Utredning av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

I foretaksmøtet 7. mars 2019 ga helseminister Bent Høie Helse Nord RHF i oppdrag å utrede en mulig sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Uredningen er nå ferdig og kan lastes ned. Se lenke under.

Colourbox.com
 
Les hele den ferdige rapportenLes rapporten på samiskLes mer om bakgrunnen for utredningen på regjeringen.no

Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet

I den politiske plattformen (Granavolden-plattformen) for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det:

"Skal gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN."

I foretaksmøtet for Helse Nord RHF 7. mars ble det vedtatt følgende:

"Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videreutvikle og styrke både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjon som regionssykehus og universitetssykehus. Effekter for faglig utvikling, forskning og rekruttering skal vurderes. Videre skal det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk helse kan ivaretas bedre gjennom en sammenslåing. Som del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og samtidig sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører."

I protokoll fra foretaksmøtet heter det følgende om utredningen som skal gjennomføres:

"Foretaksmøtet viste til de spesielle utfordringer knyttet til tilbudet av spesialisthelsetjenester i de to nordligste fylkene. Store arealer som til dels er tynt befolket medfører behov for et desentralisert tilbud og omfattende prehospitale tjenester, spesielt i Finnmark. Universitetssykehuset Nord-Norge er det minste regionssykehuset i Norge, noe som gir ekstra utfordringer når det gjelder å tilby spesialiserte tjenester og ellers fylle rollen som universitetssykehus. Helsetilbudet i hele Nord-Norge er avhengig av et faglig sterkt UNN som har ressurser til å drive forskning og utvikling."

Prosjektets mål

Det er en klar målsetning at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det spesialiserte tilbudet ved UNN skal videreutvikles og styrkes. Det er i dag et omfattende samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, og befolkningen i Finnmark benytter tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i stor utstrekning. 

Foretaksmøtet ønsket å få en grundig vurdering av om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette kan gi grunnlag for et enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, og også muligheter for å utnytte personellressursene bedre.

Beskrivelse av tiltak og nødvendige arbeidsoppgaver

Prosjektgruppen skal levere en rapport som vurderer:

 • Fordeler og ulemper for pasienttilbudet, og hvorvidt sammenslåingen kan bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen i UNN og Finnmarkssykehusets geografiske ansvarsområder.
 • Hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig utvikling, forskning, rekruttering, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 
 • Om en sammenslåing kan bidra til å styrke Universitetssykehuset Nord-Norges posisjon som regionssykehus og universitetssykehus. 
 • Om det nasjonale ansvaret for spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen kan ivaretas bedre gjennom en slik omorganisering.
 • Hvilke organisatoriske- og ledelsesmessige konsekvenser en eventuell sammenslåing får.
 • Risikovurdere om en sammenslåing bidrar til økt måloppnåelse av nasjonale og regionale styringsmål:
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
  • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Sikre god pasient- og brukermedvirkning
  • Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
  • Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 
  • Innfri de økonomiske mål i perioden 
Med bakgrunn i utredningen vil det komme en anbefaling om hvor vidt en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset bør gjennomføres.

Organisering av arbeidet

For arbeidet er det vedtatt et styringsdokument.

Styringsdokument

Arbeidet er organisert med et prosjektstyre, prosjektgruppe og en prosjektledelse/prosjektsekretariat fra Deloitte/Helse Nord RHF.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, er prosjekteier.

Prosjektstyret

 • Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF
 • Eva H. Pedersen, adm. direktør Finnmarkssykehuset HF
 • Anita Schumacher, adm. direktør Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Espen Mælen Hauge, adm. direktør Sykehusapoteket - Nord
 • Olav Klausen, adm. direktør Helse Fonna HF
 • Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF
 • Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF
 • Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF
 • Jan Frich, fagdirektør Helse Sør-Øst RHF
 • Baard Einar Martinsen, konserntillitsvalgt Helse Nord
 • Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Helse Nord 
 • Bengt Ole Larsen, konsernverneombud Helse Nord
 • Representant RBU (ikke avklart)
 • Liz Tandberg, Deloitte, er sekretariat for prosjektstyret.


Møteplan og referater:



Prosjektgruppen

Finnmarkssykehuset:
 • Harald Gunnar Sunde, fagsjef
 • Jørgen Nilsen,   klinikksjef prehospitale tjenester
 • Hanne Iversen, overlege anestesi
 • Kåre Arild Hansen,  overlege indremedisin
 • Robert Kechter,  rådgiver psykisk helse- og rusklinikken
 • Kjell Magne Johansen, brukerutvalget
 • Britt Larsen Mehmi,  kommuneoverlege Vadsø
 • Kenneth Johansen,   kommuneoverlege Alta
 • Ole I. Hansen,   FTV Fagforbundet
 • Kicki Nytun Eriksson, FTV Norsk Sykepleierforbund
 • Runa Leistad,  FVO 
 • Eirik Palm,   kommunikasjonssjef (observatør)

