Rehabilitering og habilitering

Det finnes en rekke offentlige og private tilbud innen rehabilitering og habilitering i Helse Nord.


Det er tilbud innen rehabilitering og habilitering ved helseforetakene (sykehusene) i regionen. I tillegg har Helse Nord RHF inngått avtaler om rehabiliteringstjenester med private institusjoner. 

 
På denne siden finner du oversikt over helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner. Du kan også se hvilke rehabiliteringstilbud som finnes til ulike diagnosegrupper. ​

Rehabilitering ved våre helseforetak


Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har inngått avtaler om forpliktende samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner. 


Private rehabiliteringsinstitusjoner


Private rehabiliteringstilbud til ulike pasientgrupper (etter diagnose)


 

Henvisningsrutiner rehabilitering i private institusjoner

​​​

Helse Nord har en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle ordinære henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten.
 
Pasienter som skal ha tilbud gjennom ordningen Raskere tilbake henvises direkte til aktuell institusjon.
 

Elektronisk henvisning


Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister, sykehusavdelinger og poliklinikker skal fortrinnsvis sendes elektronisk 

 
Den elektroniske adressen i DIPS er: RRV

 
Forutsetningen for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert. Les mer om elektroniske henvisninger fra fastlegenes journalsystem her.

 
Bruk følgende skjema som huskeliste for viktig informasjon som bør være med i henvisningen:


Henvisning på papir sendes:

Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsklinikken UNN
Postboks 11, 9038 Tromsø

Henvisninger fra sykehus (som har Dips)

Det er ulike rutiner for pasienter som overføres direkte til institusjonen postoperativt, for de som søkes til rehabilitering seinere i forløpet, eller for de det søkes tilbud til innen ordningen Raskere tilbake. Les mer på sykehusenes nettsider.

DIPS adresse UNN: RRVE vurderingsteam

Henvendelser til vurderingsenheten

 
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ
Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34
E-post: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)


Vurdering og prioritering av henvisninger

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder. Den regionale vurderingsenheten behandler kun henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak.

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Vurderingen skal gjøres innen 10 virkedager. Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen. 

Vurderingen får ett av følgende resultat:

 1. Du får vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får oppgitt frist for når du senest skal få tilbud om rehabilitering og du får samtidig informasjon om hvilken rehabiliteringsinstitusjon du får tilbud ved, samt oppmøtedato og oppholdstype (f.eks døgnopphold/dagopphold). Seinere vil du motta et brev fra institusjonen med nærmere opplysninger om oppholdet. 
 2. Du får vurdert at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at ditt behov for helsehjelp best blir ivaretatt på kommunalt nivå eller i andre deler av helsetjenesten. 

Anbefaling av institusjon

Vurderingsenheten vil ut fra beskrivelsene i henvisningen finne det rehabiliteringstilbudet som er antatt best egnet. Varigheten av rehabiliteringsoppholdet vil være avhengig av individuell vurdering av ditt behov og institusjonens rehabiliteringsprogrammer. 

Pasienter vil så langt det er mulig få et tilbud ved institusjoner i Helseregion Nord. Dersom det ikke er et relevant tilbud tilgjengelig i egen region, kan det være aktuelt å bruke et tilbud utenfor regionen. Tjenestene i private rehabiliteringsinstitusjoner er foreløpig ikke omfattet av fritt behandlingsvalg etter pasientrettighetsloven. 
Dine rettigheter som pasient ​Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du noen aktuelle rettigheter ved søknad om rehabilitering i privat institusjon. Full oversikt finner du på helsenorge.no/rettigheter.

Rett til å klage
Dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, kan du klage. Du kan blant annet klage på at du ikke får rett til nødvendig helsehjelp, og på den fristen som er satt for når utredningen eller behandlingen senest skal starte. Du kan også klage hvis du ikke får den rehabiliteringsinstitusjonen du ønsker. Du må sende skriftlig klage til Regional vurderingsenhet. Hvis Vurderingsenheten holder fast på sin vurdering, skal de sende klagen din videre til Fylkesmannen. Fristen for å klage er fire uker fra du ble kjent med eller burde ha vært kjent med avgjørelsen. Du kan enten klage selv, eller gi andre fullmakt til å klage på vegne av deg.

Rett til ny vurdering
Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av legespesialist. Fastlegen/den legen som har henvist deg kan be om ny vurdering av henvisningen dersom du mener det er behov for det. Det innebærer at en ny spesialist vil vurdere søknaden (ditt behov for helsehjelp).

Fristbrudd
Dersom rehabiliteringsinstitusjonen oppdager at de ikke klarer å holde fristen, skal rehabiliteringsinstitusjonen kontakte HELFO pasientformidling umiddelbart. HELFO vil kontakte deg for å undersøke om du ønsker et alternativt tilbud. Rehabiliteringsinstitusjonen kan gi helseopplysninger om deg til HELFO uten at reglene for taushetsplikt forhindrer det. Dette gjelder kun opplysninger som er nødvendige for at HELFO skal kunne finne et alternativt tilbud.

Hvis du ikke ønsker å få behandling et annet sted, kan du velge å fortsatt stå på venteliste ved den opprinnelige rehabiliteringsinstitusjonen. Ved spørsmål kan du kontakte HELFO på telefon 800 43 573 (800 HELSE)

Egenandel
Informasjon om frikort og egenandeler kan du få på helsenorge.no eller ved å ringe 800 43 573 (800 HELSE). Barn under 16 år betaler ikke egenandel.

Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted
Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra rehabiliteringsinstitusjonen. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser. Reiseregningsskjemaet finner du på pasientreiser.no. Husk å legge ved alle kvitteringer og bekreftelse på at du har vært til behandling. Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke kollektivtransport, må du kontakte den som henviste deg for å få rekvisisjon til annen transport. Mer informasjon om hva som skal til for å få dekket utgiftene, kan du få ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515 og på pasientreiser.no 

Tolk
Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til rehabiliteringsinstitusjonen om dette i god tid før timen.
Utgifter til tolken dekkes av helsetjenesten. 

Råd og bistand knyttet til rettigheter
Pasient- og brukerombudet skal blant annet ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg med til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud, se helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. 

​​​ 

Ventetider private rehabiliteringsinstitusjoner 

​Oversikten under viser gjennomsnittlig forventet ventetid - i antall uker - til de ulike tilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord.​

​Oppgitt ventetid må anses som veiledende. Hver henvisning behandles individuelt og der det er beskrevet medisinskfaglige grunner for prioritering i henvisningen, blir ventetiden ofte kortere. 

​​

Ventetid private rehabiliteringsinstitusjoner270317.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ventetider/Ventetid private rehabiliteringsinstitusjoner270317.pdfVentetid private rehabiliteringsinstitusjoner270317.pdfSpørsmål om ReHabilitering?

Ring den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering på 800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Regional koordinerende enhet i Helse Nord

Den regionale koordineringsenheten har oversikt, formidler informasjon og etablerer samarbeid mellom aktørene i ReHabiliteringskjeden innenfor helseforetak, private institusjoner, kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og andre.

 
I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer. Det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter på hvert helseforetak. 

 
RKE i Helse Nord er lokalisert på Universitetssykehuset Nord-Norge, og har et ansvar for hele helseregionen.

 

Regionale koordinerende enheter (RKE) for habilitering og rehabilitering:


 • gir informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud i helseregionen
 • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
 • de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering -  800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell
 • har kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommunene i regionen
 • har en koordineringsfunksjon for habilitering- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå). Det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i kommunene
 • har nettsider som vedlikeholdes med oppdatert informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud, kontaktnettverk, møteplass, rutiner for arbeidet med Individuell plan, koordinatorrollen med mere
 • Du kan kontakte rådgiver i RKE på epost rehabinfo@unn.no

 

 


 

Koordinerende enheter ved helseforetakene

Koordinerende enhet/kontaktperson for habilitering og rehabilitering formidler informasjon mellom den regionale koordineringsenheten og tjenester, enheter og avdelinger med ReHabiliteringsaktivitet i sitt helseforetak. I tillegg er de bindeledd til ReHabiliteringskontakter i kommunene i sitt helseforetaksområde.

 
Helseforetakene i Helse Nord har følgende kontaktpersoner:

 
Finnmarkssykehuset
Kari Beate Engseth

 
Universitetssykehuset Nord-Norge
Torill Davida Nilsen
Telefon: 77 62 63 91

 
Nordlandssykehuset
Kontaktperson: Stian Molvik
Telefon: 75 50 15 32

Helgelandssykehuset
Kontaktperson: Marit Hermstad
Telefon: 750 65 154 eller 95 84 83 85. 

 

Koordinerende enheter i kommunene

Alle kommunene i Nord-Norge har en fast person som kan kontaktes når det gjelder habilitering og rehabilitering.

 Regional rådgiver for rehabilitering og habilitering i Helse Nord


De regionale rådgiverne som har ansvar for oppfølgingen av planene er tilknyttet Rehabiliteringsklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge.


Per Wilhelmsen
Rådgiver -  habilitering/rehabilitering
Tlf: 77 75 41 83 / 909 71 687
E-post: per.wilhelmsen@unn.no
Adresse:   UNN HF, Habiliteringsavdelingen, 9038 Tromsø

Regional rådgiver, fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Nord 


Marika Ljetoff
Regional rådgiver, fysikalsk medisin og rehabilitering

Tlf: 77 75 58 93 
Mob: 948 37 976

Arbeidsområder:

 • Arbeider med utdanningsprogram for leger som spesialiserer seg innen fysikalsk – og rehabiliteringsmedisin og geriatri.
 • Ansvar for fagsamlinger, kurs, oppfølging av den enkelte spesialiseringskandidat m.m       
 • Sekretær for fagråd for rehabilitering
 • Oppfølging av regional plan for somatisk rehabilitering
 • Rehabiliteringsuka

Adresse: 
UNN, NOR-klinikken/ReFF,  9038 Tromsø 

Besøksadresse: 

Bygg C0 - rom 313.


Raskere tilbake

Raskere tilbake er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Det finnes Raskere tilbake-tiltak i alle fylker, men innholdet i tiltakene kan variere noe. 

Nedenfor er oversikt over de behandlingstilbudene som er etablert ved sykehus og institusjoner i Helse Nord, samt avtaler inngått med private helseinstitusjoner.

 


 

Landsdekkende private rehabiliteringsinstitusjoner

Det finnes seks lansdekkende private rehabiliteringsintsitusjonene. Reise til disse insitusjonene dekkes uansett hvor pasienten bor.