Fremdriftsplan – Digitalt mediearkiv

Her finner du viktige milepæler i forbindelse med innføringen av Digitalt mediearkiv (VNA) ved sykehusene i Nord-Norge. Det regionale prosjektet som har ansvar for innføringen er underlagt FRESK-programmet i Helse Nord.

FREMDRIFTSPLAN – planlegging foregår
FREMDRIFTSPLAN – innføringen av Digitalt mediearkiv er for tiden under planlegging

Status i prosjektet (pr. desember 2020)

Innføringen av Helse Nords digitale mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge er godt i gang. Funksjonalitet for lagring av bilder og oversendelse av dosedata er pr. dags dato satt i drift på 37 av 42 C-buer (røntgenstrålende utstyr) ved operasjon- og ortopediske avdelinger i helseregionen. Prosjektet har i fortsettelsen fokus på ultralyd: Kartlegging av utstyr, funksjonalitet og koblinger til ulike spesialistsystemer er i gang, og det jobbes med å finne gode løsninger for å koble disse opp mot det regionale mediearkivet. I samarbeid med systemleverandøren jobbes det også med videreutvikling av arkivet, bl.a. utvikling/forbedring av kommunikasjonen med andre fagsystemer som er i bruk ved sykehusene nord.

Oversikt over viktige milepæler

Tidslinjen under er tentativ – vi tar forbehold om justering av datoer pga forhold utenfor FRESK-programmet i Helse Nord sin kontroll.

 1. 15. mai 2020: Formell oppstart av implementeringsfasen for Digitalt mediearkiv (regionalt prosjekt)

  Prosjektet Digitalt mediearkiv startet fra 15. mai 2020 sin gjennomføringsfase, der målet er bredding av mediearkivet i helseregionen og videreutvikling av den regionale løsningen. Prosjektet skal sørge for at Helse Nords regionale løsning blir tatt i bruk for innsamling og lagring av undersøkelser fra alle enheter der dette er hensiktsmessig.

 2. 1. mai – 20. august 2020: Etablere team for bredding

  FRESK jobber med å få avgitt nødvendige ressurser til implementeringsfasen, deriblant må det etableres et team for bredding. Teamet vil inneholde personell fra Forvaltningssenteret for radiologi (FSR), Helse Nord IKT og medisinskteknisk personell ved helseforetakene. Teamet skal jobbe med bredding av løsningen i regi av det regionale prosjektet, men skal med tiden løsrive seg fra FRESK og gjennomføre bredding som en del av drift og forvaltning (dvs. ikke prosjektbasert).

 3. 1. mai – 20. august 2020: Etablere team for utvikling

  FRESK jobber med å få avgitt nødvendige utviklingsressurser, deriblant må det etableres et team for å ivareta videre utvikling av Helse Nords digitale mediearkiv. Team for videreutvikling skal avdekke og planlegge forbedring av løsningen, og vil bestå av personell fra Forvaltningssenter radiologi (FSR), Forvaltningssenter EPJ (FSE), Helse Nord IKT og medisinskteknisk personell ved helseforetakene. I prosjektets levetid skal disse levere på de andre prosjektproduktene, og ved avslutning av det regionale prosjektet skal metoden dette teamet jobber etter overleveres til forvaltning og drift.

 4. 20. august 2020 – 10. desember 2022: Innføring av digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge

  Før innføring av Helse Nords digitale mediearkiv vil team for bredding ta kontakt med avdeling for avdeling ved de aktuelle sykehusene som skal ta i bruk løsningen – blant annet for å kartlegge hva som skal til for å ta i bruk mediearkivet og sørge for å få etablert bruk av mediearkivet på avdelingen. Denne delen av innføringsfasen har en klar avhengighet til forvaltning og drift, samt avdelingenes kapasitet til å justere prosedyrer og praksis. Breddingen av digitalt mediearkiv i helseregionen er forventet å strekke seg over en periode på halvannet år, med oppstart i august 2020.

 5. 20. august 2020 – 10. oktober 2021: Utvikling og justering av digitalt mediearkiv

  I pilotprosjektet ble det avdekket områder der det digitale mediearkivet må videreutvikles og forbedres for at det skal være hensiktsmessig. Eksempler på dette er bedre sameksistens med journalsystemet DIPS Arena, bedre sperringsfunksjonalitet og bedre arbeidslister til apparatur. Det regionale prosjektet må utrede dette nærmere, legge planer for når dette kan endres og forbedres, og følge opp at dette blir utført.

 6. 20. august 2020 – 10. desember 2022: Integrering av mediearkivet mot spesialistsystemer

  Helse Nords digitale mediearkiv kan integreres mot spesialistsystemer, og kan da tilby pasientlister til apparatur, lagring av data og i noen tilfeller også visning av mediene. For å gjøre dette må sameksistens og teknisk integrasjon avklares. Minst like viktig er det at spesialistsystemet må ha en definert systemeier og forvaltning/drift, og det må være avklart at systemet skal være i bruk i fortsettelsen.

 7. 20. august 2020 – 1. juni 2021: Prinsipper for lagring av video utredes og besluttes

  En regional innføring krever regionale føringer for bruk av Helse Nords digitale mediearkiv. Helseforetakene i Nord-Norge har i dag flere systemer for videoopptak. I tillegg til variasjon i bruk, har systemene i varierende grad fått etablert forvaltning, drift og prosedyrer for bruk. Når man skal lagre video, er det viktig å ha avklart formålene for opptaket, og grensegangen mellom overvåking og lagring. Digitalt mediearkiv skal i utgangspunktet lagre medier som er egnet for videre pasientbehandling, men andre formål må avklares og eventuelt avgrenses.

 8. 1. juni 2021 – 1. oktober 2022: Løsning for lagring av video tilpasses/anskaffes og tas i bruk

Fant du det du lette etter?