Forskningsmidler i Helse Nord

Helse Nord RHF lyser ut midler til helseforskning for 2022. Søknadsfrist er 1. september 2021, kl. 16:00.


 

​Helse Nord RHF forvalter midler til helseforskning, som skal komme pasientene til gode. Om lag halvparten av midlene kommer via statsbudsjettet, og om lag halvparten bevilges av styret for Helse Nord RHF.

Noen av midlene tildeles direkte i strategiske satsinger og forskningsstøttefunksjoner til helseforetakene, mens storparten av midlene lyses ut hvert år. Under finner du de aktive utlysningene våre, samt tidligere års regionale tildelinger.​

Sammen om forskning og innovasjon i nord

Helse Nord har vedtatt ny forsknings- og innovasjonsstrategi for perioden 2021–2025. Årets utlysning bygger på den nye strategien med mål om mer og bedre forskning som svarer på pasientenes og tjenestenes behov.

Vi oppfordrer alle søkere til å gjøre seg kjent med strategien som du finner her.​​

Informasjon om utlysningen:

Se informasjonsfilmer om hvordan du kan søke forskningsmidler fra Helse Nord RHF

Sekretariatet kan kontaktes på e-post og/eller telefon for råd og veiledning – ingen spørsmål er for små eller for store. Sekretariatet er tilgjengelig på e-post stort sett gjennom hele sommeren. Fra uke 27 til 29 er det fellesferie og lengre responstid må påregnes.

Her finner du to lydfiler (podcaster) som gir enda mer grunnleggende og utdypende informasjon om søkeprosessen (MP3).

Kliniske studier – nye søkemuligheter

For kommende periode er det satt klare mål for økning i antall kliniske studier og andelen pasienter som skal inkluderes i slike. Kliniske studier er ofte særlig kostnadskrevende å gjennomføre, og utlysningen åpner derfor for muligheten til å søke om ekstra midler til forskningsstøttepersonell, for eksempel studiesykepleier.

Søknadstypen Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg) gir en unik mulighet til å styrke klinisk forskning og helsetjenesteforskning gjennom mer regionalt samarbeid og samtidig bidra til å bygge opp flere og/eller sterkere forskningsmiljø i de små helseforetakene. Det kan søkes om store prosjekter, søkesum 6 - 20 millioner kroner over tre til fem år, men være oppmerksom på at det er flere konkrete krav til regionalt samarbeid. Vi anbefaler sterkt at søker tar kontakt med sekretariatet før arbeidet med en slik søknad starter.


Nytt for​ utlysningen:

 • Det lyses ut midler til søknadstypen Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg)
 • Søknader om kliniske studier gis mulighet til å søke ekstra midler til forskningsstøttepersonell
 • For søknader fra universitet, kommune eller private som gis søkeadgang (se kapittel 3.1 i søknadsveilederen) skjerpes krav om innholdet i dokumentasjon på det aktive samarbeidet med helseforetak i Helse Nord.
Dokumentasjonskravet er tredelt:

 1. dokumentasjon fra klinikksjef til samarbeidende forsker i minst ett helseforetak i Helse Nord (vedlegg i eSøknad). Dokumentasjonen skal gi en detaljert beskrivelse av det aktive samarbeidet i prosjektet med gjeldende klinikk. Administrasjonen vil vurdere om beskrivelsen er dekkende slik at det formelle kravet, om aktivt samarbeid med helseforetak, er oppfylt. Veiledningstekst er utarbeidet (se nederst på denne nettsiden).
 2. en detaljert beskrivelse av samarbeidet med minst ett helseforetak i Helse Nord i selve søknadsskjemaet (i eSøknad)
minst en navngitt person (andre enn prosjektleder) i deltakerlisten med tilhørighet i hvert av de oppgitte helseforetak og med konkrete oppgaver i prosjektet.

 • Forutsetningene for prosjektet må være realistiske og nødvendig avklarte. Prosjekt som har behov for infrastruktur i annen institusjon (enn søkeinstitusjon) må fremvise bekreftelse fra aktuell institusjon

Vi minner om:

 • Brukermedvirkning i helseforskning. Se kapittel 2.2, flere vedlegg under og inspirasjonsfilm fra brukerrepresentant i USAM Gunnhild Berglen.
 • Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, to søknader.
 • Alle formelle krav må være oppfylt for at søknaden skal vurderes av vitenskapelig komité. Les søknadsveilederen nøye, spesielt kapittel 1.3 om formelle krav og kapittel 4 hvor søknadstypens gitte obligatoriske vedlegg er listet opp.
 • Avhengighet mellom søknader skal gjøres rede for i eget felt under sammendragsdelen i det elektroniske søknadsskjemaet (eSøknad). Prioriteringer mellom søknadene skal også angis.
 • Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt fire millioner kroner i støtte, inkludert pågående og nye prosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling til søknadstypen KlinReg inngår ikke i beregningen.
 • Maksimal støtte pr. søknad pr. årsverk er 1,4 millioner kroner (noen unntak er angitt i søknadsveilederen).
 • Alle utgifter som kreves for å gjennomføre prosjektet skal være inkludert i budsjettet.
 • Utgifter til å ha med brukermedvirkere i prosjektet dekkes.
 • Husk at de fleste laboratorier og andre fasiliteter ved universitet og foretak nå tar betalt for tjenester.
 • Kostnader til åpen publisering skal ikke legges inn i søknaden, men kan søkes i ettertid (Helse Nords publiseringsfond).
 • Åpen publisering er en forutsetning for å motta forskningsfinansiering fra Helse Nord RHF. Se kapittel 6 og hør podcasten. 
 • Ved Nord universitet er det kun universitetets fakultet/avdelinger/ansatte som geografisk har hovedarbeidssted innenfor Helse Nords område, som kan søke om forskningsmidler.

Alle søkere bes lese søknadsveilederen nøye.

Søknadsfrist: 1. september 2021 kl. 16:00 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad).​ Det oppfordres til innlevering av søknad i god tid før fristen.  

________________________________________

Spørsmål på e-post rutes til felles e-postkasse: forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, Tlf. 77 62 82 14 (kontor), 99 47 28 73 (mobil)

Kristina Lindstrøm, rådgiver, Helse Nord RHF, Tlf. 934 83 077 (kontor)


For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf.
77 16 99 89  (Teams), 92 43 03 43 (mobil)

Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 (kontor), 92 61 21 88 (mobil)

Informasjonsfilmer

​Informasjonsfilmer om hvordan du søker forskningsmidler fra Helse Nord RHF

Søknad

Brukermedvirkning

Vurderingskomiteene

Avtalemal stilling

Maler for klager

Presentasjoner og informasjon

Tidligere tildelinger av forskningsmidler


 


 


  


 


 
 
Fant du det du lette etter?