Henvisning private rehabiliteringsinstitusjoner

Slik henviser du til private somatiske rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord. For psykisk helse og rus gjelder egne henvisningsrutiner.

Henvisningsrutiner

For habilitering og rehabilitering er det egne enheter i de regionale helseforetakene som skal vurdere henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Hvis det ønskes tilbud ved et privat behandlingssted, skal henvisningen sendes til vurderingsenheten i din region.

Du kan velge å sende henvisningen til en annen regional vurderingsenhet enn der pasienten bor. Se oversikt over de regionale vurderingsenhetene:

Elektronisk henvisning (skjema til utfylling)

Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister, sykehusavdelinger og poliklinikker skal fortrinnsvis sendes elektronisk 
 
Den elektroniske adressen i DIPS er: RRV
 
Forutsetningen for å få tilgang til denne adressen er at den siste oppdateringen av adresselisten fra journalleverandøren er installert. 
 
Bruk følgende skjema og send dette inn elektronisk:​​

Elektronisk adresse i DIPS: Rehabilitering, Regional vurderingsenhet (RRV)

Henvisning på papir

Henvisninger fra fastleger, avtalespesialister, sykehusavdelinger og poliklinikker skal fortrinnsvis sendes elektronisk.

Henvisning på papir skal sendes:

Regional vurderingsenhet
UNN
Rehabiliteringsavdelingen
Postboks 11, 9038 Tromsø

Vurdering og prioritering av henvisninger

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og prioriteringsveileder. Den regionale vurderingsenheten behandler kun henvisninger til rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak.

Fra 1. november 2015 ble krav om kortere vurderingstid innført. Vurderingen skal gjøres innen 10 virkedager. Pasient og henvisende lege vil få brev med resultat av vurderingen. 

Vurderingen får ett av følgende resultat:

 1. Du får vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får oppgitt frist for når du senest skal få tilbud om rehabilitering og du får samtidig informasjon om hvilken rehabiliteringsinstitusjon du får tilbud ved, samt oppmøtedato og oppholdstype (f.eks døgnopphold/dagopphold). Seinere vil du motta et brev fra institusjonen med nærmere opplysninger om oppholdet. 
 2. Du får vurdert at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tilfellene er det vurdert at ditt behov for helsehjelp best blir ivaretatt på kommunalt nivå eller i andre deler av helsetjenesten. 

Henvisninger fra sykehus

Det er ulike rutiner for pasienter som overføres direkte til institusjonen postoperativt, for de som søkes til rehabilitering seinere i forløpet, eller for de det søkes tilbud til innen ordningen Raskere tilbake. Les mer på sykehusenes nettsider.

DIPS adresse UNN: RVE Henvisning/mottak 

Postoperative rehabiliteringsopphold/ direkte fra sykehusavdeling: 

 • Henvisning for postoperative opphold for planlagt men ikke gjennomført operasjon, skal ikke vurderes av Regional vurderingsenhet.

 • Sykehus kan henvise pasienter som trenger rehabilitering etter operasjon eller annen medisinsk behandling, direkte til rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. 

 • Det gjelder også tilbudet som de private rehabiliteringsinstitusjonene gir i henhold til avtalen med Helse Nord. 


Veiledning og sjekkliste til utforming av henvisninger

Hva må henvisning til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon gi svar på? 

 1. Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten

 2. Hvilke tiltak er prøvd ut lokalt, i førstelinjetjenesten, og hvilken effekt hadde disse?

 3. Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå (hjelpebehov skal beskrives)

 4. Pasientens sin arbeids/sykemeldingsstatus

 5. Angi problemstillingen (bakgrunn for henvisning) så konkret som mulig

 6. Angi pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/rehabilitering” er for uspesifikt)

 7. Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon: 
  • Hva har lokale oppfølgingsopplegg bestått av? 
  • Har det oppstått en ny problemstilling? 
  • Har pasienten satt seg nye mål?

 8. Vedlegg epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon og andre relevante epikriser/polikliniske notater.

Du kan skrive en henvisning basert på sjekklista. Henvisningen skal fortinnsvis sendes elektronisk (se over).

Hvilken institusjon?

Hvis det ikke er oppgitt ønsket institusjon i henvisningen vil vi foreslå egnet  tilbud ved institusjon i regionen. 

Pasienten har også mulighet til å benytte seg av tjenesten velg behandlingssted 


Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Fra 1. juli, 2017 ble private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg.

Les mer om fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabiliteringRaskere tilbake

Pasienter som skal ha tilbud gjennom ordningen Raskere tilbake henvises direkte til aktuell institusjon.

Avlastning/rekonvalesens 

Henvisninger til avlastning, enkel rekonvalesens eller hvor sosial isolering er hovedproblemet, vil ikke bli vurdert for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. 

Slike henvisninger vil bli avvist.

 


Psykisk helse og rusbehandling

Psykisk helse

Helse Nord har avtaler med flere private institusjoner innen psykisk helse.

Private institusjoner psykisk helse 

Rusbehandling

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. 

Tilbudet om rusbehandling i Helse Nord består både av offentlige og private institusjoner. ​ 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.