Fagråd og fagnettverk

På denne siden finner du en alfabetisk oversikt over fagråd, og fagnettverk i Helse Nord. 

​Hva er et fagråd? 

Helse Nord RHF oppnevner fagrådene i samråd med direktørene i helseforetakene.

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom helseforetakene. 

Det skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra den aktuelle situasjon for fagområdet og med utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak. Det skal også sette relevante saker på dagsorden.

Fagrådet skal:

 • gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale nettverk innen fagområdet
 • behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF
 • utrede saker som har interesse for alle helseforetakene (HF) og på forespørsel fra enkelte HF

Saker som ønskes belyst fremmes til fagrådets leder. Leder beslutter i dialog med fagdirektør i Helse Nord RHF, om forslaget tas opp til behandling i fagrådet. 
 
Fagrådets medlemmer representerer både helseforetaket de er ansatt i og Helse Nord som helhet.


 

Hva er et fagnettverk?

Helse Nord har flere fagnettverk som går på tvers av våre helseforetak. Nettverkene er en viktig møteplass for utvikling av samhandling og kvalitetsforbedring i regionen.

Helse Nord RHF fordeler årlig midler til bruk for regionale fagnettverk. Søknadsfristen er 1. februar (hvert år).

Alle faggrupper i helseforetakene kan opprette regionale fagnettverk, også faggrupper uten helsefaglig utdanningsbakgrunn.

Søknaden om midler må være godkjent av Helse Nord RHF før kostnader kan påløpe og utbetaling gjennomføres.


Hvordan søke midler til fagnettverk?


Regionale fagnettverk etableres på initiativ fra fagmiljøene i helseforetakene og er ment for faglig utvikling. Fagmiljøene ved UNN har et særlig ansvar for å bidra til etablering av slike nettverk. 

Helse Nord ønsker å prioritere regionale fagnettverk som bidrar til:

 • Kompetansebygging
 • Fagutvikling
 • Kvalitetsarbeid
 • Funksjonsfordeling basert på faglige vurderinger

Det kan være aktuelt både å gi støtte både til eksisterende nettverk og til nyopprettede nettverk. Noen regionale fagnettverk vil være permanente, mens andre vil fungere i kortere perioder for å dekke konkrete behov.

Kriterier for tildeling av midler

 • at fagnettverket er regionalt
 • har deltagelse fra alle helseforetak i Helse Nord (Finnmark, Troms og Nordland)
 • det kan unntaksvis tildeles midler til små fagnettverk som ikke har representasjon fra alle helseforetakene 

Tilskuddet skal dekke

Tilskuddet skal dekke merkostnader utover det som normalt skal dekkes innenfor ordinært budsjett. Dette kan være:

møteutgifter, herunder utgifter til møtelokale, eventuell enkel bespisning og inviterte foredragsholdere
kostnader med å fremskaffe faglig underlag/dokumentasjon: eks. spesielle utredninger, informasjonsinnhenting
informasjonsformidling, eventuelle merkostnader ved særskilte oppdrag som etterspørres av overordnede myndigheter eller andre.

Det vil ikke bli gitt generell driftsstøtte. Helseforetakene må selv dekke reise- og oppholdsutgifter over sine ordinære kursbudsjett.

Det dekkes ikke for utgifter til brukerrepresentasjon i nettverket.

Det dekkes ikke for servering av alkohol i forbindelse med møter/samlinger.

Prioritering

Ved søknadsbehandling prioriteres:

 • utvikling av samhandling og kvalitetsforbedring i regionen
 • tiltak som har liten eller ingen mulighet til alternativ finansiering

Krav til søknaden

Søknaden sendes Helse Nord RHF, 8038 Bodø
eller per e-post til:  postmottak@helse-nord.no 

Søknaden må være forankret hos ledelsen i foretaket ved at foretaksdirektør/assisterende foretaksdirektør eller klinikksjef har anbefalt søknaden.

 • Søknaden må inneholde
 • formål
 • navn på fagnettverket
 • navn på ansvarlig person og avdeling
 • budsjett

Det må dokumenteres at det aktuelle fagnettverket er regionalt (Finnmark, Troms og Nordland). Utkast til program for aktuelle møte(r) må vedlegges.

