Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. Hovedfunksjonen er å:

 • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
 • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
 • fremme brukermedvirkning i Helse Nord


Medlemmer

Oppnevnt for perioden 2022–2024.

Leder
Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
FFO Nordland (Diabetesforbundet)
knut.hartviksen@vegvesen.no

Nestleder
Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, Autismeforeningen

Medlemmer

Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse

Åse Senning, Sandnessjøen, Revmatikerforbundet

Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet

Kitt Anne Jorid Hansen, Bodø, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Marit Sørdal, Ballangen, SAFO

Nikolai Raabye Haugen, Tromsø, Unge funksjonshemmede

Ester Marie Fjellheim, Tromsø, Sametinget

Morten Markussen, Grovfjord, Blodkreftforeningen

Ernly Eriksen, Mo i Rana, Blindeforbundet og FFO

Vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Leif Birger Mækinen, Alta, Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
 2. Berit Bongo, Kautokeino, Pensjonistforbundet
 3. Elen Valborg Voulab, Karasjok, Norges astma- og allergiforbund (NAAF)

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utviklet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.

Nettkurset er i samsvar med "Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak", som ble vedtatt av alle landets regionale helseforetak i 2017.​ Kurset er sist oppdatert høsten 2022.Årsrapport

2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2014 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf640526
2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2015 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf605139
2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2016 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf1343237
2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2017 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf763963
2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2018 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf847643
2019 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2019 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2019 Årsrapport regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf437230
2020 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2020 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdf2020 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.pdfpdf415586
2021 Årsrapport Regionalt brukervalg i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2021 Årsrapport Regionalt brukervalg i Helse Nord.pdf2021 Årsrapport Regionalt brukervalg i Helse Nord.pdfpdf305349
2022 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Regionalt brukerutvalg/Årsrapporter/2022 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.pdf2022 Årsrapport Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.pdfpdf344292Brukermedvirkning i planverket

R​egionalt brukerutvalg i Helse Nord utarbeidet i 2006 en plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord.​

Her finner du planene for brukermedvirkning 

Søk brukermidler

Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Søknadsfrist er 9. desember for påfølgende år. Søknadsskjema for neste utlysning blir tilgjengelig i løpet av oktober.

Les mer om hvordan du kan søke om brukermidler fra Helse Nord


Driftstilskudd til incest- og voldtektssentre

Helse Nord RHF lyser ut midler til drift av sentre mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Norge i 2023.

Tilskudd kan gis til sentre mot incest og seksuelle overgrep som har sin virksomhet i Nord-Norge og Svalbard, og som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes via Bufdir. Helse Nord RHF tildeler iht føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsentra.​ 


Tildelingen av tilskudd for 2023 er på totalt 200 000 kroner. 

Fordeling av tilskuddsmidler;
Midlene deles mellom fylkene i landsdelen. Det betyr at mindre sentre i samme fylke vil dele potten for fylket. Søkere som fyller formelle krav vil kunne tildeles et tilskudd inntil kroner 100 000 kroner. 

D
ersom kun én søker fra ett av fylkene fyller kravene, tildeles denne søkeren 100 000 kroner i driftstilskudd.

D
ersom flere søkere fra ett fylke fyller kravene, fordeles inntil 100 000 kroner mellom søkere basert på innbyggere i nedslagsområdet.

Dersom ingen søkere fyller kriteriene i ett fylke eller midler refunderes til Helse Nord RHF, tilfaller midlene tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner.

Krav til søknad: 
 • ​Søknad skal fylles ut og sendes inn via Questback. Søknadsskjema finner du i følgende lenke; Søknadsskjema tilskudd for 2023.​ Andre henvendelser vedr. denne utlysningen sendes via postmottak@helse-nord.no. Husk å merk henvendelsen med eget organisasjonsnummer og hva saken gjelder, inkludert saksnummer 2022/1240.
 • Søknadsfrist: 1. desember 2022. Det er ikke mulig å sende inn søknader etter fristen.
 • Krav til vedlegg til søknaden: Årsmelding/årsrapport for året 2021 hvor aktiviteten framgår, siste godkjente årsmøteprotokoll, samt årsregnskap m/revisorberetning undertegnet av revisor.
 • Rapportering fra foregående år dersom senteret fikk innvilget tilskudd til 2022. Bruk følgende rapporteringmal (docx).

Nettskjemaet kan ikke lagres underveis, så du bør ha all informasjon tilgjengelig før du starter.

Vi har laget et kladdeskjema​ som kan brukes i forberedelsen til søknaden. NB! gyldig søknad kan kun sendes elektronisk, via lenken over.

Vedlegg lastes opp sammen med søknaden i Questback. Søknader som ikke oppfyller intensjonen med utlysningen og krav til søknad, vil kunne bli avvist.

Krav til rapportering:
Søkere som mottar tilskudd er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt iht. krav fra Helse Nord RHF. Tilskudd fra Bufdir må fremgå av regnskapet.

Helse Nord RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad, og kan kreve at ubrukte midler refunderes.

Vesentlige endringer, herunder i beskrivelse av aktiviteter og kostnads- og finansieringsplan skal meldes skriftlig til Helse Nord RHF. Endringer krever skriftlig godkjenning av Helse Nord RHF. 

Saksbehandlingen ferdigstilles senest i januar 2023. 

Tilskuddsordningen har ikke klageadgang. 

