Fredagsbrevet

Annen hver fredag skriver adm.dir. i Helse Nord, Lars Vorland, brev til leserne.

 • 07.12.2018
  Bærekraft i samfunn og helsetjeneste

  Utvikling av helsetjenesten og det nord-norske samfunnet henger sammen i et fellesskap der befolkningsutviklingen er vår største utfordring, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 23.11.2018
  Moderne helsetjeneste må styrke pasientrollen

  Pasientens rolle i egen behandling blir stadig viktigere. Helsepersonells måte å kommunisere på kan sette pasienten «på sporet» av en mer aktiv rolle og være et bidrag til gode resultater skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 09.11.2018
  Dagens Medisin – hvor går veien videre?

  Jeg ønsker meg et Dagens medisin som setter samhandling og ledelse på dagsorden og bringer tverrfaglige perspektiver inn i debatten, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 26.10.2018
  Gode og likeverdige helsetjenester også til folk over 75

  – Kunnskap om hvordan befolkningens bruk av helsetjenester varierer mellom geografiske områder blir viktig i utviklingen av helsetilbudet i årene framover, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.  

 • 12.10.2018
  Vi bygger for fremtiden

  Aldri før har det vært bygd flere nye sykehus i Nord-Norge. I dag åpner det nye sykehuset i Kirkenes. I Helse Nord bygger vi for fremtiden, men hva mener vi egentlig med det? Lars Vorland svarer i ukens fredagsbrev.

 • 21.09.2018
  Vi skal forbedre oss etter fortjent kritikk

  PwCs rapport om prosessen rundt lederskiftet på UNN er viktig. Den påpeker feil i prosesser og ansvarsforhold, og gir tydelige anbefalinger på områder hvor vi må forbedre oss, skriver administrerende direktør Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 07.09.2018
  Faglig samarbeid, teknologi og samhandling preget ledersamlingen

  - Det faglige samarbeidet mellom sykehusene må styrkes, samhandlingen med kommune må bli bedre og vi må satse mer på teknologi er hovedkonklusjonen etter ledersamlingen, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 24.08.2018
  Hva kan vi gjøre for de som trenger oss ofte?

  – Det er ikke sikkert at tilbudet til de som trenger oss ofte er optimalt organisert. Det bør vi gjøre noe med både av hensyn til pasientene og tjenestene, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 13.07.2018
  Vi bidrar i Malawi og vi har noe å lære

  – Vi bidrar til bedre helsetjeneste i Malawi og vi får erfaringer som absolutt er verdt å ta med seg, skriver Lars Vorland. 

 • 02.07.2018
  Hva snakker helseforetaksdirektørene om?

  - Helsefaglige spørsmål var gjennomgangsmelodien på helseforetaksdirektørmøtet på Sommarøy, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 15.06.2018
  Sikkerhetspsykiatri – viktigere enn…?

  - En satsing på tilbudet til alvorlig psykisk syke er i tråd med kjernen av vårt samfunnsoppdrag. Det vil utfordre vår evne til prioritering, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 01.06.2018
  Gratulerer UNN og Nord-Norge

  – A-fløya og PET senteret ved UNN er et nødvendig regionalt fellesprosjekt som styrker høyspesialisert behandling, avansert diagnostikk og forskning i nord, skriver Lars Vorland i ukens fredagbrev.

 • 18.05.2018
  Refleksjoner rundt ambulanseflysaken

  – Min viktigste oppgave er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge får helsehjelp. De politiske diskusjonene i denne saken skal andre ta seg av, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

 • 27.04.2018
  Makt, ledelse og faglig endring

  – Når endringer skal gjennomføres må de være faglig godt fundert og folk må ha fått en sjanse til å forstå, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev

 • 13.04.2018
  – Ja, vi trenger flere hybridleger

  – Ledelse og teknologi inn i utdanningen av leger og andre helsearbeidere, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 23.03.2018
  Arven fra Legeforeningen

  Spesialistutdanning av leger har betydning i et tredveårsperspektiv og er vår viktigste utdanningsoppgave, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 02.03.2018
  Veien videre i Finnmark

  – Nye sykehusbygg i Finnmark må kombineres med satsing på teknologi som gjør at flere tjenester kan gis der folk bor, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 16.02.2018
  En spesiell uke

  Det var ikke bare enkelt å skulle åpne årets pasientsikkerhetskonferanse i lys av det som har hendt den siste uken, skriver adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, i fredagsbrevet.

