Samhandling mellom sykehus og kommune

Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. 

​Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

Samhandling ved helseforetakene

Det finnes egne senter for samhandling ved alle helseforetakene i Helse Nord som skal legge til rette for utvikling av en pasientorientert helsetjeneste. 

​På helseforetakenes nettsider finner du samarbeidsavtaler, verktøy og informasjon som hjelper deg i samhandlingen.

FinnmarkssykehusetUniversitetssykehuset Nord-NorgeNordlandssykehuset​Helgelandssykehuset​​

​​​Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret er et nettsted som skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tjenestenivåene. 

Nettstedet vil være under kontinuerlig utvikling og inneholde relevant informasjon om samarbeid og utviklingstrekk i helsetjenesten i blant annet Troms og Ofoten. 

Samhandlingsbarometeret.no​


​​​Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)

Nasjonalt senter for e-helseforskning (tidligere: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) er et nasjonalt forskningssenter. Senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning og utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-helsetiltak. Senteret er underlagt Helse Nord RHF.


Nasjonalt senter for e-helseforskning​​

​​Praksiskonsulentordningen 


Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger med små deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for pasientene.

PKO finnes i alle helseforetakene i Helse Nord. Arbeidsoppgavene er fleksible og mangfoldige, og omfatter blant annet utvikling og forbedring av pasientforløp, henvisnings- og epikrisekvalitet, elektronisk kommunikasjon, kurs og møteserier som styrker samarbeid og kompetanse, elektroniske nyhetsbrev og samarbeidsmøter med fagfolk og ledelse i sykehus og kommuner. 

Praksiskonsulentene bidrar med råd og innspill til lokale samhandlingsprosjekter og til Helse Nords overordnede samhandlingsarbeid.

 Nasjonal side for praksiskonsulentordningen (PKO) 

Eksempler på samhandlingstiltak

ACT-team - aktivt oppsøkende behandlingsteam (UNN og Tromsø kommune)

(Assertive community treatment team - Aktivt Oppsøkende behandlingsteam)

Act-teamet er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune ved Rus- og psykiatritjenesten og UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn. 

Målgruppen til ACT-teamet er personer med alvorlig psykose og/eller bipolare lidelser, med omfattende funksjonsnedsettelse og behandlingsbehov.

De kan ha tilleggsproblemer knyttet til rusmiddelmisbruk/ruslidelse eller lett psykisk utviklingshemming. Mange er ikke i stand til å nyttiggjøre seg ordinære tilbud.

Les mer om ACT-team på nettsidene til Tromsø kommune


Pasientsentrerte helsetjenesteteam (UNN)

UNN har sammen med kommunene Tromsø og Harstad etablert pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT). Teamene er lokalisert på sykehuset i Tromsø og i Harstad og arbeider på tvers av organisasjonene for målgruppen. 

Målgruppen er pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra kommune og sykehus. Hensikten med et helsetjenesteteam er utvikling av et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen.

Pasientsentrert helsetjenesteteam Tromsø

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.