For leverandører

Her finner leverandører nyttig informasjon om innkjøp, etikk og fakturahåndtering. 

Innkjøp i Helse Nord er underlagt regelverk for offentlig anskaffelser.

 • Alle innkjøp av varer og tjenester i regi av helseforetakene skal være regulert gjennom avtaler med leverandører.
 • Slike avtaler inngås i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser.
 • Avtalene kan inngås lokalt av helseforetakene, regionalt i regi av Helse Nord RHF eller nasjonalt.

Sykehusinnkjøp HF ivaretar nasjonale anskaffelser i regi av helseforetakene.

Sykehusinnkjøp

​​​​Avtale med legemiddelindustrien

Denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid mellom medlemmene av Legemiddelindustrien (LMI) og Helse Nord innenfor den lovgivning, instrukser, avtaler og de etiske regler som partene til enhver tid er bundet av.

Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom medarbeidere i Helse Nord og legemiddelindustrien skjer på en faglig og etisk korrekt måte, og at hensynet til god faglig utvikling, forsvarlig medisinsk metodevurdering, samt beste praksis i pasientbehandlingen og riktig bruk av legemidler ivaretas.​


Avtale med leverandørforeningen

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi.

I denne samarbeidsavtalen fastsettes forpliktende rammer for samarbeid mellom LFHs medlemmer og foretak i helseregionen innenfor den lovgivning, instrukser, avtaler og de etiske regler som partene til enhver tid er bundet av.

Hovedmålet med avtalen er å bidra til at all samhandling mellom medarbeidere i helseforetak i Norge og LFHs medlemmer skjer på en faglig og etisk korrekt måte. Avtalen skal støtte opp om de nasjonale verdier for helsesektoren og følgende fellesverdier:

 • Åpenhet og involvering  - i måten vi arbeider på  - i våre prosesser
 • Respekt og forutsigbarhet  - i måten vi møter hverandre på
 • Kvalitet og kunnskap - er vår virksomhet basert på og skal våre beslutninger være bygget på
 • Miljø og bærekraftig utvikling
 • Etikk og samfunnsansvar

Samarbeidsavtale mellom LFH og Helse Nord RHF

God etikk fra våre leverandører

God etikk fra våre leverandører er å:


 • Være lojal mot de anskaffelsesrutiner, regler og ordninger som gjelder for foretaket

 • Gi fullstendig og korrekt informasjon i anskaffelsesprosessen

 • Forvalte foretakets og leverandørens ressurser på en best mulig måte

 • Behandle kommersiell markedsinformasjon på en slik måte at:
  • framtidig konkurranse ivaretas.avtalepriser forblir konfidensielle
  • foretakets valg av produkt og avtaleleverandør respekteres av samtlige markedsaktører
  • adferd som tilkjennegir at en ønsker å be foretaket om informasjon vedrørende konkurrentenes avtalepriser oppfattes som uakseptabel og bryter med lov om offentlige anskaffelser

 • Leverandøren skal ikke tilby former for økonomiske fordeler som kan skade framtidig konkurranse eller skade foretaket slik at det etiske renommé svekkes. Økonomiske fordeler betegnes her som: Gaver, tilbud om reiser eller ulike former for sponsing.

 • Skriftlige invitasjoner fra leverandør til foretaket skal alltid sendes til ansvarlig direktør. Det er direktørens ansvar å gi aksept for reiser og kurs betalt av våre leverandører. Aksept kan kun gis dersom følgende kriterier er oppfylt:
  • Invitasjonen er faglig relevant og ville normalt blitt prioritert innenfor ordinære budsjetter.
  • Invitasjonen skal ikke medføre bindinger eller inhabilitetsproblemer for personer eller avdeling som blir invitert.
  • Invitasjonen må ikke oppfattes av andre som konkurransevridende eller som forskjellsbehandling.
  • Invitasjonen er en del av et skriftlig tilbud eller en delytelse av inngått innkjøpsavtale.
  • Invitasjonen må ikke være koblet mot pågående eller nære framtidige anskaffelser.

 • ​Alle henvendelser fra foretaket som meldes leverandøren vedrørende økonomisk støtte skal være skriftlige. Slike henvendelser skal være signert av direktør med intern kopi til aktuell rekvirent. Dersom denne rutine ikke er fulgt skal leverandøren forkaste henvendelsen.