 • 26.01.2018
  Best på innkjøp – et hårete mål?

  Vi kan ikke fortsette å gjøre det på «vår måte» på innkjøpsområdet. Vi må ha som mål å bli best i Norge på å redusere innkjøpskostnadene, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 12.01.2018
  Bærekraft handler ikke bare om økonomi

  Hva menes når det snakkes om at vi må utvikle en bærekraftig spesialisthelsetjeneste? Det spørsmålet svarer Lars Vorland på i årets første fredagsbrev.

 • 22.12.2017
  Hva har vært viktig i 2017?

  – Eldrehelseatlas, oppstarten av medisinerutdanning i Finnmark og #metoo-kampanjen har det til felles at de har stor betydning for fremtiden, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

 • 08.12.2017
  Ledelsen har ansvaret for fagfolkenes kompetanse

  – Det er ikke nok å forsikre seg om at folk har autorisasjonspapirene i orden. Vi må ha systemer for opplæring og dokumentasjon på at folk kan jobben som skal gjøres, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 24.11.2017
  Budsjettforliket rammer ikke investeringene

  Heldigvis endte budsjettforliket i Stortinget uten kutt i sykehusbudsjettet, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 27.10.2017
  – Den vanskeligste saken vi noen gang har behandlet

  – Vår beslutning er at vi vil si ja til legemiddelet, men vi er nødt til å si nei til prisen, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet. Denne uken behandlet Beslutningsforum det første legemiddelet som har vist effekt på SMA, en alvorlig medfødt muskelsykdom.

 • 22.09.2017
  Norge trenger flere sykepleiere

  Sykepleiere er og blir den yrkesgruppen det er størst mangel på. Løsningen er å opprette flere studieplasser til de mange ungdommene som står i kø for å bli sykepleier, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 08.09.2017
  Bruk stemmeretten din!

  Norge er et av verdens fremste demokratier med tillit mellom befolkning og myndigheter. Når vi bruker stemmeretten bidrar vi til at politikk har forankring i folkeviljen og styrke demokratiet, skriver Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev. 

 • 23.06.2017
  Reindrift, netthinne og Skype – hva har de felles?

  Helseregionenes rapport om forskning og innovasjon viser et mangfold av temaer og forskningsspørsmål og dette skjer i godt samarbeid på kryss og tvers i landet, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 09.06.2017
  Må jeg slutte å mene det jeg mente?

  Må jeg slutte å mene det jeg stod for som lege eller sykepleier fordi jeg er blitt leder? Lars Vorland reflekterer rundt overgangen fra å være medarbeider til å bli leder i fredagsbrevet. 

 • 10.03.2017
  Spesialistutdanningen er avgjørende

  Å sikre de store sykehusene  tilstrekkelig pasientgrunnlag til å drive utdanning av spesialister vil alltid være prioritert, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 24.02.2017
  Vil lovfeste samarbeidet med politikerne i nord

  Helse Nord foreslår at det lovfestes et samarbeidsorgan mellom regionale og kommunale myndigheter og helseregionene, skriver Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.

 • 10.02.2017
  Vi må forstå det samiske bedre

  – Kunnskap om hva som skaper gode helsetjenester for den samiske befolkningen må økes, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 27.01.2017
  Hva vet vi om helsetjenesten i 2035?

