Nyheter

Nyheter fra Helse Nord RHF.

 • 14.12.2018
  Nytt helseatlas innen ortopedi

  Tirsdag 18.desember lanseres det et nytt helseatlas som omhandler ortopedi.

 • 12.12.2018
  Nytt anbud på pasientreier

  Helse Nord RHF har kunngjort anbudskonkurranse på pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

 • 07.12.2018
  Bærekraft i samfunn og helsetjeneste

  Utvikling av helsetjenesten og det nord-norske samfunnet henger sammen i et fellesskap der befolkningsutviklingen er vår største utfordring, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 04.12.2018
  Tryggere cellegiftbehandling ved Nordlandssykehuset

  Cellegift er den medikasjonen hvor det gjøres flest feil. Det siste året har i kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset ikke hatt et eneste tilfelle av feilmedisinering. Nå får avdelingen Helse Nords forbedringspris.

 • 30.11.2018
  Disse har fått Helse Nords forskningsmidler for 2019

  Helse Nord har tildelt nærmere 104 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2019 etter utlysning i juni. Slik er midlene fordelt.

 • 23.11.2018
  Moderne helsetjeneste må styrke pasientrollen

  Pasientens rolle i egen behandling blir stadig viktigere. Helsepersonells måte å kommunisere på kan sette pasienten «på sporet» av en mer aktiv rolle og være et bidrag til gode resultater skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 21.11.2018
  Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF

  Styret i Sykehusbygg HF har ansatt Terje Bygland Nikolaisen som ny administrerende direktør. Nikolaisen tiltrer stillingen 1. januar 2019.

 • 14.11.2018
  Opptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistrene

  Helseminister Bent Høie viste stort engasjement for de medisinske kvalitetsregistrene da han åpnet presentasjonen av nye resultater tirsdag 13.november. 

 • 12.11.2018
  Høring - funksjonsdeling i Helse Nord

  Utkast til veileder for funksjonsfordeling av somatiske spesiaslisthelsetjenester i Helse Nord legges ut til høring med frist 20. januar 2019 for tilbakemelding.

 • 09.11.2018
  Nye resultater om behandlingskvalitet ved norske sykehus

  Helseminister Bent Høie åpner presentasjonen av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre tirsdag 13.november.

 • 09.11.2018
  Dagens Medisin – hvor går veien videre?

  Jeg ønsker meg et Dagens medisin som setter samhandling og ledelse på dagsorden og bringer tverrfaglige perspektiver inn i debatten, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 08.11.2018
  Hun er ny styreleder i Helse Nord

  Renate Larsen er oppnevnt som ny styreleder i Helse Nord RHF.

 • 01.11.2018
  Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjon

  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 

 • 01.11.2018
  Ekspertpanel for alvorlig syke pasienter etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 

 • 26.10.2018
  Gode og likeverdige helsetjenester også til folk over 75

  – Kunnskap om hvordan befolkningens bruk av helsetjenester varierer mellom geografiske områder blir viktig i utviklingen av helsetilbudet i årene framover, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.  

 • 23.10.2018
  Anita Schumacher er UNNs nye direktør

  På et ekstraordinært styremøte fulgte et enstemmig styre ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innstillingen fra ansettelsesutvalget. Anita Schumacher (60) blir sykehusets nye direktør.

 • 23.10.2018
  Ungdomsrådene ønsker å være en sterk stemme

  - Det er ingen selvfølge at vi som ungdom blir hørt i helsevesenet, er budskapet fra ungdomsrådsrepresentantene som sist helg hadde regional samling i Bodø.

 • 23.10.2018
  Beslutningsforum sier ja til fire nye metoder

  Bedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder mandag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza).

 • 22.10.2018
  Opplever stor og økende interesse for pakkeforløpet

  Lanseringskonferansene for pakkeforløp for psykisk helse og rus samlet mange både i Bodø og Tromsø.

 • 18.10.2018
  Ny spesialistutdanning skal gi bedre pasientbehandling

  Et knapt halvår gjenstår før den nye spesialistutdanningen for leger innføres i alle helseforetakene. – Foretakene i nord er rimelig i rute, sier Elin Skog i regionalt utdanningssenter ved UNN.

 • 12.10.2018
  Trening nuller ikke ut høy BMI

  Nye resultater fra Tromsøundersøkelsen viser at overvekt og fedme øker faren for hjerteinfarkt dramatisk – sammenlignet med inaktivitet.

 • 12.10.2018
  Vi bygger for fremtiden

  Aldri før har det vært bygd flere nye sykehus i Nord-Norge. I dag åpner det nye sykehuset i Kirkenes. I Helse Nord bygger vi for fremtiden, men hva mener vi egentlig med det? Lars Vorland svarer i ukens fredagsbrev.

 • 08.10.2018
  Statsbudsjett som forventet

  – I forslag til statsbudsjett for 2019 registrerer vi at planforutsetningene som er lagt til grunn i juni 2018 står seg svært godt, sier eierdirektør Hilde Rolandsen ved Helse Nord RHF.

 • 03.10.2018
  Ny studie avdekker store forskjeller i praksis ved divertikkelsykdom

  En ny norsk studie viser store geografiske forskjeller i bruk av spesialisthelsetjenester for divertikkelsykdom i tykktarmen.

 • 27.09.2018
  Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov

  Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF). 

