Utredning av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

I foretaksmøtet 7. mars ga helseminister Bent Høie Helse Nord RHF i oppdrag å utrede en mulig sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Colourbox.com
 
Les mer om bakgrunnen for utredningen på regjeringen.no

På denne siden vil du fremover finne oppdatert informasjon om utredningen.

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

I den politiske plattformen (Granavolden-plattformen) for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det:

"Skal gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN."

I foretaksmøtet for Helse Nord RHF 7. mars ble det vedtatt følgende:

"Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videreutvikle og styrke både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjon som regionssykehus og universitetssykehus. Effekter for faglig utvikling, forskning og rekruttering skal vurderes. Videre skal det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk helse kan ivaretas bedre gjennom en sammenslåing. Som del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og samtidig sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører."

I protokoll fra foretaksmøtet heter det følgende om utredningen som skal gjennomføres:

"Foretaksmøtet viste til de spesielle utfordringer knyttet til tilbudet av spesialisthelsetjenester i de to nordligste fylkene. Store arealer som til dels er tynt befolket medfører behov for et desentralisert tilbud og omfattende prehospitale tjenester, spesielt i Finnmark. Universitetssykehuset Nord-Norge er det minste regionssykehuset i Norge, noe som gir ekstra utfordringer når det gjelder å tilby spesialiserte tjenester og ellers fylle rollen som universitetssykehus. Helsetilbudet i hele Nord-Norge er avhengig av et faglig sterkt UNN som har ressurser til å drive forskning og utvikling."

Prosjektets mål

Det er en klar målsetning at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det spesialiserte tilbudet ved UNN skal videreutvikles og styrkes. Det er i dag et omfattende samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, og befolkningen i Finnmark benytter tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i stor utstrekning. 

Foretaksmøtet ønsket å få en grundig vurdering av om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette kan gi grunnlag for et enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, og også muligheter for å utnytte personellressursene bedre.

Beskrivelse av tiltak og nødvendige arbeidsoppgaver

Prosjektgruppen skal levere en rapport som vurderer:

 • Fordeler og ulemper for pasienttilbudet, og hvorvidt sammenslåingen kan bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen i UNN og Finnmarkssykehusets geografiske ansvarsområder.
 • Hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig utvikling, forskning, rekruttering, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 
 • Om en sammenslåing kan bidra til å styrke Universitetssykehuset Nord-Norges posisjon som regionssykehus og universitetssykehus. 
 • Om det nasjonale ansvaret for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen kan ivaretas bedre gjennom en slik omorganisering.
 • Hvilke organisatoriske- og ledelsesmessige konsekvenser en eventuell sammenslåing får.
 • Risikovurdere om en sammenslåing bidrar til økt måloppnåelse av nasjonale og regionale styringsmål:
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Sikre god pasient- og brukermedvirkning
  • Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
  • Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
  • Innfri de økonomiske mål i perioden 
Med bakgrunn i utredningen vil det komme en anbefaling om hvor vidt en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset bør gjennomføres.

Organisering av arbeidet

For arbeidet er det vedtatt et styringsdokument.

Styringsdokument

Arbeidet er organisert med et prosjektstyre, prosjektgruppe og en prosjektledelse/prosjektsekretariat fra Deloitte/Helse Nord RHF.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, er prosjekteier.

Prosjektstyret

 • Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF
 • Eva H. Pedersen, adm. direktør Finnmarkssykehuset HF
 • Anita Schumacher, adm. direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Espen Mælen Hauge, adm. direktør Sykehusapoteket - Nord
 • Olav Klausen, adm. direktør Helse Fonna HF
 • Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF
 • Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF
 • Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF
 • Jan Frich, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF
 • Baard Einar Martinsen, konserntillitsvalgt Helse Nord
 • Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Helse Nord 
 • Bengt Ole Larsen, konsernverneombud Helse Nord
 • Representant RBU (ikke avklart)
 • Liz Tandberg, Deloitte, er sekretariat for prosjektstyret.


