Henvisning private rehabiliteringsinstitusjoner

Slik henviser du til tilbud i private somatiske rehabiliteringsinstitusjoner som inngår i avtalen med Helse Nord RHF. For psykisk helse og rus gjelder egne henvisningsrutiner.

Rehabiliterings- og habiliteringstilbudet i Helse Nord under covid-19

Se en to minutters film om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Henvisningene behandles av Regionale vurderingsenheter bortsett fra ved direkte overføring fra sykehus

Regionale vurderingsenheter i hver helseregion rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til habilitering og rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner. Merk at sykehus kan henvise direkte til institusjonen når det er behov for rehabilitering direkte i forlengelse av sykehusopphold.

Fra innføring av fritt behandlingsvalg for rehabilitering 1.7.2017 kan man velge å sende henvisningen til vurdering i en annen regional vurderingsenhet enn i den helseregionen pasienten bor.

Henvisning til rehabilitering i Helse Nord (RVE)

Behov for rehabilitering (e-læringskurs)

Er du pasient og lurer på om du kan ha utbytte av rehabilitering? Er du pårørende og lurer på om en av dine nærmeste har det? Er du lege, sykepleier eller terapeut ansatt i kommune eller sykehus? Helse Sør-Øst har utviklet et e-læringskurs for alle som ønsker å vurdere hvem som trenger rehabilitering.


Elektronisk henvisning (skjema til utfylling)

Henvisninger skal fortrinnsvis sendes elektronisk. 
 
Den elektroniske adressen i DIPS er: RRV Henvisning/mottak UNN
 
Forutsetningen for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert. 
 
Bruk følgende skjema og send dette inn elektronisk:​​

Henvisning på papir som sendes i posten (skjema til utfylling)

Henvisninger skal fortrinnsvis sendes elektronisk.
Bruk følgende skjema, skriv det ut og send i posten:​​

Henvisning på papir skal sendes:

Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsavdelingen UNN
Postboks 11, 9038 Tromsø

Henvisninger fra sykehus til rehabiliteringsinstitusjon direkte i forlengelsen av sykehusopphold

Noen av de private rehabiliteringsinstitusjonene Helse Nord har avtale med, har døgntilbud for pasienter direkte i forlengelsen av sykehusopphold. Til disse plassene henviser sykehuslegen pasienter direkte til den aktuelle institusjonen for rehabilitering. 

Tilbudet er for pasienter som fyller kriteriene for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, innenfor følgende grupper. 

Tilbudene finnes ved:

Pasientene kan henvises direkte til institusjonen av lege ved sykehuset. Pasientene kan ha noe hjelpebehov, men ikke Barthel Index score lavere enn 30. I perioder er det god kapasitet ved noen av institusjonene innenfor disse tilbudene. Kontakt gjerne institusjonen i forkant.

Alle tilbudene kan brukes av pasienter fra hele helseregionen.

Henvisninger fra sykehus/poliklinikk til rehabilitering seinere i forløpet

Henvisningen sendes til Regional vurderingsenhet (RVE).

Henvisningsskjemaet kan fylles ut og sendes elektronisk fra DIPS på to måter:

 1. Ved å opprette dokument og velge henvisningsskjema som dokumenttype
  • Opprette dokument, velg dokumenttypen "Henvisning til rehabiliteringsopphold [bl]
  • Fyll inn i skjemaet (2 sider)
  • Høreklikk i den grå linja øverst på skjermen, velg "send", og velg "vurdering", eller finn "RRV Henvisning /mottak UNN" og velg "send". Du kan selvsagt også velge å skrive ut og sende per post
 2. Ved å gå fra F7/henvisningsbildet. Her kan du også knytte til notat
  • Åpne "ny p.henvisning" (primærhenvisning) (F7-bildet)
  • Fyll inn i skjemaet
  • Du kan knytte til et notat eller en epikrise ved enten å velge "dokument/ knytt dokument til henvisning" og så velge aktuelt journalnotat. Eller du kan henvise til notatet i fritekstfeltet under "henvisningsårsak" slik at RVE kan finne notatet og knytte det til henvisningen.
  • Send til "RRV Henvisning/mottak UNN"

