Styret i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF har der overordnede ansvaret for alle helseforetakene i regionen.

Styret skal påse at sykehusene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. 

Styret skal rette seg etter eiers retningslinjer. Eier er Helse- og omsorgsdepartementet. 

Styret i Helse Nord RHF består av medlemmer som er oppnevnt av departementet, og representanter som er valgt av de ansatte. Styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har mangfold og bredde, også geografisk og politisk. 

Arkiv over tidligere styremøter og søk i styresaker

Foretaksmøter


 

Styremedlemmer

Styret i Helse Nord RHF 2020–2022.

Renate Larsen
Renate Larsen, styreleder
Oppnevnt som styreleder fra november 2018. Renate Larsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse. Hun er i dag adm. direktør i Norges sjømatråd og styremedlem i Folketrygdfondet (fra 2013). Larsen har hatt lederroller i over 20 år og har erfaring fra en rekke styreverv blant annet i ulike selskap i Lerøy-konsernet, som styreleder i Hålogaland Teater og styremedlem i Nofima, NHO Troms og Svalbard. Hun er bosatt i Tromsø.

Inger Lise StrømInger Lise Strøm
Styremedlem siden 2008. Nestleder og leder av revisjonsutvalget siden mai 2009. Inger Lise Strøm er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i prosjektledelse, regnskap, økonomi og skatt. Hun er i dag økonomidirektør i Helgeland Kraft. Strøm har hatt lederroller i over 20 år og har erfaring fra en rekke styreverv i blant annet i Helgeland Kraft-konsernet, Helgeland Invest AS og Sparebank 1 Helgeland-konsernet (tidligere Helgeland Sparebank). Hun er bosatt i Mosjøen.

Kari Jørgensen
Kari Jørgensen
Oppnevnt som styremedlem i 2009, og medlem i Revisjonsutvalget til Helse Nord RHF. Kari Jørgensen er utdannet jurist fra UiT, Norges arktiske universitet med spesialfag i arbeidsrett og sosialrett fra Universitetet i Oslo. Hun er i dag kommuneadvokat i Alta kommune. Jørgensen har over år hatt flere styreverv og andre verv, blant annet som styremedlem i Coop Finnmark (2003–2013 ) og som medlem i Barnevernets tvisteløsningsnemnd. Hun er i dag nestleder i Nordlysbadet AS og medlem av steriliseringsnemnda i Finnmark. Hun er bosatt i Alta.

Svenn Are Jenssen 

Svenn Are Jenssen
Oppnevnt som styremedlem fra 1. februar 2015. Svenn Are Jenssen er utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, har en MBA fra Henley Management College og doktorgrad fra NTH. Han har spesialisering innenfor entreprenørskap, omstilling og innovasjon. Han er i dag førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet og driver eget selskap. Jenssen har hatt lederroller i 25 år, og har erfaring fra en rekke styrelederverv, blant annet i Rapp Marine gruppen, Andøya Space Center, Nord-Norsk Reiseliv og Moldjord Bygg & Anlegg.

Beate Rahka-Knutsen 

Beate Ráhka-Knutsen
Beate Ráhka-Knutsen ble oppnevnt som styremedlem fra januar 2018. Ráhka-Knutsen er utdannet diplomøkonom fra BI, har faglærer utdanning i økonomiske og administrative fag og en mastergrad i ledelse. Hun er daglig leder for Tysfjord Arbeidssamvirke og har lang erfaring med tilrettelagt arbeid og læring. Er spesielt engasjert i tilrettelegging og formidling av samisk språk, kultur, historie og samfunnsliv. Hun er styremedlem i Árran Julevsáme guovdásj - Lulesamisk senter og varamedlem i Nord-Salten Kraft AS med tilhørende datterselskap. Hun er bosatt i Hábmer – Hamarøy.


Tom Børje Eriksen Tom Erik Forså 


 

Hans-Jacob Bønå
Hans-Jacob Bønå
Oppnevnt som styremedlem i januar 2020. Hans-Jacob Bønå er utdannet maler og byggtapetsermester. Han driver i dag eget håndverksfirma, men vil etter 01.08.2021 tiltre stillingen som daglig leder i arbeidssamvirkebedriften Varanger ASVO AS. Bønå har drevet egen virksomhet siden 1998, og har også vært ordfører i Vadsø i tiden 2015–2019. Bønå var også medlem av Victor Norman-utvalget med NOU-en ''Det handler om Norge'' fra 2019–2020. Utover dette har Bønå hatt en rekke styreverv både som leder og medlem i en rekke bedrifter, men også frivillige lag og foreninger de siste 30 årene. Han er bosatt i Vadsø.


