Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan og/eller koordinator. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune. 

Individuell plan​

Planen skal sikre pasient/bruker medvirkning i behandling, rehabilitering og oppfølging, og at alle involverte parter samarbeider. Pasientens/brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasient/bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient/bruker ønsker dette.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. 

Koordinator - ny pasientrettighet fra og med 1. august 2022

Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.

I juni 2021 ble det vedtatt to lovendringer som omfatter koordinatorordningen​. Bestemmelsene trådte i kraft 1. august 2022. 

  • Pasient og bruker som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, har rett til koordinator i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a. Når dette nå har blitt en pasientrettighet kan manglende tilbud om koordinator eller avslag på ønske om koordinator påklages til statsforvalteren.
  • Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. En ny nasjonal veileder​ forklarer bestemmelsene, tydeliggjør ansvar og myndighet, og gir veiledning for det praktiske samarbeidet, ​

Regionale prosedyrer og retningslinjer

Det er utarbeidet regionale prosedyrer for arbeidet med individuell plan og koordinator i helseforetakene innen Helse Nord. 

Helseforetakenes egne sider om individuell plan og koordinator

De enkelte helseforetakene har også informasjon om ordningene på sine nettsider. Noen har lokale retningslinjer som er utarbeidet i samarbeid mellom helseforetaket og kommunene. 

Hvert av helseforetakene har koordinerende enheter som som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan (IP).

Fant du det du lette etter?