Universitetssykehuset Nord-Norge:
 • Marit Lind, viseadministrerende direktør
 • Einar Bugge,   kvalitets- og utviklingssjef
 • Tordis Sørensen Høifødt, klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken 
 • Rolv Ole Lindsetmo,  klinikksjef kirurgi, - kreft- og kvinneklinikken
 • Karl Ivar Lorentzen,  avdelingsleder ortopedisk avdeling UNN Tromsø
 • Hanne Frøyshov, avdelingsleder medisinsk avdeling Harstad
 • Øyvind Roarsen,  kommuneoverlege Nordreisa
 • Kirsti Baardsen, leder brukerutvalget
 • Rigmor Frøyum,  FTV Fagforbundet
 • Mai Britt Martinsen, FTV Norsk Sykepleierforbund
 • Hilde Anne Pettersen, kommunikasjonssjef (observatør)
 • Lillan Haugen,  FTV Yngre legers forening, møter ved fravær som vara for FTV 

Sametinget:
 • Siv Kvernmo,   professor/overlege UiT/UNN

UiT, Norges Arktiske universitet:
 • Terje Steigen,   førsteamanuensis UiT

Helse Nord RHF:
 • Tone Amundsen,  rådgiver samiske helsetjenester
Prosjektgruppen ledes av ekstern prosjektleder Liz Tandberg Deloitte. 

Prosjektleder skal i samråd med prosjektgruppen, organisere arbeidet på en mest hensiktsmessig og effektiv måte. Forslag til organisering og milepælsplan legges frem for prosjektstyret.

Møteplan og referater:


Prosjektgruppemøte 22. mai 2019:
Presentasjon

Prosjektgruppemøte 24-25. juni 2019 i Hammerfest
Møtereferat
Presentasjoner

Prosjektgruppemøte 21-22. august 2019
Presentasjoner:


Prosjektgruppemøte 16. - 17. september 2019
Møtereferat

Prosjektgruppemøter oktober 2019

Prosjektledelse/prosjektsekretariat

Ekstern prosjektleder for arbeidet er Liz Tandberg i Deloitte. I prosjektsekretariatet deltar også seniorkonsulent Arne Magnus Krokeide.

I tillegg deltar direktørene Ulrich Spreng og Helge Torgersen i Deloitte. Ansvarlig partner i Deloitte er Jan Erik Tveiten. Koordinator i Helse Nord RHF er direktør Kristian Fanghol.

Styrebehandling av saken i Helse Nord RHF

Saken har vært styrebehandlet i flere styremøter, og her kan du finne alle sakene:

Styremøte 27. mars 2019
Styresak 37-2019 Foretaksmøtets vedtak om utredning ad sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

Styremøte 24. april 2019
Styresak 52-2019 Foretaksmøtets oppdrag om utredning ad sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, mandat

Styremøte 28. mai 2019
Status for framdriften i arbeidet ble orientert om muntlig av adm. dir. Lars Vorland.

Møter med regionale og lokale myndigheter

Underveis i arbeidet med utredningen er det viktig å sikre kontakt med representanter for lokale og regionale myndigheter. 12. juli ble det avviklet et møte med politikere fra kommunene i Troms og Finnmark (oppnevnt av KS) og representanter fra fylkeskommunene. Formålet var informasjon om gjennomføring av utredningen og dialog om aktuelle problemstillinger. Det planlegges to møter til i september og oktober.  

Oppsummering møte representanter fra kommuner og fylkeskommuner i Troms og Finnmark 12.juli.pdf

Presentasjon møte representanter for Finnmark og Troms 12. juli 2019.pdf

Oppsummering fra møte med representanter fra kommuner og fylkeskommuner i Troms og Finnmark 23. oktober

Oppsummering fra møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark 28. oktober

Oppsummering fra møte med representanter for foretakstillitsvalgte og vernetjeneste ved UNN og Finnmarkssykehuset 23. oktober

Presentasjon i møte med ungdomsrådene i UNN og Finnmarkssykehuset 13. september

Høringssvar

Høringsbrev

Høringssvar fra Alta kommune.pdf
Høringssvar fra Fagforbundet.pdf
Høringssvar fra Finnmark Legeforening.pdf
Høringssvar fra Hammerfest kommune.pdf
Høringssvar fra Hålogalandsrådet.pdf
Høringssvar fra Legeforeningen - regionutvalg Nord-Norge.pdf
Høringssvar fra Legeforeningen.pdf
Høringssvar fra Lenvik kommune.pdf
Høringssvar fra LHL Troms.pdf
Høringssvar fra Nordland fylkeskommune.pdf
Høringssvar fra Tana kommune.pdf
Høringssvar fra Tjeldsund kommune.pdf
Høringssvar fra Troms og Finnmark fylkeskommune.pdf
Høringssvar fra Tromsø kommune.pdf
Høringssvar fra UNN.pdf

