Samhandling mellom sykehus og kommune

Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. 

​Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

Samhandling ved helseforetakene

Det finnes egne senter for samhandling ved alle helseforetakene i Helse Nord som skal legge til rette for utvikling av en pasientorientert helsetjeneste. 

​På helseforetakenes nettsider finner du samarbeidsavtaler, verktøy og informasjon som hjelper deg i samhandlingen.

Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset​

Helgelandssykehuset​​

​​​Samhandlingsbarometeret

Samhandlingsbarometeret er et nettsted som skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tjenestenivåene. 

Nettstedet vil være under kontinuerlig utvikling og inneholde relevant informasjon om samarbeid og utviklingstrekk i helsetjenesten i blant annet Troms og Ofoten. ​​​Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)

Nasjonalt senter for e-helseforskning (tidligere: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) er et nasjonalt forskningssenter. Senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning og utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-helsetiltak. Senteret er underlagt Helse Nord RHF.


Nasjonalt senter for e-helseforskning​​

​​Praksiskonsulentordningen 


Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger med små deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for pasientene.

PKO finnes i alle helseforetakene i Helse Nord. Arbeidsoppgavene er fleksible og mangfoldige, og omfatter blant annet utvikling og forbedring av pasientforløp, henvisnings- og epikrisekvalitet, elektronisk kommunikasjon, kurs og møteserier som styrker samarbeid og kompetanse, elektroniske nyhetsbrev og samarbeidsmøter med fagfolk og ledelse i sykehus og kommuner. 

Praksiskonsulentene bidrar med råd og innspill til lokale samhandlingsprosjekter og til Helse Nords overordnede samhandlingsarbeid.


Eksempler på samhandlingstiltak

ACT-team - aktivt oppsøkende behandlingsteam (UNN og Tromsø kommune)

(Assertive community treatment team - Aktivt Oppsøkende behandlingsteam)

Act-teamet er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune ved Rus- og psykiatritjenesten og UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn. 

Målgruppen til ACT-teamet er personer med alvorlig psykose og/eller bipolare lidelser, med omfattende funksjonsnedsettelse og behandlingsbehov.

De kan ha tilleggsproblemer knyttet til rusmiddelmisbruk/ruslidelse eller lett psykisk utviklingshemming. Mange er ikke i stand til å nyttiggjøre seg ordinære tilbud.


Pasientsentrerte helsetjenesteteam (UNN)

UNN har sammen med kommunene Tromsø og Harstad etablert pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT). Teamene er lokalisert på sykehuset i Tromsø og i Harstad og arbeider på tvers av organisasjonene for målgruppen. 

Målgruppen er pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra kommune og sykehus. Hensikten med et helsetjenesteteam er utvikling av et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen.