Bidreg i Helse Nord sitt innsiktsteam

Fag- og forskingssjef Eva Stensland i SKDE er operativ leiar i innsiktsteamet.

Eva Stensland, portrett, trær i bakgrunn
Eva Stensland. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

​Innsiktsteamet vart oppretta hausten 2022 på oppdrag frå Helse Nord sitt styre. Teamet skal gje råd til administrerande direktør, og være “tett på” og hjelpa til i omstillingsprosessane i helseføretaka. Målet er å avgrensa det vaksande underskotet i Helse Nord. Samstundes er det òg naudsynt å ta grep for å sikre at økonomien, og ikkje minst behovet for og tilgangen til personell, er berekraftig. 

​Teamet skal utføre sjølvstendige oppgåver, men òg bidra med analysar og felles forslag til helseføretaka sitt omstillingsarbeid. 

​​Ansvarleg leiar for innsiktsteamet er eiardirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, medan Eva Stensland har rolla som operativ leiar. Det er ni medlemmar i teamet. 

​​Les meir om innsiktsteamet her: Regionalt team skal bistå til nødvendige endringer