Pasientrettigheter rehabilitering og habilitering

Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du noen aktuelle rettigheter ved søknad om rehabilitering i privat institusjon.

Her har vi samlet noen av de viktigste rettighetene for pasienter som trenger rehabilitering og habilitering.

Rett til å klage

Dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, kan du klage. Du kan blant annet klage på at du ikke får rett til nødvendig helsehjelp, og på den fristen som er satt for når utredningen eller behandlingen senest skal starte. Du kan også klage hvis du ikke får den rehabiliteringsinstitusjonen du ønsker. Du må sende skriftlig klage til Regional vurderingsenhet. Hvis Vurderingsenheten holder fast på sin vurdering, skal de sende klagen din videre til Fylkesmannen. Fristen for å klage er fire uker fra du ble kjent med eller burde ha vært kjent med avgjørelsen. Du kan enten klage selv, eller gi andre fullmakt til å klage på vegne av deg.

Rett til ny vurdering

Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av legespesialist. Fastlegen/den legen som har henvist deg kan be om ny vurdering av henvisningen dersom du mener det er behov for det. Det innebærer at en ny spesialist vil vurdere søknaden (ditt behov for helsehjelp).

Fristbrudd

Dersom rehabiliteringsinstitusjonen oppdager at de ikke klarer å holde fristen, skal rehabiliteringsinstitusjonen kontakte HELFO pasientformidling umiddelbart. HELFO vil kontakte deg for å undersøke om du ønsker et alternativt tilbud. Rehabiliteringsinstitusjonen kan gi helseopplysninger om deg til HELFO uten at reglene for taushetsplikt forhindrer det. Dette gjelder kun opplysninger som er nødvendige for at HELFO skal kunne finne et alternativt tilbud.

Hvis du ikke ønsker å få behandling et annet sted, kan du velge å fortsatt stå på venteliste ved den opprinnelige rehabiliteringsinstitusjonen. Ved spørsmål kan du kontakte HELFO på telefon 800 43 573 (800 HELSE)

Egenandel

Informasjon om frikort og egenandeler kan du få på helsenorge.no eller ved å ringe 800 43 573 (800 HELSE). Barn under 16 år betaler ikke egenandel.

Pasientreiser 

Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra rehabiliteringsinstitusjonen. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser. 

Reiseregningsskjemaet finner du på pasientreiser.no. Husk å legge ved alle kvitteringer og bekreftelse på at du har vært til behandling. Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke kollektivtransport, må du kontakte den som henviste deg for å få rekvisisjon til annen transport. 

Mer informasjon om hva som skal til for å få dekket utgiftene, kan du få ved å ringe Pasientreiser på telefon 05515 og på pasientreiser.no . Her finner du også informasjon om hvordan du kan levere reiseregningen elektronisk.

Tolk

Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til rehabiliteringsinstitusjonen om dette i god tid før timen.
Utgifter til tolken dekkes av helsetjenesten. 

Råd og bistand knyttet til rettigheter

Pasient- og brukerombudet skal blant annet ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg med til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud, se helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.