 • God etikk er å avstå fra å blande personlige og faglige interesser med anskaffelser.

 • ​Interessekonflikter skal ikke forekomme. Herunder inngår forhold som innbefatter at leverandøren har private eller familiære interesser som kan påvirke anskaffelsen.​


Faktura (EHF-faktura)

Helse Nord RHF og underliggende helseforetak er registrert i det elektroniske adresseregisteret ELMA med følgende organisasjonsnummer:

 • ​Helse Nord RHF
  • 883 658 752
 • Finnmarkssykehuset HF
  • 983 974 880
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • 983 974 899
 • Nordlandssykehuset HF
  • 983 974 910
 • Helgelandssykehuset HF
  • 983 974 929
 • Sykehusapotek Nord HF
  • 983 974 937
 • Helse Nord IKT
  • 918 177 833

E-post- og postfaktura

Helse Nord RHF
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim

NB! Faktura kan sendes som vedlagt PDF-fil til adressen under. (Andre filformater godtas ikke.) Ved e-post skal det kun være én faktura m/vedlegg i hver pdf-fil.​​​Krav til faktura


For å sikre rask behandling av mottatte fakturaer og betaling i tide er det viktig at formelle krav er oppfylt, og at merkingen er presis.

​Dette innebærer konkret at:

 • Krav til salgsdokument er oppfylt
 • Faktura er merket med bestillingsnummer (10 siffer) eller internt kostnadssted (4-6 siffer)
 • Det ønskes ikke samlefakturering av flere bestillinger
Vanlig feil som medfører lengre behandlingstid:

 • Feil beløp på fakturaen
  • Feil pris
  • Manglende leveranse

Ved feil beløp må det utstedet kreditnota på hele eller deler av fakturaen, delbetaling vil ikke bli foretatt

 • Upresis merking i feltet ”Deres ref” 
  • Alle kjøp som skjer på grunnlag av bestilling i innkjøps- og logistikksystem har et 10-sifret bestillingsnummer som må fremgå på fakturaen
  • Alle kjøp som ikke skjer på bakgrunn av bestilling i innkjøps- og logistikksystem må merkes med internt kostnadssted på 4-6 siffer
  • Samlefakturering av flere bestillinger eller til flere kostnadssteder ønskes ikke

Dersom informasjon om bestillingsnummer eller kostnadssted ikke er oppgitt ved kjøp må navn på bestiller oppgis.

 • Feil fakturamottaker
 • Fakturaer til helseforetak skal ikke være merket med Helse Nord RHF
 • Fakturaer til Helse Nord RHF og Helse Nord IKT skal være merket ulikt selv om det de har samme juridiske organisasjonsnummer
 • Fakturaer skal ikke være adressert til privatpersoner
 • Fakturaer skal ikke være adressert til delinstitusjoner f eks et sykehus eller en DPS

Ved feil fakturamottaker må det utstedes kreditnota og ny faktura til rett adressat

 • Krav til salgsdokument i forskift om bokføring § 5-1-1 er ikke oppfylt
  • ​Kan innebære at utbetalingen skal skje som lønn, ikke som inngående faktura ◾ Se informasjon om krav til å være næringsdrivende på Skatteetaten
   • ​​Betalinger over lønn krever at fødselsnummer blir oppgitt
   • ​Krav som skal betales over lønn skal ikke sendes til fakturamottaket
  • ​​Kan ha betydning for utsteders eget skatteoppgjør
Dette kan innebære at ytterligere informasjon må sendes inn for at beløpet skal bli betalt.

Andre forhold:

 • Det må forventes en behandlingstid på ca. 30 dager for å sikre at vi kan gjennomføre tilstrekkelig kontroll av mottatte krav.
  • Rentekrav knyttet til kortere betalingsfrist blir i utg​angspunktet ikke akseptert.
  • ​Rentekrav knyttet til feil eller dårlig merket faktura aksepteres ikke.
 • Sensitiv informasjon på fakturaer må begrenses.
  • ​Informasjon bør i størst mulig grad anonymiseres slik at ikke navn og fødselsnummer fremgår av faktura eller vedlegg. Slik informasjon skal kun oppgis dersom det blir bedt konkret om dette fra mottaker.
  • ​Alternative måter for å kommunisere sensitiv informasjon på bør vurderes​​.