​​Søk om midler til rådgivning og veiledning om spiseforstyrrelser

Helse Nord RHF lyser ut midler til organisasjoner for å styrke rådgivning og veiledning til befolkningen i Nord-Norge når det gjelder spiseforstyrrelser. 

Midlene som lyses ut i 2022 kan benyttes i 2023. Tildelingen av tilskudd er på totalt 250 000 kroner. 

Tiltak skal være rettet mot brukere og deres pårørende og skal være et supplement til spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud til personer med spiseforstyrrelser. Følgende tiltak kan inngå i tilbudet:
 • ​Rådgivning via chat, telefon, epost og fysiske individuelle samtaler
 • Rådgivning til pårørende 
 • Likepersonsarbeid
 • Generell informasjon
 • Kurs for brukere, pårørende og andre
 • Undervisning, råd og veiledning

Bredde av tiltak/aktiviteter som tilbys av organisasjonen vil vektlegges. Hvis Helse Nord RHF finner det formålstjenlig vil alle midlene kunne tildeles en organisasjon.

Krav til søknad:
 • ​Søknad skal fylles ut og sendes inn via Questback. Søknadsskjema finner du i følgende lenke; Søknadsskjema tilskudd. Andre henvendelser vedr. denne utlysningen sendes via postmottak@helse-nord.no. Husk å merk henvendelsen med eget organisasjonsnummer og hva saken gjelder, inkludert saksnummer 2022/1247.
 • Søknadsfrist: 1. desember 2022. Det er ikke mulig å sende inn søknader etter fristen.
 • Krav til vedlegg til søknaden: Årsmelding/årsrapport for året 2021 hvor aktiviteten framgår, siste godkjente årsmøteprotokoll, samt årsregnskap m/revisorberetning undertegnet av revisor.
Vedlegg lastes opp sammen med søknaden i Questback. Søknader som ikke oppfyller intensjonen med utlysningen og krav til søknad, vil kunne bli avvist.

Krav om rapportering:
Søkere som mottar tilskudd er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt iht. krav fra Helse Nord RHF. Helse Nord RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad, og kan kreve at ubrukte midler refunderes.

Vesentlige endringer, herunder i beskrivelse av aktiviteter og kostnads- og finansieringsplan skal meldes skriftlig til Helse Nord RHF. Endringer krever skriftlig godkjenning av Helse Nord RHF. 

Saksbehandlingen ferdigstilles i desember 2022. 

Tilskuddsordningen har ikke klageadgang. 

Dersom ingen søkere fyller kriteriene eller midler refunderes til Helse Nord RHF, tilfaller midlene tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner.

Brukerutvalg og ungdomsråd ved helseforetakene

Alle helseforetakene i Helse Nord har egne brukerutvalg. Mer informasjon om dem finner du på helseforetakenes nettsider.​​

Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge​

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Brukerutvalget i NordlandssykehusetUngdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord

Lønn og refusjon av utgifter

Brukerrepresentanter som er formelt oppnevnt av Regionalt brukerutvalg, kan få honorar og reiseutgifter knyttet til vervet dekket etter Helse Nords retningslinjer for utbetaling og godtgjøring til brukerrepresentanter. Retningslinjene for utbetaling av honorarer vedtas av styret. Fysiske møter samt digitale møter over 2,5 timer honoreres med kr. 2080. Digitale møter under 2,5 timer godtgjøres med kr. 1040.  

Eventuelle spørsmål om hva som dekkes av Helse Nord rettes til administrasjons- og stabsavdelingen i forkant av møtet/reisen. 

Dekning av reiseutgifter

Reiser gjennomføres på den for oppdragsgiver billigste måte. Har man en forenklet ansettelse, skal man bruke appen «Bluegarden mobil» for å sende reiseregning. Veiledning om første gangs innlogging og bruk finner du her: 

Utgifter refunderes kun etter bilag. 

Brukerrepresentanter som ikke har forenklet ansettelse i Helse Nord kan benytte skjema for manuell reiseregning

Honorar/Møtegodtgjøring

Kopi av møteinnkallingen må legges ved honorarskjema. Innkallingen skal dokumentere: at du er innkalt, om møtet er fysisk eller digitalt, og møtets varighet. NB! Vedlegget må være en statisk filtype, du kan ikke videresende din egen outlookinnkalling. 

Lønnskrav sendes primært via epost til brukerkrav@helse-nord.no. I emnefeltet skriver du honorarkrav, møtedato og møtets «tittel».


Kopi av møteinnkallingen må legges ved honorarskjema. Innkallingen skal dokumentere: at du er innkalt, om møtet er fysisk eller digitalt, og møtets varighet. Lønnskrav sendes primært via epost til brukerkrav@helse-nord.no. I emnefeltet skriver du honorarkrav, samt eget navn, møtedato og møtets «tittel».

Krav kan også sendes via ordinær post Merk konvolutt med "RBU Lønn\ refusjonskrav"

Lønnskrav foreldes etter 3 år (foreldelsesloven §2)

Trenger du hjelp til reiseregning/honorarkrav første gang? Send mail til RBU sekretariat (postmottak@helse-nord.no) med kontaktinformasjon og spørsmålet ditt, så kan vi avtale en tid å gjøre dette under veiledning.​

Kontakt


Spørsmål kan rettes til:

Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF 

Telefon: 97 54 07 10

E-post: postmottak@helse-nord.no​ (Husk å merk med eget organisasjonsnummer og hva saken gjelder, f.eks. Brukermidler 2023)


Fant du det du lette etter?