Rehabilitering og habilitering

Det finnes en rekke tilbud til pasientene i Helse Nord, både i offentlige sykehus og hos private institusjoner. 

Hva er habilitering?

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med 

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? ​

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?Koordinerende enheter/kontaktpersoner

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer; det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus).

Regional koordinerende enhet (RKE)


Den regionale koordineringsenheten har oversikt, formidler informasjon og etablerer samarbeid mellom aktørene i ReHabiliteringskjeden innenfor helseforetak, private institusjoner, kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og andre.Koordinerende enhet (KE) ved våre helseforetak (sykehus)

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering formidler informasjon mellom den regionale koordineringsenheten og tjenester, enheter og avdelinger med ReHabiliteringsaktivitet i sitt helseforetak. I tillegg er de bindeledd til ReHabiliteringskontakter i kommunene i sitt helseforetaksområde.

Klikk på lenkene under for å gå til koordinende enhet ved våre helseforetak.Koordinerende enhet ved kommunene i Helse Nord

Alle kommunene i Nord-Norge har en fast person som kan kontaktes når det gjelder habilitering og rehabilitering.

Oversikt over kontaktpersoner/koordinerende enheter i kommunene i Helse NordRegionale rådgivere

De regionale rådgiverne som har ansvar for oppfølgingen av planene er tilknyttet Rehabiliteringsklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge. Fagplanen for rehabilitering og habilitering i Helse Nord finner du her. 


Per Wilhelmsen

Rådgiver -  habilitering/rehabilitering
Tlf: 77 75 41 83 / 909 71 687
E-post: per.wilhelmsen@unn.no
Adresse:   UNN HF, Habiliteringsavdelingen, 9038 Tromsø

Marika Ljetoff
Regional rådgiver, fysikalsk medisin og rehabilitering

Tlf: 77 75 58 93 
Mob: 948 37 976

Arbeidsområder:

  • Arbeider med utdanningsprogram for leger som spesialiserer seg innen fysikalsk – og rehabiliteringsmedisin og geriatri.
  • Ansvar for fagsamlinger, kurs, oppfølging av den enkelte spesialiseringskandidat m.m       
  • Sekretær for fagråd for rehabilitering
  • Oppfølging av regional plan for somatisk rehabilitering
  • Rehabiliteringsuka

Adresse: 
UNN, NOR-klinikken/ReFF,  9038 Tromsø 

Besøksadresse: 

Bygg C0 - rom 313.Oversikt over tilbud og tjenester


Rehabilitering ved våre helseforetak

Det er tilbud innen rehabilitering og habilitering ved helseforetakene (sykehusene) i regionen.


Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har inngått avtaler om forpliktende samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner. 


Private rehabiliteringsinstitusjoner


Private rehabiliteringstilbud til ulike pasientgrupper (etter diagnose)

Her finner du oversikt over hvilke offentlige og private tilbud som finnes til ulike diagnoser.


 Henvisningsrutiner rehabilitering i private institusjoner

​​​

Helse Nord har en regional vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Alle ordinære henvisninger for pasienter hjemmehørende i helseregion nord skal sendes vurderingsenheten.
 
Pasienter som skal ha tilbud gjennom ordningen Raskere tilbake henvises direkte til aktuell institusjon.
 

Elektronisk henvisning


Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister, sykehusavdelinger og poliklinikker skal fortrinnsvis sendes elektronisk 

 
Den elektroniske adressen i DIPS er: RRV

 
Forutsetningen for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert. Les mer om elektroniske henvisninger fra fastlegenes journalsystem her.

 
Bruk følgende skjema som huskeliste for viktig informasjon som bør være med i henvisningen:


Henvisning på papir sendes:

Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsklinikken UNN
Postboks 11, 9038 Tromsø

Henvisninger fra sykehus (som har Dips)

Det er ulike rutiner for pasienter som overføres direkte til institusjonen postoperativt, for de som søkes til rehabilitering seinere i forløpet, eller for de det søkes tilbud til innen ordningen Raskere tilbake. Les mer på sykehusenes nettsider.

DIPS adresse UNN: RRVE vurderingsteam

Henvendelser til vurderingsenheten

 
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)
Rehabiliteringsklinikken UNN HF
Postboks 1, 9038 TROMSØ
Telefon: 77 62 72 35 eller 77 66 94 34
E-post: post@unn.no (angi RVE Nord i emnefelt)


Vurdering og prioritering av henvisninger

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder. Den regionale vurderingsenheten behandler kun henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak.

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Vurderingen skal gjøres innen 10 virkedager. Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen. 

Vurderingen får ett av følgende resultat:

  1. Du får vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får oppgitt frist for når du senest skal få tilbud om rehabilitering og du får samtidig informasjon om hvilken rehabiliteringsinstitusjon du får tilbud ved, samt oppmøtedato og oppholdstype (f.eks døgnopphold/dagopphold). Seinere vil du motta et brev fra institusjonen med nærmere opplysninger om oppholdet. 
  2. Du får vurdert at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at ditt behov for helsehjelp best blir ivaretatt på kommunalt nivå eller i andre deler av helsetjenesten. 

Anbefaling av institusjon

Vurderingsenheten vil ut fra beskrivelsene i henvisningen finne det rehabiliteringstilbudet som er antatt best egnet. Varigheten av rehabiliteringsoppholdet vil være avhengig av individuell vurdering av ditt behov og institusjonens rehabiliteringsprogrammer. 

Pasienter vil så langt det er mulig få et tilbud ved institusjoner i Helseregion Nord. Dersom det ikke er et relevant tilbud tilgjengelig i egen region, kan det være aktuelt å bruke et tilbud utenfor regionen. Tjenestene i private rehabiliteringsinstitusjoner er foreløpig ikke omfattet av fritt behandlingsvalg etter pasientrettighetsloven.

​​ 

Ventetider private rehabiliteringsinstitusjoner 

​Oversikten under viser gjennomsnittlig forventet ventetid - i antall uker - til de ulike tilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord.​

​Oppgitt ventetid må anses som veiledende. Hver henvisning behandles individuelt og der det er beskrevet medisinskfaglige grunner for prioritering i henvisningen, blir ventetiden ofte kortere. ​​

Ventetid private rehab.institusjoner090517.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Avtaler/Rehabilitering/Ventetider/Ventetid private rehab.institusjoner090517.pdfVentetid private rehab.institusjoner090517.pdfLandsdekkende private rehabiliteringsinstitusjoner

Det finnes seks lansdekkende private rehabiliteringsintsitusjonene. Reise til disse insitusjonene dekkes uansett hvor pasienten bor.