Organisasjonsnummer

Helseforetakene er registrert i ELMA med følgende organisasjonsnummer:

 • ​Helse Nord RHF
  • 883658752
 • Finnmarkssykehuset HF
  • 983974880
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • 983974899
 • Nordlandssykehuset HF
  • 983974910
 • Helgelandssykehuset HF
  • 983974929
 • Sykehusapotek Nord HF
  • 983974937
 • Helse Nord IKT
  • 918177833


Kontaktinformasjon

Spørsmål om til det enkelte helseforetak kan rettes til følgende e-postadresser:

He​lse Nord RHF

Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Sykehusapotek Nord

Helse Nord IKT

Avtaler med private leverandører av helsetjenester


Helse Nors RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere. 

Det er Helse Nord RHF sitt ansvar å inngå avtaler med private sykehus og institusjoner, som på den måten kan yte tjenester til befolkningen i regionen.

Private avtalespesialister står for en stor del av poliklinisk aktivitet i regionen. Avtalespesialistene er både legespesialister innen flere ulike fagområder, psykologer og psykiatere.


Inngåelse av avtaler med private institusjoner 

Lov om offentlig anskaffelse

Helse Nord RHF inngår avtaler med private institusjoner etter en anskaffelse som gjennomføres i tråd med lovverket på dette området. Lov om offentlig anskaffelse regulerer åpenhet og gjennomsiktighet i prosessene. Det utarbeides alltid konkurransegrunnlag og klare spesifikasjoner av hva som skal kjøpes. Hvilke kriterier institusjonene som levere tilbud blir evaluert etter, er alltid kjent på forhånd.

Ny anskaffelse gjøres kjent gjennom den offentlig portalen for anskaffelser, Doffin.

DOFFIN (Database for offentlige innkjøp)Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Det inngås som regel rammeavtaler med leverandørene innenfor en periode. Det er også inngått mer langsiktig, løpende avtaler - innenfor for eksempel rehabilitering og rusbehandling.

Rammeavtalen beskriver overordnet hvordan avtalen mellom partene skal være, og hva som skal kjøpes. Ytelsesavtalene beskriver konkret hva som skal leveres av tjenester for det enkelte år.

Det er mulig å få se alle avtaledokumenter, men disse sladde i henhold til taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven).

Innsyn i avtaler gjøres på ordinær måte gjennom postmottaket. Send en e-post til postmottak@helse-nord.no


Om å bli avtalepart

Ønsker dere å inngå avtale med Helse Nord RHF om leveranse av helsetjenester?

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Nord RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Alle anskaffelser Helse Nord RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

For å sikre at din bedrift ikke går glipp av interessante konkurranser kan dere opprette et abonnement på Doffin.no. Dere vil da motta en varsling når det lyses ut en konkurranse som dere som leverandør kan være interessert i å delta i.

Informasjon om anskaffelser og retningslinjer for dere som ønsker å gi et tilbud som leverandør finnes på DIFI – direktoratet for forvaltning og IT. Helse Nord RHF har inngått flere løpende avtaler innen ulike fagområder.

Det er ikke mulig å gi tilbud utenfor offentliggjorte konkurranser, eller på andre tjenester enn den Helse NordRHF ber om i konkurranse.

Ønsker dere å bli avtalespesialist?

Avtalespesialister er privatpraktiserende leger eller psykologer/psykiatere som får driftstilskudd fra staten. Hver enkelt avtalespesialist har en individuell avtale med de regionale helseforetakene.

For å få hjemmel som avtalespesialist i Helse Nord RHF må det foreligge norsk spesialistgodkjenning innen det enkelte fagfelt. Ledige hjemler blir kunngjort på denne nettsiden.

Ønsker dere å bli fritt behandlingsvalg-leverandør?

Ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) ble innført 1. november 2015. Den innebærer at pasientene har muligheten til å velge hvor de ønsker å motta behandling, blant offentlige virksomheter og godkjente private aktører. Det er HELFO som godkjenner FBV-leverandører.


Nyttige lenker


Fant du det du lette etter?