Hva er et fagnettverk?

Helse Nord har flere fagnettverk som går på tvers av våre helseforetak. Nettverkene er en viktig møteplass for utvikling av samhandling og kvalitetsforbedring i regionen.


Helse Nord RHF fordeler årlig midler til bruk for regionale fagnettverk. Søknadsfristen er 1. februar (hvert år).

Alle faggrupper i helseforetakene kan opprette regionale fagnettverk, også faggrupper uten helsefaglig utdanningsbakgrunn.

Søknaden om midler må være godkjent av Helse Nord RHF før kostnader kan påløpe og utbetaling gjennomføres.

Hvordan søke midler til fagnettverk

Regionale fagnettverk etableres på initiativ fra fagmiljøene i helseforetakene og er ment for faglig utvikling. Fagmiljøene ved UNN har et særlig ansvar for å bidra til etablering av slike nettverk. 

Helse Nord ønsker å prioritere regionale fagnettverk som bidrar til:

 • Kompetansebygging
 • Fagutvikling
 • Kvalitetsarbeid
 • Funksjonsfordeling basert på faglige vurderinger

Det kan være aktuelt både å gi støtte både til eksisterende nettverk og til nyopprettede nettverk. Noen regionale fagnettverk vil være permanente, mens andre vil fungere i kortere perioder for å dekke konkrete behov.

Kriterier for tildeling av midler

 • at fagnettverket er regionalt
 • har deltagelse fra alle helseforetakene i Helse Nord 
 • det kan unntaksvis tildeles midler til små fagnettverk som ikke har representasjon fra alle helseforetakene 

Tilskuddet skal dekke

Tilskuddet skal dekke merkostnader utover det som normalt skal dekkes innenfor ordinært budsjett. Dette kan være:

møteutgifter, herunder utgifter til møtelokale, eventuell enkel bespisning og inviterte foredragsholdere
kostnader med å fremskaffe faglig underlag/dokumentasjon: eks. spesielle utredninger, informasjonsinnhenting
informasjonsformidling, eventuelle merkostnader ved særskilte oppdrag som etterspørres av overordnede myndigheter eller andre.

Det vil ikke bli gitt generell driftsstøtte. Helseforetakene må selv dekke reise- og oppholdsutgifter over sine ordinære kursbudsjett.

Det dekkes ikke for utgifter til brukerrepresentasjon i nettverket.

Det dekkes ikke for servering av alkohol i forbindelse med møter/samlinger.

Prioritering

Ved søknadsbehandling prioriteres:

 • utvikling av samhandling og kvalitetsforbedring i regionen
 • tiltak som har liten eller ingen mulighet til alternativ finansiering

Krav til søknaden

Søknaden sendes Helse Nord RHF, 8038 Bodø
eller per e-post til:  postmottak@helse-nord.no 

Søknaden må være forankret hos ledelsen i foretaket ved at foretaksdirektør/assisterende foretaksdirektør eller klinikksjef har anbefalt søknaden.

 • Søknaden må inneholde
 • formål
 • navn på fagnettverket
 • navn på ansvarlig person og avdeling
 • budsjett

Det må dokumenteres at det aktuelle fagnettverket er regionalt (Finnmark, Troms og Nordland). Utkast til program for aktuelle møte(r) må vedlegges.

Utbetaling av tildelte midler

Tildelte midler overføres aktuelle HF som er ansvarlig for at midlene brukes til å gjennomføre de omsøkte tiltak. Tildelte midler skal nyttes inneværende år og kan ikke overføres.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.