Veiledning og sjekkliste til utforming av henvisninger

Enten du bruker skjemaet eller skriver i fritekst, må henvisning til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon inneholde følgende:
  
 1. Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten

 2. Hvilke tiltak som er prøvd ut lokalt, i primærhelsetjenesten, og hvilken effekt hadde disse

 3. Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå (hjelpebehov skal beskrives)

 4. Pasientens arbeids- eller sykemeldingsstatus

 5. Aktuell problemstilling (bakgrunn for henvisning). Denne beskrives så konkret som mulig

 6. Pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/ rehabilitering” er for uspesifikt)

 7. Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon: 
  • Hvilken oppfølging har blitt gitt lokalt etter siste opphold? 
  • Har det oppstått en ny problemstilling? 
  • Har pasienten satt seg nye mål?

 8. Vedlegg epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon og andre relevante epikriser/polikliniske notater. (Den regionale vurderingsenheten har ikke tilgang til epikriser fra tidligere opphold)

Vurdering og prioritering av henvisninger

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og den aktuelle prioriteringsveilederen.

Vurderingen skal foreligge innen 10 virkedager. Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen. Pasienter i Helse Nord kan også finne resultat av vurderingen, og status for henvisningsbehandlingen ved å logge seg inn i "Min helse".

Vurderingen får ett av følgende resultat:

 1. Du får vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får oppgitt frist for når du senest skal få tilbud om rehabilitering og du får samtidig informasjon om hvilken rehabiliteringsinstitusjon du får tilbud ved, samt oppmøtedato og oppholdstype (f.eks døgnopphold/dagopphold). Seinere vil du motta et brev fra institusjonen med nærmere opplysninger om oppholdet. 

 2. Du får vurdert at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at ditt behov for helsehjelp best blir ivaretatt på kommunalt nivå eller i andre deler av helsetjenesten. 

Hvem kan henvise til rehabilitering i privat institusjon?

Fastleger, avtalespesialister, leger i sykehusavdelinger og poliklinikker , samt manuellterapeuter og kiropraktorer. For barn og unge kan også helsesøster henvise.

Uttalelser fra fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller andre kan gjerne legges ved henvisningen for å utfylle beskrivelsen av funksjon, behov og målsetting med rehabiliteringen.

Hvilken institusjon?

Pasient og henviser kan foreslå institusjon i henvisningen.

Hvis det ikke er oppgitt ønsket institusjon i henvisningen, eller ønsket institusjon ikke har relevant tilbud, vil Regional vurderingsenhet foreslå egnet tilbud ved en institusjon i regionen. 

Hvis ingen institusjoner i regionen har relevant tilbud, eller ventetida overstiger medisinsk anbefalt frist, vil Regional vurderingsenhet finne et tilbud i en annen helseregion.

Pasienten har mulighet til å benytte seg av tjenesten velg behandlingssted. Ring 800 41 004 om du har spørsmål til ordningen.

Hvordan vet jeg om henvisningen er mottatt og behandlet?

Vurderingen skal foreligge innen 10 virkedager. Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen.

Pasienter i Helse Nord kan finne status for henvisningsbehandlingen ved å logge seg inn i "Min helse". Her vil også resultat av vurderingen være tilgjengelig når den er ferdig behandlet.

Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Fra 1. juli, 2017 ble private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg.

Les mer om fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Arbeid og helse (tidligere: Raskere tilbake)

Se under hvert tilbud hvilke henvisningsrutiner som gjelder:

Avlastning/rekonvalesens 

Henvisninger til avlastning, enkel rekonvalesens eller der sosial isolering er hovedproblemet, vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Slike henvisninger vil bli avvist.
 


Psykisk helse og rusbehandling

Psykisk helse

Helse Nord har avtaler med flere private institusjoner innen psykisk helse.

Private institusjoner psykisk helse 

Rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. 

Tilbudet om rusbehandling i Helse Nord består både av offentlige og private institusjoner. ​ Fant du det du lette etter?