Kvalitet og pasientsikkerhet

Helse Nord jobber for en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. På denne siden har vi samlet informasjon om kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i regionen vår.


​​Helse Nords kvalitetsstrategi 2016–2020

Kvalitetsstrategien "Det gode pasientforløp" ​skal bidra til at pasienter opplever stor grad av forutsigbarhet og trygghet i møte med spesialisthelsetjenesten.

De fire satsningsområdene i strategien er:

  • pasientens helsetjeneste
  • pasientsikkerhet
  • kunnskapsforankring
  • dokumentasjon og analyse av klinisk praksis
Sammen med helseforetakene ønsker Helse Nord å arbeide fram konkrete handlingsplaner slik at forbedringstiltakene som beskrives blir gjennomført.​


Kvalitetsindikatorer

Offentliggjøring av kvalitetsdata er viktig både for å vise resultater av det omfattende arbeidet som gjøres og for å stimulere til innsats for å styrke kvaliteten på tilbudet til pasientene.

På helsenorge.no får du en god oversikt over kvalitetsindikatorer for pasientbehandling. Målet er å gi innbyggerne en helhetlig fremstilling av de nasjonale kvalitetsindikatorene. 

Du kan sammenligne hvordan sykehusene skårer på de forskjellige indikatorene. 

Les mer om kvalitet og kvalitetsindikatorer på helsenorge.no​

Klikk på lenkene under for å se kvalitetsindikatorer for foretakene i Helse Nord:

Helgelandssykehuset


Ventetider og pasientrettigheter

Norsk pasientregister publiserer ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om blant annet ventetider og fristbrudd. 


På velg behandlingssted (tidligere fritt sykehusvalg) finner du forventede ventetider med utgangspunkt i sykdom, behandlingsform og region.

Velg behandligssted (helsenorge.no)


SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering)

​SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) er et nasjonalt miljø innen arbeidet med opprettelse og drift av kliniske kvalitetsregistre. Senteret er lokalisert til Universitetssykehuset i Nord-Norge og eies av Helse Nord RHF.

SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering)​


Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender"

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender" bygger på en nasjonal pasientsikkerhetskampanje som ble avsluttet i 2013. Programmet har tre hovedmål: 


  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender"


Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet startet opp høsten 2012 ved Nordlandssykehuset. Tjenesten er et tilbud til samtlige helseforetak i landsdelen og den viktigste målgruppen er klinisk fagmiljø og ledelse.​

Har du spørsmål eller andre henvendelser? Ta kontakt med:

Benedikte Stoknes Dyrhaug​
Telefon: 916 93 910.


Tilsynsmyndighetene

Statens helsetilsyn er overordna tilsynsmyndighet. Fylkesmennene fører tilsyn og behandler klager i fylket. De fører også tilsyn med det regionale helseforetaket, helseforetakene, med samhandling og med helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Helsetilsynet i fylket ble nedlagt 1. januar 2012, og fylkesmannen overtok oppgavene.

Alle tilsynsrapporter om Helse Nord fra 2008 (helsetilsynet.no)


Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer

Administrerende direktør Lars H. Vorland fra Helse Nord og klinikksjef Torunn Alveng fra Nordlandssykehuset psykiatri er medlemmer i nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Rådet skal skal komme med vurderinger og anbefalinger i kvalitets- og prioriteringsspørsmål. Det er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Rådet har egne nettsider. Nettsidene er spesielle fordi de viser all saksgang i rådet på en åpen og eksplisitt måte fra forslag til ferdige vedtak, samt oppfølging av hva som skjer etter vedtaket. 

Dette gjør det mulig å følge hele saksgangen inngående og fortløpende. Med disse sidene ønsker rådet å skape åpenhet og debatt om viktige prioriterings- og kvalitetssaker i helsetjenesten i fagmiljøene i helsetjenesten.


Nasjonalt råd for prioriteringer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.