Utbetaling av tildelte midler

Tildelte midler overføres aktuelle HF som er ansvarlig for at midlene brukes til å gjennomføre de omsøkte tiltak. Tildelte midler skal nyttes inneværende år og kan ikke overføres.
Søk i fagråd og fagnettverk

 

Aktivitet og deltakelse, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/aktivitet-og-deltakelse-fagnettverkAktivitet og deltakelse, fagnettverkA
Alternativ kommunikasjon, fagnettverk https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/alternativ-kommunikasjon-fagnettverk-Alternativ kommunikasjon, fagnettverk A
Ambulant rehabiliteringsteam, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/ambulant-rehabiliteringsteam-fagnettverkAmbulant rehabiliteringsteam, fagnettverkA
Autisme, ADHD og Tourettes syndrom fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/autisme-adhd-og-tourettes-syndromAutisme, ADHD og Tourettes syndrom fagnettverkA
CFS/ME, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/cfsme-fagnettverkCFS/ME, fagnettverkC
Diabetes fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/diabetes-fagradDiabetes fagrådD
Diabeteshttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/diabetes-regional-radgiverDiabetesD
Fagråd og fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverkFagråd og fagnettverkF
Geriatri kronikersatsningenhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/geriatriGeriatri kronikersatsningenG
Gynekologi og fødselshjelp fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/gynekologi-og-fodselshjelp-fagradGynekologi og fødselshjelp fagrådG
Habilitering fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/habilitering-fagradHabilitering fagrådH
Hørsel, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/horsel-fagnettverkHørsel, fagnettverkH
Infeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/infeksjon-smittevern-og-mikrobiologi-fagradInfeksjon, smittevern og mikrobiologi, fagrådI
Informasjonssikkerhet fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/informasjonssikkerhet-fagradInformasjonssikkerhet fagrådI
Intensiv habilitering, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/intensiv-habilitering-fagnettverkIntensiv habilitering, fagnettverkI
Klinisk IKT fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/klinisk-ikt-fagradKlinisk IKT fagrådK
Kontornettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/kontornettverkKontornettverkK
Lungemedisin fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/lungemedisin-fagradLungemedisin fagrådL
Nettverk for leger innen habiliteringsfeltethttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/nettverk-for-leger-innen-habiliteringsfeltetNettverk for leger innen habiliteringsfeltetN
Nyre fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/nyre-fagradNyre fagrådN
Ortopedi fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/ortopedi-fagradOrtopedi fagrådO
Overvekt kronikersatsningenhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/overvekt-regional-radgiverOvervekt kronikersatsningenO
Pasient- og pårørendeopplæring, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/pasient-og-parorendeopplering-fagnettverkPasient- og pårørendeopplæring, fagnettverkP
Psykisk helsevern for barn og unge fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-fagradPsykisk helsevern for barn og unge fagrådP
Psykisk helsevern for voksne fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/psykisk-helsevern-for-voksne-fagradPsykisk helsevern for voksne fagrådP
Regionalt ledernettverk i habilitering (RNH)https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/regionalt-ledernettverk-i-habilitering-rnhRegionalt ledernettverk i habilitering (RNH)R
Regionalt ledernettverk i rehabiliteringhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/regionalt-ledernettverk-i-rehabiliteringRegionalt ledernettverk i rehabiliteringR
Rehabilitering fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/rehabilitering-fagradRehabilitering fagrådR
Revmatologi fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/revmatologi-fagradRevmatologi fagrådR
Revmatologi kronikersatsningenhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/revmatologi-regional-radgiverRevmatologi kronikersatsningenR
Rus/TSB fagrådhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/rustsb-fagradRus/TSB fagrådR
Seksualitet og funksjonsnedsettelse (FSF), fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/seksualitet-og-funksjonsnedsettelse-fsf-fagnettverkSeksualitet og funksjonsnedsettelse (FSF), fagnettverkS
Utviklingshemmede og rettssikkerhet ved lovbrudd, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/utviklingshemmede-og-rettssikkerhet-ved-lovbrudd-fagnettverkUtviklingshemmede og rettssikkerhet ved lovbrudd, fagnettverkU
Utviklingshemming, aldring og demens, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/utviklingshemming-aldring-og-demens-fagnettverkUtviklingshemming, aldring og demens, fagnettverkU
Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og psykisk helse, fagnettverkhttps://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/utviklingshemmingutviklingsforstyrrelser-og-psykisk-helse-fagnettverkUtviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og psykisk helse, fagnettverkU