Henvisning private rehabiliteringsinstitusjoner

Slik henviser du til private somatiske rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. For psykisk helse og rus gjelder egne henvisningsrutiner.

Henvisningsrutiner

Regionale vurderingsenheter i hver helseregion rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til habilitering og rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner. Henvisningsrutiner i Helse Nord finner du under de andre punktene på denne sida.

Fra innføring av fritt behandlingsvalg for rehabilitering 1.7.2017 kan man velge å sende henvisningen til vurdering i en annen regional vurderingsenhet enn der pasienten bor.

Elektronisk henvisning (skjema til utfylling)

Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister, sykehusavdelinger og poliklinikker skal fortrinnsvis sendes elektronisk. 
 
Den elektroniske adressen i DIPS er: RRV Henvisning/mottak UNN
 
Forutsetningen for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert. 
 
Bruk følgende skjema og send dette inn elektronisk:​​

Henvisning på papir

Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister, sykehusavdelinger og poliklinikker skal fortrinnsvis sendes elektronisk.

Henvisning på papir skal sendes:

Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsavdelingen UNN
Postboks 11, 9038 Tromsø

Vurdering og prioritering av henvisninger

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder. Den regionale vurderingsenheten behandler kun henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak.

Vurderingen skal foreligge innen 10 virkedager. Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen. Pasienter i Helse Nord kan også finne resultat av vurderingen, og status for henvisningsbehandlingen ved å logge seg inn i "Min helse".

Vurderingen får ett av følgende resultat:

 1. Du får vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får oppgitt frist for når du senest skal få tilbud om rehabilitering og du får samtidig informasjon om hvilken rehabiliteringsinstitusjon du får tilbud ved, samt oppmøtedato og oppholdstype (f.eks døgnopphold/dagopphold). Seinere vil du motta et brev fra institusjonen med nærmere opplysninger om oppholdet. 
 2. Du får vurdert at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at ditt behov for helsehjelp best blir ivaretatt på kommunalt nivå eller i andre deler av helsetjenesten. 

Henvisninger fra sykehus til rehabilitering direkte i forlengelsen av sykehusopphold

Sykehus kan henvise pasienter direkte til den aktuelle rehabiliteringsinstitusjonen når de trenger rehabilitering etter operasjon eller i forlengelse av annen medisinsk behandling. Henvisning til postoperative opphold for planlagt men ikke gjennomført operasjon, skal altså ikke vurderes av Regional vurderingsenhet.

Dette gjelder tilbudet som de private rehabiliteringsinstitusjonene gir i henhold til avtalen med Helse Nord

DIPS adresse UNN: RVE Henvisning/mottak 

Henvisninger fra sykehus/poliklinikk til rehabilitering seinere i forløpet

Henvisningen sendes til Regional vurderingsenhet (RVE).

Henvisningsskjemaet kan fylles inn og sendes elektronisk fra DIPS på to måter:

 1. Ved å opprette dokument og velge henvisningsskjema som dokumenttype
  • Opprette dokument, velg dokumenttypen "Henvisning til rehabiliteringsopphold [bl]
  • Fyll inn i skjemaet (2 sider)
  • Høreklikk i den grå linja øverst på skjermen, velg "send", og velg "vurdering", eller finn "RRV Henvisning /mottak UNN" og velg "send". Du kan selvsagt også velge å skrive ut og sende per post
 2. Ved å gå fra F7/henvisningsbildet. Her kan du også knytte til notat
  • Åpne "ny p.henvisning" (primærhenvisning) (F7-bildet)
  • Fyll inn i skjemaet
  • Du kan knytte til et notat eller en epikrise ved å enten velge "dokument/ knytt dokument til henvisning" og så velge aktuelt journalnotat. Eller du kan henvise til notatet i fritekstfeltet under "henvisningsårsak" slik at RVE kan knytte dokumentet til henvisningen.
  • Send til "RRV Henvisning/mottak UNN"

Veiledning og sjekkliste til utforming av henvisninger

Hva må henvisning til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon gi svar på? 
 1. Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten

 2. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt, i førstelinjetjenesten, og hvilken effekt hadde disse?

 3. Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå (hjelpebehov skal beskrives)

 4. Pasientens sin arbeids/sykemeldingsstatus

 5. Angi problemstillingen (bakgrunn for henvisning) så konkret som mulig

 6. Angi pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/rehabilitering” er for uspesifikt)

 7. Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon: 
  • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av? 
  • Har det oppstått en ny problemstilling? 
  • Har pasienten satt seg nye mål?

 8. Vedlegg epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon og andre relevante epikriser/polikliniske notater.

Du kan skrive en henvisning basert på sjekklista. Henvisningen skal fortinnsvis sendes elektronisk (se over).

Hvilken institusjon?

Hvis det ikke er oppgitt ønsket institusjon i henvisningen vil Regional vurderingsenhet foreslå egnet tilbud ved institusjon i regionen. 

Pasienten har mulighet til å benytte seg av tjenesten velg behandlingssted. Ring 800 41 004 om du har spørsmål til ordningen.

Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Fra 1. juli, 2017 ble private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg.

Les mer om fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Arbeid og helse (tidligere: Raskere tilbake)

Se under hvert tilbud hvilke henvisningsrutiner som gjelder:

Avlastning/rekonvalesens 

Henvisninger til avlastning, enkel rekonvalesens eller hvor sosial isolering er hovedproblemet, vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Slike henvisninger vil bli avvist.
 


Psykisk helse og rusbehandling

Psykisk helse

Helse Nord har avtaler med flere private institusjoner innen psykisk helse.

Private institusjoner psykisk helse 

Rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. 

Tilbudet om rusbehandling i Helse Nord består både av offentlige og private institusjoner. ​ 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.