Om oss

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.

​​​Om Helse Nord RHF


Det overordnede målet med helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige. 

Helse Nord RHF er et av de fire regionale helseforetak som har fått i oppgave å drive spesialisthelsetjenesten i Norge. ​

Vi skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.​

​Hva er spesialisthelsetjenesten?


Det er Stortinget og Regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjenesten. Her besluttes pasientrettigheter, økonomi og hvordan tjenestene skal styres.

  • Primærhelsetjenesten, som drives av kommunene har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt.

  • Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsevesenet. Dette er sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Du finner også tjenester som skal bidra til å stille riktig diagnose (røntgen, MR, laboratorier med mer), forsyning av medisiner (sykehusapotek) og gode IKT-systemer.

Våre hovedoppgaver


I tillegg til å drive sykehusene i hver vår region, betyr dette også at vi har fått mange andre oppdrag som til sammen skal oppfylle Stortingets krav til en god helsetjeneste. Våre hovedoppgaver er:


Helse- og omsorgsdepartementet gir oss oppdraget


Gjennom Statsbudsjettet fordeler Helse- og omsorgsdepartementet hvert år penger til de regionale helseforetakene. 

Det skjer etter en modell som er basert på befolkningens behov for helsetjenester. Samme modell brukes når helseforetakene får sitt budsjett. Sammen med pengene sendes det også en bestilling som beskriver krav til aktivitet og kvalitet på tjenestetilbudet.

Bestillingene til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument, og disse dokumentene leveres til de regionale helseforetakene i et Foretaksmøte ved starten av året. Det kan bli innkalt til foretaksmøte flere ganger i året om helse- og omsorgsministeren mener det trengs.


Foretaksmøtene


Selv om helseministeren "eier" de regionale helseforetakene, er foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Det er også rapporterings- og oppfølgingsmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene flere ganger i løpet av året. I tillegg er det vanlig at helseministeren har uformell kontakt med styrelederne og de administrerende direktørene i RHF-ene.​
Årlig melding

Når året er slutt rapporterer helseregionene hvordan de har løst årets oppdrag. Dette dokumentet kalles årlig melding og svarer helt konkret på om bestillingene har blitt utført. I tillegg avlegges det årsregnskap.

 

​Våre helseforetak og enheter


Helse Nord er organisert i fem helseforetak, som består av flere sykehus som gir pasientbehandling i vår region. I tillegg har vi sykehusapotek som leverer medisiner til helseforetakene og er åpent for publikum.​ 


Følgende enheter er også organisert sammen med administrasjonen i Helse Nord RHF: 


Organisering (organisasjonskart)

Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø som ledes av administrerende direktør Lars Vorland. ​​

Helse Nord har om lag 70 medarbeidere og har hovedkontor i Bodø.​

Foretaksgruppen Helse Nord består av et regionalt helseforetak (RHF) og fem helseforetak (HF) som er organisert på følgende måte:​