Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune. 

Individuell plan​

Planen skal sikre pasient/bruker medvirkning i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Pasientens/brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasient/bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient/bruker ønsker dette.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. 

Koordinator (nye rettigheter vedtatt 11. juni 2021)

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker.

Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.

I juni 2021 er det vedtatt to lovendringer som omfatter koordinatorordningen​ (tidspunkt for ikrafttredelse er ikke bestemt per juli 2021): 

  • Brukere med behov for koordinerte tjenester har fått rett til koordinator. Tidligere var dette en plikt for helsetjenestene, men uten en egen rettighetsbestemmelse. 
    Ny § 2-5 b i pasient- og brukerrettighetsloven: Pasient og bruker som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, har rett til koordinator i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a.
  • Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. 

Regionale prosedyrer og retningslinjer

Det er utarbeidet regionale prosedyrer for arbeidet med individuell plan og koordinator i helseforetakene innen Helse Nord. 

Helseforetakenes egne sider om individuell plan og koordinator

De enkelte helseforetakene har også informasjon om ordningene på sine nettsider. Noen har lokale retningslinjer som er utarbeidet i samarbeid mellom helseforetaket og kommunene. 

Hvert av helseforetakene har koordinerende enheter som som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan (IP).

Fant du det du lette etter?