingsinstans jamfør bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Søknader om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal også sendes til de respektive vurderingsinstansene i helseforetakene. 


Les mer om LAR på helsenorge.no


​Ved bruk av tilbakehold i institusjon uten eget samtykke

Ved forespørsel om plassering etter helse- og omsorgstjenesteloven §10-2 (Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke) og 10-3 (Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige) tas det kontakt vurderingsinstansen ved Psykisk helse- og rusklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), telefon 77754560/91 69 33 85.

​Kontaktinformasjon til vurderingsinstansene i Helse Nord: 


Finnmarkssykehuset
Vurderingsteamet Rus 
Postboks 1294 
9505 Alta
Telefon 414 31 316

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Vurderingsinstansen rus
Postboks 6124 
9291 Tromsø
Telefon 77 75 45 60 / 77 75 45 61 / 77 75 45 62

Nordlandssykehuset
Vurderingsinstans TSB
pb. 1480, 8092 Bodø
Telefon 75 50 16 00

Helgelandssykehuset
Psykiatrisk Senter Rana - Felles vurderingsteam rus
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 52 70


Ved forespørsel fra andre helseregioner om å benytte Helse Nords avtaleplasser 

Vurderingsinstansen ved Psykiatrisk Senter Mo i Rana ivaretar en regional funksjon for koordinering av alle henvendelser fra øvrige helseregioner om bruk av Helse Nords avtaleplasser. 

Pasienter fra alle regioner skal prioriteres likt, dog slik at leverandøren ved kapasitetsproblemer prioriterer rettighetspasienter fra avtaleregionen foran pasienter fra andre regioner. Pasienter fra andre helseregioner skal ikke settes på venteliste dersom dette medfører fristbrudd for konkrete pasienter fra Helse Nord. 

Kontaktinformasjon:
Helgelandssykehuset HF: 
Psykiatrisk Senter Rana, Felles vurderingsteam rus
Postboks 601, 
8607 Mo i Rana 
Telefon 75 12 52 70

​​Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)


Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.​


Les mer om LAR på helsenorge.noFagråd RUS/TSB

Fagråd for rus og TSB skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

Fagråd RUS/TSB


Fagråd for TSB