Møteplan og referater:


Prosjektstyremøte 13. mai 2019

Prosjektstyremøte 4. juni 2019

Prosjektstyremøte 2. juli 2019

Prosjektstyremøte 23. august 2019

Prosjektstyremøte 9. september 2019

Prosjektstyremøte 9. oktober 2019

Prosjektstyremøte 24. oktober 2019

Prosjektgruppen

Finnmarkssykehuset:
 • Harald Gunnar Sunde, fagsjef
 • Jørgen Nilsen,   klinikksjef prehospitale tjenester
 • Hanne Iversen, overlege anestesi
 • Kåre Arild Hansen,  overlege indremedisin
 • Robert Kechter,  rådgiver psykisk helse- og rusklinikken
 • Kjell Magne Johansen, brukerutvalget
 • Britt Larsen Mehmi,  kommuneoverlege Vadsø
 • Kenneth Johansen,   kommuneoverlege Alta
 • Ole I. Hansen,   FTV Fagforbundet
 • Kicki Nytun Eriksson, FTV Norsk Sykepleierforbund
 • Runa Leistad,  FVO 
 • Eirik Palm,   kommunikasjonssjef (observatør)

Universitetssykehuset Nord-Norge:
 • Marit Lind, viseadministrerende direktør
 • Einar Bugge,   kvalitets- og utviklingssjef
 • Tordis Sørensen Høifødt, klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken 
 • Rolv Ole Lindsetmo,  klinikksjef kirurgi, - kreft- og kvinneklinikken
 • Karl Ivar Lorentzen,  avdelingsleder ortopedisk avdeling UNN Tromsø
 • Hanne Frøyshov, avdelingsleder medisinsk avdeling Harstad
 • Øyvind Roarsen,  kommuneoverlege Nordreisa
 • Kirsti Baardsen, leder brukerutvalget
 • Rigmor Frøyum,  FTV Fagforbundet
 • Mai Britt Martinsen, FTV Norsk Sykepleierforbund
 • Hilde Anne Pettersen, kommunikasjonssjef (observatør)
 • Lillan Haugen,  FTV Yngre legers forening, møter ved fravær som vara for FTV 

Sametinget:
 • Siv Kvernmo,   professor/overlege UiT/UNN

UiT, Norges Arktiske universitet:
 • Terje Steigen,   førsteamanuensis UiT

Helse Nord RHF:
 • Tone Amundsen,  rådgiver samiske helsetjenester
Prosjektgruppen ledes av ekstern prosjektleder Liz Tandberg Deloitte. 

Prosjektleder skal i samråd med prosjektgruppen, organisere arbeidet på en mest hensiktsmessig og effektiv måte. Forslag til organisering og milepælsplan legges frem for prosjektstyret.

Møteplan og referater:


Prosjektgruppemøte 22. mai 2019:
Presentasjon

Prosjektgruppemøte 24-25. juni 2019 i Hammerfest
Møtereferat
Presentasjoner

Prosjektgruppemøte august 2019

Prosjektgruppemøte september 2019

Prosjektgruppemøte oktober 2019

Prosjektledelse/prosjektsekretariat

Ekstern prosjektleder for arbeidet er Liz Tandberg i Deloitte. I prosjektsekretariatet deltar også seniorkonsulent Arne Magnus Krokeide.

I tillegg deltar direktørene Ulrich Spreng og Helge Torgersen i Deloitte. Ansvarlig partner i Deloitte er Jan Erik Tveiten. Koordinator i Helse Nord RHF er direktør Kristian Fanghol.

Styrebehandling av saken i Helse Nord RHF

Saken har vært styrebehandlet i flere styremøter, og her kan du finne alle sakene:

Styremøte 27. mars 2019
Styresak 37-2019 Foretaksmøtets vedtak om utredning ad sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Styremøte 24. april 2019
Styresak 52-2019 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, mandat

Styremøte 28. mai 2019
Status for framdriften i arbeidet ble orientert om muntlig av adm. dir. Lars Vorland.

Møter med regionale og lokale myndigheter

Underveis i arbeidet med utredningen er det viktig å sikre kontakt med representanter for lokale og regionale myndigheter. 12. juli ble det avviklet et møte med politikere fra kommunene i Troms og Finnmark (oppnevnt av KS) og representanter fra fylkeskommunene. Formålet var informasjon om gjennomføring av utredningen og dialog om aktuelle problemstillinger. Det planlegges to møter til i september og oktober.  

Oppsummering møte representanter fra kommuner og fylkeskommuner i Troms og Finnmark 12.juli.pdf

Presentasjon møte representanter for Finnmark og Troms 12. juli 2019.pdf

Nyheter

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.