 • 27.09.2018
  Går for bred og åpen utredning om ambulansehelikopterbasen

  Luftambulansetjenesten HF har fått oppgaven med å utrede hvor den nye basen skal lokaliseres. Erfaringene fra driften ved Evenes skal vektlegges i arbeidet, heter det i oppdraget fra styret i Helse Nord RHF.

 • 25.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det så langt i år er gjennomført langt færre organdonasjoner enn på samme tid i fjor. Nå setter helseministeren igang flere tiltak.

 • 21.09.2018
  Vi skal forbedre oss etter fortjent kritikk

  PwCs rapport om prosessen rundt lederskiftet på UNN er viktig. Den påpeker feil i prosesser og ansvarsforhold, og gir tydelige anbefalinger på områder hvor vi må forbedre oss, skriver administrerende direktør Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 19.09.2018
  Mange læringspunkter i rapport om lederskiftet ved UNN

  Helse Nord RHF og UNN HF har fått overlevert rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på Universitetssykehuset Nord-Norge i februar 2018. Rapporten retter kritikk til enkeltaktører i saken og påpeker lovbrudd.

 • 16.09.2018
  Høring – Helsetjenester for eldre

  Helse Nord RHF har i samarbeid med sykehusene og kommunene i Nord-Norge utarbeidet en plan for samhandling om helsetjenester for eldre. Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. Det har vært med re...

 • 14.09.2018
  Invtasjon til pressebrief

  Onsdag 19. september klokken 14.00 presenteres rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på UNN i februar. Presentasjonen blir holdt ved Radisson BLU i Tromsø sentrum

 • 14.09.2018
  Ny metode i kampen mot resistente bakterier

  Ved å snu opp-ned på evolusjonsteorien, har forskere ved UiT klart å forlenge levetiden til antibiotika. 

 • 13.09.2018
  Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

  – Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sa helseminister Bent Høie under lanseringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus. De første pasientene kan henvises fra 1. januar 2019.

 • 07.09.2018
  Faglig samarbeid, teknologi og samhandling preget ledersamlingen

  - Det faglige samarbeidet mellom sykehusene må styrkes, samhandlingen med kommune må bli bedre og vi må satse mer på teknologi er hovedkonklusjonen etter ledersamlingen, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 05.09.2018
  Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester

  Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • 04.09.2018
  Helse Nord og åpenhet

  Det er blitt reist spørsmål ved om rapporten «vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet på UNN» skal gjennomgås av Helse Nord RHF før offentliggjøring.

 • 31.08.2018
  Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering av pasienter

  Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Fastlegene oppfordres til å være med på ryddejobben.

 • 30.08.2018
  Nordlys brøt god presseskikk i PCI-saken

  Pressens faglige utvalg (PFU) mener Nordlys har brutt god presseskikk i dekningen av PCI-saken.

 • 29.08.2018
  Schizofreni og alvorlig ruslidelse gir høy risiko for tidlig død

  Ny nasjonal studie viser at personer med schizofreni eller alvorlige ruslidelser har henholdsvis fire og syv ganger høyere risiko for tidlig død sammenlignet med andre nordmenn.

 • 24.08.2018
  Hva kan vi gjøre for de som trenger oss ofte?

  – Det er ikke sikkert at tilbudet til de som trenger oss ofte er optimalt organisert. Det bør vi gjøre noe med både av hensyn til pasientene og tjenestene, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 13.08.2018
  Varsler gjennomgang av unntaksordning

  Fagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

 • 20.07.2018
  Et nyttig og meningsfullt oppdrag for Forsvaret

  Helse Nord og Forsvaret gjorde seg begge mange nyttige erfaringer da to militære helikoptre ble satt inn i luftambulansetjenesten i begynnelsen av mai. Drøye to måneder senere har Forsvaret gjennomført 66 sivile oppdrag.

 • 13.07.2018
  Vi bidrar i Malawi og vi har noe å lære

  – Vi bidrar til bedre helsetjeneste i Malawi og vi får erfaringer som absolutt er verdt å ta med seg, skriver Lars Vorland. 

 • 06.07.2018
  Utkast til regional utviklingsplan er sendt på høring

  Utkast til regional utviklingsplan er sendt på høring, med høringsfrist 15. oktober 2018.

 • 02.07.2018
  Hva snakker helseforetaksdirektørene om?

  - Helsefaglige spørsmål var gjennomgangsmelodien på helseforetaksdirektørmøtet på Sommarøy, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 29.06.2018
  Ambulanseflyberedskapen er tilbake i grønn beredskap

  Etter noe tid med ustabil beredskap i ambulanseflytjenesten melder flyselskapet Lufttransport FW AS at selskapet kommer til å levere normal beredskap med fly og piloter gjennom sommeren.

 • 28.06.2018
  Snart kan denne sykdommen være utryddet i Norge

  Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig.

 • 26.06.2018
  Ja til Alektinib (Alecensa)

  Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • 25.06.2018
  Godt team-arbeidsklima i sykehusene

  Medarbeiderne i norske sykehus og institusjoner trives på jobb og opplever pasientsikkerheten som god. Det viser resultatene fra den nasjonale medarbeiderundersøkingen ForBedring.

 • 21.06.2018
  Lufttransport kjente alle spillets regler - men tapte

  Lufttransport tapte anbudskonkurransen i ambulanseflyanskaffelsen, og føler seg lurt. Det har selskapet ingen grunn til. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.