  Utviklingen av helsetjenesten går sjelden i store sprang, men fram til 2035, som mange av dere vil oppleve, vil roboter som erstatter mennesker, være del av hverdagen, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 13.01.2017
  Kvinnsland og god og åpen dialog

  Åpen og god dialog i sykehusene må ha kontinuerlig oppmerksomhet uansett organisering av statens eierskap til sykehusene, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 30.12.2016
  Samspillet avgjør hvor god helsetjenesten blir

  Samspillet mellom fag og ledelse er avgjørende for å yte gode helsetjenester, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

 • 02.12.2016
  Hvem skal smøre skiene neste vinter?

  – Nylig mottok jeg et brev fra en ung jente som mest sannsynlig snart skal miste faren sin. Hun minnet meg på det store ansvaret vi alle har for å ta vare på barn og ungdom som er pårørende, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

 • 18.11.2016
  Flyambulanseberedskapen bygges ikke ned

  Det akutte er ikke alltid det viktigste. Derfor ble kreftbehandling, IKT og rus og psykisk helsevern prioritert foran et nytt jetfly, samtdig som beredskapen opprettholdes, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.

 • 04.11.2016
  Si hva du mener om eget arbeidsmiljø nå!

  Hvorfor er det viktig å delta i medarbeiderundersøkelsen? Det skriver administrerende direktør Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev.

 • 21.10.2016
  Strammere tider krever prioritering, medvirkning og ledelse

  – De økonomiske utsiktene er dårligere. Derfor blir systematisk forbedringsarbeid, tydeligere prioritering og åpen og god dialog enda mer nødvendig, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 07.10.2016
  80 millioner til røntgen gir bedre pasientbehandling

  – Investeringene i nye digitale systemer kommer pasienter og fagfolk til gode. Det er vårt nye røntgensystem et godt bevis på, skriver administrerende direktør Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 23.09.2016
  Brukere og team av fagfolk skaper forbedringer

  – Pasientenes erfaringer og råd og presentasjon av gode forbedringsprosjekter fra helsetjenesten var svært inspirerende på Pasientsikkerhetskonferansen, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 09.09.2016
  Ledere med MBA og engasjement i mennesker

  – Når hundre medarbeidere har fått sin lederutdanning skal det bidra til bedre helsetjenester, mer effektiv bruk av ressursene og meningsfylte arbeidsplasser, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 19.08.2016
  Fredagsbrevet uke 33

  Ingen tjeneste kan oppfatte seg som god uten at den grunnleggende respekt for andre mennesker er fundamentet og at våre verdier kvalitet, trygghet og respekt ivaretas, skriver adm. dir Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

 • 08.07.2016
  Det finnes flere svar

  Mandatet for arbeidet med kirurgisk akuttberedskap og stedlig ledelse er klart. Det er nødvendig med en prosess som sikrer god medvirkning fordi det finnes ikke bare ett riktig svar, skriver adm.dir. Lars Vorland i ukens Fredagsbrev.

 • 23.06.2016
  God sommer

  Lars Vorland ønsker alle sine medarbeidere god sommer i denne ukes fredagsbrev.

 • 10.06.2016
  En enklere hverdag med digital teknologi

  På hvilken måte er digitale tjenester bra for pasientene og de ansatte ved sykehusene? Det skriver Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev

 • 27.05.2016
  Politikerne er grunnmuren

  Viktig å ha god kontakt med folkets representanter, skriver Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.

 • 06.05.2016
  Hva kan vi lære av DnB og Telenor?

  Det spørsmålet stiller administrerende direktør Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.

 • 22.04.2016
  Vi skal lære av feil, derfor må vi melde

  Melding av avvik og uønskede hendelser skjer fordi vi skal bringe klarhet i hva som har skjedd og lære for å forbedre, skriver adm.dir. Lars Vorland i sitt fredagsbrev denne uken.

 • 08.04.2016
  Vi må få avklart organiseringen av akuttkirurgi

  – Vi har ansvar for å få avklart organiseringen av akuttkirurgisk beredskap, skriver adm. dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 09.05.2014
  Varslingssak mot Helse Nord RHF

  I 2013 fikk Helse Nord RHF en varslingssak mot seg.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.