Avtaler med private institusjoner-psykisk helse

Helse Nord har avtale med følgende private institusjoner:

​​Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter i Bodø, alderspsykiatri og demens

Institusjonen utfører utredning og diagnostisering ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost eller ute i kommunene. Andre oppgaver er blant annet undervisning, veiledning og utprøving av nye metoder innen arbeidet med demente. Ytelsesavtalen gjeldende fra 01.01.2019 er tidsubegrenset.

Modum Bad

Helse Nord RHF  har inngått avtale for to plasser for kontinuerlig døgnbehandling innen psykisk helsevern av barn og ungdom opp til 18 år med alvorlige spiseforstyrrelser.

Henvisinger fra Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge skal ha forrang foran henvisninger fra andre regioner. 

Avtalen gjelder fra 14.03.2022 til 13.03.2023, med opsjon på forlengelse i inntil 1. år. 

Avtale Modum Bad​​

Viken senter​ 

Ny avtale: Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken Senter om leveranser innen psykisk helsevern for voksene. Avtalen er gjeldende fra 1.1.2019. Helse Nord RHF har godkjent en overgangsperiode fra gammel til ny avtale for å ivareta pasientflyt og tid for Viken Senter til å innrette driften mot den nye avtalen. I dette ligger blant annet innføring av vurderingskompetanse hos Viken Senter.  I overgangsperioden, som er gjort gjeldende frem til 1. april 2019, må henvisningene fortsatt følge samme praksis som før ny avtale tråde i kraft. 

Traumelidelse:  Målgruppen er personer med komplekse traumelidelser, relasjonstraumer, dissosiasjonslidelser, personlighetsforstyrrelser og sammensatte lidelser der traumelidelser er en del av problemstillingen. Målgruppen er også pasienter med traumeerfaringer, hvor symptombildet er alvorlig eller gjentakende angst/depresjon. 

Foreldre med psykiske lidelser og alvorlige samspillsvansker: Målgruppen er foreldre med psykiske lidelser som gir samspillsvansker, og har negativ innvirkning på deres fungering som foreldre og i en familierelasjon. Både aleneforeldre og foreldrepar skal inkluderes i målgruppen. Aktuelle diagnosegrupper er de fleste allmennpsykiatriske tilstander, blant annet traumelidelser og moderat til alvorlig angst og depresjon.

Pasientgruppen skal ha rett til behandling på spesialisthelsetjenestenivå jfr. gjeldende lover og forskrifter.Henvisning og betaling - private sykehus og institusjoner

Helse Nord RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er viktige samarbeidspartnere.

Helse Nord RHF kjøper eksterne helsetjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m.

Ved henvisning til privat sykehus vil kostnadene for pasienten være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

Henvisning kan skje fra primærlege, legespesialist eller sykehus. Ortopedi kan i tillegg henvises fra manuellterapeut og kiropraktor.

Uten henvisning må pasienten selv betale for behandlingen.

Les mer om pasientrettigheter på helsenorge.noFant du det du lette etter?