Rapporter og analyser

SKDE - Forbruk og pasientstrømmer ved akutte innleggelser 030919.pdf

Helseøkonomisk analyse - konsekvenser av eventuell sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset.pdf

Sluttrapport fra arbeidsgruppen for stedlig ledelse
Risikoreduserende tiltak for utvalgte områder ved sammenslåing UNN-FIN
Notat funksjonsdeling i Helse Nord
Notat konsekvenser HN IKT ved sammenslåing UNN-FIN
Notat konsekvenser SANO ved sammenslåing UNN-FIN
Notat konsekvenser Sykehusinnkjøp ved sammenslåing UNN-FIN



Planlagte møteaktiviteter

 • 13. september 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på informasjons- og dialogmøte med ungdomsrådene i UNN og Finnmarkssykehuset i Trondheim
 • 16-17. september 2019
  Prosjektgruppemøte Linken møtesenter i Tromsø
 • 18. september 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på styreledermøte i Helse Nord  
 • 24. september 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på informasjons- og dialogmøte Hammerfest kommune på Skype
 • 24. september 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på informasjons- og dialogmøte med KS Troms og Finnmark, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune Linken møtesenter Tromsø og Skype
 • 25. september 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på informasjons- og dialogmøte med Sametinget i Karasjok
 • 1. oktober 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema for orientering til fellesnemnda for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner
 • Primo oktober
  Prosjektstyremøte
 • Primo/medio oktober
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema for møte med foretakstillitsvalgte i Finnmarkssykehuset og UNN
 • 9. oktober 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på direktørmøte i Helse Nord 
 • 9-10. oktober 2019
  Prosjektgruppemøte Linken møtesenter i Tromsø
 • 14. oktober 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på møte med vertskommunene for større spesialisthelsetjenesteinstitusjoner (Karasjok, Alta, Sør-Varanger, Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik) Linken møtesenter i Tromsø/Skype
 • 15. oktober 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på samarbeids- og drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og konsernverneombud
 • 15. oktober 2019
  Status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen er tema på informasjons- og dialogmøte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • 16. oktober 2019
  Sak om status for arbeidet og aktuelle problemstillinger i utredningen behandles av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord.
 • 16. oktober 2019
  Informasjon på regional brukerkonferanse
 • 22. oktober 2019
  Prosjektstyremøte

 


Nyheter

 • Styret i Helse Nord RHF i møte 27. november 2019
  27.11.2019
  Helse Nord ønsker ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Styret i Helse Nord stiller seg bak rapporten som ikke anbefaler en sammenslåing.

 • Lars Vorland og Liz Tandberg
  31.10.2019
  Anbefaler ikke sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

  Prosjektgruppen som har utredet en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset (FIN), anbefaler ikke en sammenslåing. Prosjektgruppen har levert sin rapport til administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland.

 • Helge Torgersen og prosjektleder Liz Tandberg fra Deloitte.
  23.10.2019
  Overleverer rapporten 31. oktober

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har hatt sitt siste møte. Et utkast til rapporten er nå ute til korrektur, før den overleveres Helse Nord 31. oktober.

 • 24.09.2019
  Ivaretar pasientene i utredningsprosessen

  Leder av brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Kjell Magne Johansen og Kirsti Baardsen er med i prosjektgruppen som snart skal levere sin anbefaling til oppdragsgiver Helse Nord RHF.

 • 11.09.2019
  I gang med rapporten

  Prosjektgruppa som utreder en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset møttes for tredje gang, for å belyse en rekke sentrale tema.

 • Lise Balteskard
  15.07.2019
  Pasientstrømmer og kvalitetsmål i UNN og Finnmarkssykehuset

  I forbindelse med utredningen av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset, har deltakerne i prosjektgruppen bedt om å få innsikt i hvordan pasientstrømmene i Troms og Finnmark er.

 • Gruppebilde
  04.07.2019
  Andre samling gjennomført

  Arbeidet med utredning av en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset er godt i gang. 24. og 25. juni hadde prosjektgruppen sitt andre møte.

 • Prosjektgruppen
  20.06.2019
  Godt i gang med et omfattende arbeid

  Prosjektgruppen møtes for andre gang i Hammerfest, og føler de har kommet godt i gang med jobben.

 • 27.05.2019
  UNN og Finnmarkssykehuset har hatt sitt første stevnemøte

  Prosjektgruppen som skal utrede en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset møttes for første gang i Tromsø 22. mai.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie
  07.03.2019
  Skal utrede ønsket om sammenslåing

  Helse Nord RHF har fått oppdraget om å utrede ønsket fra regjeringen om å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset.

Fant du det du lette etter?