Forskningsmidler i Helse Nord

Helse Nord RHF lyser ut ekstra forskningsmidler for 2021, med søknadsfrist 18. januar.

Helse Nord RHF forvalter midler til helseforskning, som skal komme pasientene til gode. Om lag halvparten av midlene kommer via statsbudsjettet, og om lag halvparten bevilges av styret for Helse Nord RHF.

Noen av midlene tildeles direkte i strategiske satsinger og forskningsstøttefunksjoner til helseforetakene, mens storparten av midlene lyses ut hvert år. Under finner du de aktive utlysningene våre, samt tidligere års regionale tildelinger.


Utlysning av ekstra helseforskningsmidler for 2021


Helse Nord RHF lyser ut ekstra midler til helseforskning for 2021. Søknadsfrist er 18. januar 2021, kl. 1600.

Her finner du utlysningen for de ekstra forskningsmidlene for 2021, samt elektronisk søknadsskjema

Tidligere publisert informasjon i forbindelse med ordinær utlysning juni 2020:

 


Dersom det er spesielle kapitler i videoen du er ute etter, kan du finne disse her:

Kapittel 1: Hva skal vi forske på i Helse Nord?

Kapittel 2: Kommentarer fra fjorårets vurderingskomitéer, og nytt for 2021

Kapittel 3: Brukermedvirkning

Kapittel 4: Rammevilkår

Kapittel 5: Vurderingskriterier, karakterskala og komiteer

Kapittel 6: Søknadstyper

Kapittel 7: Søknadsskjemaet


Under finner du også to lydfiler (podcaster) som gir enda mer grunnleggende og utdypende informasjon om søkeprosessen:

Ny søker - Dette må du vite før du går i gang med søknaden

Åpen publisering: Hvem, hva, hvorfor, hvordan. Her får du vite alt om krav og muligheter rundt Open Access/åpen publisering/åpen tilgang

Brukermedvirkning i helseforskning

For å øke nytten av offentlig finansiert forskning, er det krav om brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning og helsetjenesteforskning. Det er fastsatt nasjonale retningslinjer med tilhørende veileder. Veilederen konkretiserer hva brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten er, hva det innebærer, og tydeliggjør/forenkler de nasjonale retningslinjene.

Helse Nord viderefører kravet om at brukere skal navngis i søknaden. Brukere registreres i søknadsskjemaet, under deltakere, slik at han/hun kan bekrefte/avkrefte sin deltakelse i prosjektet. Dette gjøres for å muliggjøre dialog direkte med brukere i forskningsprosjektet. Kun i særskilte tilfeller kan det gis aksept for anonymitet.

Utgifter til å ha med brukere i forskningsprosjektene dekkes av RHF, og skal legges inn i driftsbudsjettet i søknaden.

Åpen publisering

Åpen publisering er en forutsetning for å motta forskningsfinansiering fra Helse Nord RHF. Dette innebærer at resultater skal publiseres åpent tilgjengelig enten i et tidsskrift med full åpen tilgang eller i et abonnementstidsskrift som tillater umiddelbar egenarkivering. 

Detaljert informasjon finner du i Helse Nords søknadsveileder og veileder fra Norges forskningsråd (Plan S)

Nytt for utlysningen

Det åpnes for at ph.d.-, postdoktor- og forskerstipend kan gjennomføres med progresjon i forskningsprosjektet mellom 50 % og 100 %. Det skal fortrinnsvis være lik progresjon over hele perioden. Dette betyr at det er valgfritt om en ønsker å søke om et stipend i 50 %, 60 %, 75 %, 80 % eller 100 % stilling.

En stor del av budsjettet til de konkurranseutsatte forskningsmidlene er bundet i pågående, tidligere tildelte prosjekter. Det kan derfor bli aktuelt å prioritere noen korttidsprosjekter foran flerårige prosjekter av budsjettmessige årsaker, gitt at søknadene har god nok karakter.

Vi minner om:

  • Maksimal støtte pr. søknad pr. årsverk er 1,3 mill. kr (noen få unntak er angitt i søknadsveilederen).
  • Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, to søknader.
  • Avhengighet mellom søknader skal gjøres rede for i eget felt under sammendragsdelen i det elektroniske søknadsskjemaet (eSøknad). Prioriteringer mellom søknadene skal også angis.
  • Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt 4 mill. kr i støtte, inkludert pågående og nye prosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling til søknadstypen KlinReg inngår ikke i beregningen.
  • Alle formelle krav må oppfylles for at søknaden skal vurderes av vitenskapelig komité. Les søknadsveilederen nøye, spesielt kapittel 1 om formelle krav og kapittel 4 om de enkelte søknadstypene herunder obligatoriske vedlegg.
  • Inkluder alle driftsmidler i budsjettet slik at det skisserte prosjektet er gjennomførbart. Minner om at de fleste laboratorier og andre fasiliteter ved universitetene og foretakene tar betalt for tjenester.
  • Krav når universitet/private institusjoner er søker: Samarbeid med helseforetak i Helse Nord skal dokumenteres med eget vedlegg. Klinikksjef til samarbeidende forsker i helseforetak skal forankre søknaden i dokument som kort sier noe om hvordan samarbeidet arter seg og om prosjektet inngår i klinikkens budsjett.
  • Ved Nord universitet er det kun universitetets fakultet/avdelinger/ansatte som geografisk har hovedarbeidssted innenfor Helse Nords område, som kan søke om forskningsmidler.

Alle søkere bes lese søknadsveilederen nøye.

Søknadsfrist: 18. januar 2021 kl. 16.00 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad). Det oppfordres til innlevering av søknad i god tid før søknadsfrist.  
________________________________________

Spørsmål på e-post rutes til felles e-postkasse: forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, Tlf. 77 62 82 14 (kontor), 99 47 28 73 (mobil)

Kristina Lindstrøm, rådgiver, Helse Nord RHF, Tlf. 934 83 077 (kontor)


For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 (kontor), 92 43 03 43 (mobil)

Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 (kontor), 92 61 21 88 (mobil)


Søknad

Brukermedvirkning

Avtalemal stilling

Maler for klager

Presentasjoner og informasjon

Tidligere tildelinger av forskningsmidlerFant du det du lette etter?