 

Ansattevalgte styremedlemmer:


 

Sissel Alterskjær
Sissel Alterskjær, Norsk sykepleierforbund, konserntillitsvalgt


 

Kari B. Sandnes
Kari Marie Baadstrand Sandnes, Fagforbundet, konserntillitsvalgt
Hun har representert de ansatte som styremedlem siden august 2002. Siden 2006 har hun vært og er konserntillitsvalgt for LO Stat, hennes forbundstilhørighet er Fagforbundet. Hun har verv som regionstyremedlem i Fagforbundet Nordland og er leder av LO Stat i Nordland. Hun har vært aktiv innen kommunepolitikken og har to perioder i kommunestyre bak seg. Kari er utdannet hjelpepleier og har jobbet i både primær- og spesialisthelsetjenesten siden 1988. Hun har kortere studier innen forvaltningspolitikk, arbeidsrett og prosjektarbeid ved UIB og Nord universitet i tillegg til skolering i egen organisasjon. Hun er også nestleder i en lokal ASVO bedrift i sin hjemkommune. Hun er bosatt på Gravdal.

Ann-Mari Jenssen 

Ann-Mari Jenssen, helsesekretær, Nordlandssykehuset. Konserntillitsvalgt for YS i Helse Nord RHF


Observatør med møte- og talerett:

Leder av Regionalt brukerutvalg, Knut Georg Hartviksen

Varamedlemmer for ansattevalgte:

  1. vara: Evy Christine Adamsen, Norsk sykepleierforbund, Finnmarkssykehuset
  2. vara: Sturla Heitmann, Fagforbundet, Finnmarkssykehuset
  3. vara: Ingvild Agledahl, Legeforeningen, Finnmarkssykehuset
  4. vara: Baard Martinsen, Nito og konserntillitsvalgt for SAN i Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset

Veileder for styremedlemmer

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og den er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter gjeldende rettsregler og gitte styringskrav, samt inneholder en omtale av styrearbeid som er av mer veiledende karakter. Veilederen er oppdatert pr. juli 2011, og den vil revideres ved behov.

Styrearbeid i helseforetak - veileder Helse Nord RHF.pdf

Instruks 

Instruks for styret i Helse Nord RHF.pdf

Styrene i helseforetakene

Det er styret i Helse Nord RHF som oppnevner styrer i underliggende helseforetak. 

 
Regionale helseforetak beslutter styresammensetningen ut fra de samlede kompetansebehov og særskilte hensyn som gjør seg gjeldende for de ulike helseforetakene.

 
Styret i FinnmarkssykehusetStyret i Universitetssykehuset Nord-NorgeStyret i NordlandssykehusetStyret i HelgelandssykehusetStyret i Sykehusapotek Nord

Styret i Helse Nord IKT

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF, som har til formål å styrke styrets oppmerksomhet på virsomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen.

Organisering

De fire medlemmene velges av og blant styrets medlemmer. Minst ett av medlemmene skal ha kunnskap om regnskap eller revisjon, og minst ett medlem velges blant ansatterepresentantene. Styret velger leder av revisjonsutvalget.

Oppgaver

Viktigste oppgaver er:

  • Bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver.
  • Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon.
  • Følge opp ekstern revisjons arbeid.

Medlemmer

Revisjonsutvalget består av:
Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær
Tom Erik Forså

Instruks

Last ned instruks for styrets revisjonsutvalg.pdf


 

Årsrapporter


 

Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2020.pdfpdf176176
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2019.pdfpdf178510
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2018.pdfpdf121772
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2017.pdfpdf188315
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2016.pdfpdf412521
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2015.pdfpdf23965
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2014.pdfpdf193037
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2013.pdfpdf95920
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2012.pdfpdf72711
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2011.pdfpdf70337
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2010.pdfpdf27747
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2009.pdfpdf58824
Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Revisjonsutvalg/Årsrapporter Revisjonsutvalget/Årsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfÅrsrapport Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 2008.pdfpdf51519


 


 

 

Internrevisjon

Helse Nord RHFs internrevisjon skal evaluere og bidra til forbedringer i virksomhetsstyringen, risikostyringen og internkontrollen.

Internrevisjonen i Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?