Styret i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for alle helseforetakene i regionen.

Styret skal påse at sykehusene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse- og omsorgsdepartementet. 

Styret i Helse Nord RHF består av medlemmer som er oppnevnt av departementet, og representanter som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har mangfold og bredde, også geografisk og politisk. 

Arkiv over tidligere styremøter og søk i styresaker

ForetaksmøterStyremedlemmer

Styret i Helse Nord RHF 2022–2024

Renate Larsen
Renate Larsen, styreleder
Oppnevnt som styreleder fra november 2018. Renate Larsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse. Hun er tidligere adm. direktør i Norges sjømatråd og styremedlem i Folketrygdfondet (fra 2013). Larsen har hatt lederroller i over 20 år og har erfaring fra en rekke styreverv blant annet i ulike selskap i Lerøy-konsernet, som styreleder i Hålogaland Teater og styremedlem i Nofima, NHO Troms og Svalbard. Hun er bosatt i Tromsø.

Inger Lise StrømInger Lise Strøm
Styremedlem siden 2008. Nestleder og leder av revisjonsutvalget siden mai 2009. Inger Lise Strøm er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i prosjektledelse, regnskap, økonomi og skatt. er i dag økonomidirektør i Helgeland Kraft. Strøm har hatt lederroller i over 20 år bl.a. som økonomidirektør i Helgeland Kraft. Hun har erfaring fra en rekke styreverv i blant annet i Helgeland Kraft-konsernet, Helgeland Invest AS og Sparebank 1 Helgeland-konsernet (tidligere Helgeland Sparebank). Hun er bosatt i Mosjøen.

Kari Jørgensen
Kari Jørgensen
Oppnevnt som styremedlem i 2009, og medlem i Revisjonsutvalget til Helse Nord RHF. Kari Jørgensen er utdannet jurist fra UiT, Norges arktiske universitet med spesialfag i arbeidsrett og sosialrett fra Universitetet i Oslo. Hun er i dag kommuneadvokat i Alta kommune. Jørgensen har over år hatt flere styreverv og andre verv, blant annet som styremedlem i Coop Finnmark (2003–2013 ) og som medlem i Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Hun er i dag nestleder i Nordlysbadet AS og medlem av steriliseringsnemnda i Finnmark. Hun er bosatt i Alta.

Svenn Are Jenssen 

Svenn Are Jenssen
Oppnevnt som styremedlem fra 1. februar 2015. Svenn Are Jenssen er utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, har en MBA fra Henley Management College og doktorgrad fra NTH. Han har spesialisering innenfor entreprenørskap, omstilling og innovasjon. Han er i dag førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet og driver eget selskap. Jenssen har hatt lederroller i 25 år, og har erfaring fra en rekke styrelederverv, blant annet i Rapp Marine gruppen, Andøya Space Center, Nord-Norsk Reiseliv og Moldjord Bygg & Anlegg. Han er bosatt i Bodø.


Henrik Olsen portrett

Henrik Olsen 
Henrik Olsen er utdannet bachelor innen historie og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet. Han jobber i dag som seniorrådgiver ved Davvi álbmogiid guovddás / Senter for nordlige folk i Kåfjord. Han har vært sametingsråd i perioden 2013-2020, blant annet med ansvar for helse og sosialfeltet. Olsen er innvalgt på Sametinget for perioden 2021-2024. Han har styreerfaring fra Samisk museumslag, Norske Samers Riksforbund, og en rekke andre samiske og lokale organisasjoner. 

Portrettbilde Anne Husebekk

Anne Husebekk 
Anne Husebekk har vært medlem av styret siden januar 2022. Hun er utdannet lege ved UiT Norges arktiske universitet, er spesialist i immunologi og Transfusjonsmedisin og professor i immunologi ved UiT. Hun var rektor ved UiT i perioden 2013-2021 og har tidligere hatt stilling i UNN ledelsen. Husebekk har vært styreleder i UiT, er styreleder i Tromsø Forskningsstiftelse, er visepresident i International Science Council og nestleder i styret for University of the Arctic i tillegg til flere andre styreverv.


Rune Gjertin Rafaelsen (bilde og informasjon mangler)

Styremedlemmer valgt av de ansatte:


Sissel Alterskjær

Sissel Alterskjær, Norsk sykepleierforbund, konserntillitsvalgt
Hun har representert de ansatte siden 2012 og vært konserntillitsvalgt for Unio siden 2009. Forbundstilhørighet er Norsk sykepleierforbund der hun har hatt ulike verv som tillitsvalgt. Alterkjær var ferdig utdannet som sykepleier i 1992, hun har en master i helseledelse, arbeidsrett, strategisk kompetanseplanlegging samt tillitsvalgtsopplæring fra egen organisasjon. Hun har jobbet i spesialisthelsetjenesten siden hun var ferdig utdannet som sykepleier, i Hammerfest, Tromsø og Mo i Rana. Hun har hatt jobber som sykepleier i turnus, og hun har vært leder på nevnte steder. Alterskjær er medlem i styrets revisjonsutvalg. Hun er bosatt i Mo i Rana.


