Vårt oppdrag

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) skal sørge for at befolkningen får spesialisthelsetjenester i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Hva er oppdraget?


​Det overordnede målet helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige. Helse Nord skal ivareta drift og utvikling av sykehus og annen spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge.

Bestillingene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument. Oppdragsdokumentet leveres til de regionale helseforetakene i et foretaksmøte ved starten av året. 

Når året er slutt rapporterer Helse Nord og de andre helseregionene inn hvordan de har løst årets oppdrag. Dette dokumentet kalles årlig melding, og svarer helt konkret på om bestillingene har blitt utført. 


Hva gjør vi?

Helse Nord RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. 

​Vårt ansvar utføres gjennom de offentlige sykehusene og gjennom avtaler med private. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med mange private leger, psykologer og psykiatere (avtalespesialister). Noen oppgaver løses også gjennom nasjonale selskaper som eies av de regionale helseforetakene i fellesskap.​​


Hva har vi gjort?

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget? Årlig melding er Helse Nord RHF sin årlige hovedrapportering (årsrapport) til Helse- og omsorgsdepartementet.


LES MER: Hva har vi gjort


Våre hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen pasientbehandling, forskning utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

LES MER: Våre hovedoppgaver

Vår virksomhetsstyring

Figuren viser Helse Nords virksomhetsstyring gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering. Du ser våre ulike plandokumenter og sammenhengen mellom disse.

Helse Nord RHFs virksomhetsstyring