Rehabilitering og habilitering

Det finnes en rekke tilbud til pasientene i Helse Nord, både i offentlige sykehus og hos private institusjoner. 

Hva er habilitering?

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med 

Hva er rehabilitering?

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? ​

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?


 

Oversikt over tilbud og tjenester


Rehabilitering ved våre helseforetak

Det er tilbud innen rehabilitering og habilitering ved helseforetakene (sykehusene) i regionen.


Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Nord RHF har inngått avtaler om forpliktende samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner. 


Private rehabiliteringsinstitusjoner

Henvising til rehabiliterering i private rehabiliteringstilbudPrivate rehabiliteringstilbud til ulike pasientgrupper (etter diagnose)

Her finner du oversikt over hvilke offentlige og private tilbud som finnes til ulike diagnoser.


 


 

Alle henvisninger skal sendes til Regional vurderingsenhet (unn.no)


Koordinerende enheter/kontaktpersoner

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer; det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus).

Den regionale koordineringsenheten har oversikt, formidler informasjon og etablerer samarbeid mellom aktørene i ReHabiliteringskjeden innenfor helseforetak, private institusjoner, kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og andre.

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Nord

Koordinerende enhet ved våre helseforetak (sykehus)

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering formidler informasjon mellom den regionale koordineringsenheten og tjenester, enheter og avdelinger med ReHabiliteringsaktivitet i sitt helseforetak. I tillegg er de bindeledd til ReHabiliteringskontakter i kommunene i sitt helseforetaksområde.

Klikk på lenkene under for å gå til koordinende enhet ved våre helseforetak. Der vil du også finne kontaktinformasjon til kommunen i nedslagsfeltet til helseforetaket.


 


Dine rettigheter som pasient  innen habilitering og rehabilitering

Henvisning til rehabilitering i private institusjoner

Rehabiliteringstilbud sommeren 2017Landsdekkende private rehabiliteringsinstitusjoner

Det finnes seks lansdekkende private rehabiliteringsintsitusjonene. Reise til disse insitusjonene dekkes uansett hvor pasienten bor.