Kari B. Sandnes
Kari Marie Baadstrand Sandnes, Fagforbundet, konserntillitsvalgt
Hun har representert de ansatte som styremedlem siden august 2002. Siden 2006 har hun vært og er konserntillitsvalgt for LO Stat, hennes forbundstilhørighet er Fagforbundet. Hun har verv som regionstyremedlem i Fagforbundet Nordland og er leder av LO Stat i Nordland. Hun har vært aktiv innen kommunepolitikken og har to perioder i kommunestyre bak seg. Kari er utdannet hjelpepleier og har jobbet i både primær- og spesialisthelsetjenesten siden 1988. Hun har kortere studier innen forvaltningspolitikk, arbeidsrett og prosjektarbeid ved UIB og Nord universitet i tillegg til skolering i egen organisasjon. Hun er også nestleder i en lokal ASVO-bedrift i sin hjemkommune. Hun er bosatt på Gravdal.


Martin Alexander Øien Jenssen

Martin Alexander Øien Jenssen, Psykologforeningen.

Styremedlem valgt av de ansatte siden juni 2022. Martin har vært Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse-Nord siden 2019. Forbundstilhørighet er Psykologforeningen. Martin Øien Jenssen er utdannet psykolog fra UiT-Norges arktiske Universitet og er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har i tillegg kortere studier innen konflikthåndtering, arbeidsrett og HRM i tillegg til skolering innen egen organisasjon. Han kommer fra stillingen som psykologspesialist ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN Tromsø og har tidligere jobbet blant annet i Troms fylkeskommune og på Nasjonalt senter for telemedisin, UNN. Bosatt i Tromsø.


Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. Ann-Mari Jenssen. Delta. Helsesekretær/konserntillitsvalgt for YS Helse i Helse Nord RHF. Fra Stokmarknes. Permisjon fra Nordlandssykehuset.
  2. Stian Rønning. Norsk sykepleierforbund. Anestesisykepleier ved Finnmarkssykehuset og luftambulansebasen i Kirkenes. Fra Kirkenes.
  3. Sturla Heitmann. Fagforbundet. Ambulansefagarbeider/hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Finnmarkssykehuset. Fra Alta.
  4. Solveig Nergård. Legeforeningen. Lege/foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen UNN. Fra Tromsø.
  5. Baard Einar Martinsen. Nito. Bioingeniør/konserntillitsvalgt for SAN i Helse Nord RHF. Fra Kirkenes. Permisjon fra Finnmarksykehuset.


Observatør med møte- og talerett:

Leder av Regionalt brukerutvalg, Knut Georg Hartviksen

Veileder for styrearbeid

Veilederen orienterer om styrearbeid i det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord. Den er et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen revideres ved behov.

Styrearbeid i Helse Nord - veileder for Helse Nord RHF og helseforetakene i Helse Nord (PDF)

Instruks 

Instruks for styret i Helse Nord RHF 2022 - 2024 (pdf)

Styrene i helseforetakene

Det er styret i Helse Nord RHF som oppnevner styrer i underliggende helseforetak. 

Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

Styret i FinnmarkssykehusetStyret i Universitetssykehuset Nord-NorgeStyret i NordlandssykehusetStyret i HelgelandssykehusetStyret i Sykehusapotek Nord

Styret i Helse Nord IKT

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, som har til formål å styrke styrets oppmerksomhet på virsomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.

Organisering

De fire medlemmene velges av og blant styrets medlemmer. Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget.

Oppgaver

Viktigste oppgaver er:

  • Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver.
  • Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon.
  • Følge opp ekstern revisjons arbeid.

Medlemmer

Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 2. februar 2022:

Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Svenn Are Jenssen
Sissel Alterskjær

Inger Lise Strøm velges som leder av revisjonsutvalget.


Instruks

Last ned instruks for styrets revisjonsutvalg.pdf


 

Årsrapporter

Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2022.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2022.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2022.pdfpdf197505
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2021.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2021.pdfpdf236216
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfpdf176176
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfpdf178510
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfpdf121772
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfpdf188315
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfpdf412521
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfpdf23965
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfpdf193037
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfpdf95920
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfpdf72711
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfpdf70337
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfpdf27747
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfpdf58824
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfpdf51519


    


 

Internrevisjon

Helse Nord RHFs internrevisjon skal evaluere og bidra til forbedringer i virksomhetsstyringen, risikostyringen og internkontrollen.

Internrevisjonen i Helse Nord RHF
Fant du det du lette etter?