Jobbe i Helse Nord

Vi i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.


Ledige stillinger i Helse Nord RHF og helseforetakene finner du her

Derfor trenger Helse Nord de dyktigste medarbeiderne

Helse Nord har fått en utfordrende oppgave. Ja, utrolig vanskelig, vil noen si. Vi skal gi nordlendingene den beste helsetjenesten i den landsdelen der vi bor.

Forholdene er ikke de enkleste for å få dette til. Vi bor på verdens vakreste sted. Vi har stor frihet, mye plass, ren luft og flotte årstider. Det er langt mellom husene. Vi trenger dyktige fagfolk – i byene, på viddene og ute langs kysten. Mye skal på plass for å klare dette – og vi klarer det!

Vi sørger for at hjelpen er der​

Mange vil si at vi har verdens beste ambulansetjeneste. Biler, båter, helikopter og fly. Hjelpen kommer. Og de som trenger det kommer til et sykehus som kan hjelpe.

Den medisinske utviklingen er i dag så avansert, at det trengs ulike spesialister. For å gi den beste behandlingen samler vi fagfolkene i høykompetente miljøer og nettverk.  I Nord-Norge fordeler vi oppgaver mellom sykehusene, slik at pasienten får den beste behandlingen.
​​​
Vi løser geografi med teknologi

Vi er langt framme på teknologi. Røntgenbilder tatt ett sted, sendes til en spesialist et annet sted som kan tolke dem. Vi tenker langt og helhetlig - og vi har satt oss mål. Snart er vi der at når helgelendingen blir syk i Finnmark, vil Finnmarkssykehuset kunne slå opp i hennes journal. Helse Nord er først ute med å ta i bruk denne teknologien.

Vi planlegger sammen

I Helse Nords tid, har det aldri vært bygd flere sykehus eller kjøpt mer utstyr. Samtidig er økonomien under kontroll. Dette får vi til fordi vi har god oversikt og planlegger sammen. De seks helseforetakene i landsdelen bærer felles bør. Derfor kan vi bygge og kjøpe mye i regionen, men vi kan ikke gjøre alt samtidig.

Våre dyktige fagfolk er de viktigste vi har. Hos oss får mange medarbeidere ta del i et større spekter av faglige utfordringer enn andre steder. Fagfolk får brukt og utviklet kompetansen sin, og de betyr mye for pasientene våre. 

Forbedring gjennom samarbeid

Vi klarer oppgaven fordi vi står sammen. Vi klarer det fordi fem rygger bærer mer enn én. Vi tenker helhetlig, og har en samlet styring av sykehusene i Nord-Norge. Det gir oss bedre IKT-systemer, bedre bygg og mer avansert utstyr. 
Vi utdanner og tilsetter høyspesialisert helsepersonell.​​

Dette gir bedre pasientbehandling.


Hvordan søke stillinger?

Ansatte i Helse Nord søker via Personalportalen på intranett. 

Alle andre søker ved å klikke på de aktuelle ledige stillingene. ​​​​

Her ser du en oversikt over ledige stillinger ​Kompetanseheving og utdanning

En av Helse Nords hovedoppgaver er utdanning av helsepersonell. 

Helse Nord satser på kompetanseheving av egne medarbeidere og utdanning av helsepersonell i praksis ved våre sykehus.​


Pensjon og forsikring

Helse Nord RHF har inngått felles forsikringsavtale for ansatte og tilbyr gode pensjonsavtaler gjennom KLP. Sykehusapotek Nord HF har egne avtaler.

P
ensjon

Pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omfatter sykepleiere i 20 % stilling eller mer.

Pensjonsordningen omfatter også faste og midlertidige sykepleiere som arbeider under 20 %, men som tar ekstravakter/ timer slik at gjennomsnittet pr. kvartal tilsvarer 20 % stilling.

Ordningen gjelder også dersom du har flere arbeidsgivere i Helse Nord og dette til sammen utgjør en stillingsandel på 20 % eller mer. 

For alle andre ansatte gjelder ordningen hvis du jobber 14 timer i snitt per uke i et kvartal. 

Midlertidig tilsatte er med i pensjonsordningen i KLP fra første arbeidsdag. Som medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning gjennom din arbeidsgiver, opparbeider du rett til alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

For AFP og særaldersgrenser vises det til egne regler.


Forsikringer​

Alle arbeidstakere i Helse Nord RHF og helseforetakene  omfattes av en egen forsikringsordning som omfatter:

 • Yrkesskadesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring for Ambulansepersonell​
 • Tjenestereiseforsikring
 • Ulykkesforsikring for skoleelever som er pasienter på sykehusene
 • Ulykkesforsikring for barn i barnehagene​

Ansatte i Helse Nord finner mer informasjon om pensjon og forsikring i Personalportalen på intranett.


Helseattest for vikarer

I henhold til rammeavtale for de ulike vikartjenestene står følgende:

Leverandøren er ansvarlig for at vikaren ikke er bærer av smittsomme sykdommer (herunder MRSA og tuberkulose). Helsepersonell som i løpet av siste tre år har oppholdt seg sammenhengende over 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, skal fremlegge resultat av gjennomgått tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, i samsvar med krav i forskrift og veileder. Helsepersonell som i løpet av siste 12 måneder - har arbeidet som helsearbeider i land utenfor Norden, - vært innlagt i helseinstitusjon i land utenfor Norden RAMMEAVTALE // 22 - fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste i land utenfor Norden, - kan ha vært eksponert for MRSA-smitte slik det er utdypet i forskrift og veileder skal fremlegge negativt resultat av MRSA-screeningprøver før pasientrettet arbeid i sykehus. 

Enkelte helseforetak kan ha lokale bestemmelser som avviker fra ovennevnte rutine, som leverandøren er pliktig til å følge. Leverandøren må påse at fremtidige sentrale eller lokale bestemmelser om smittevern overholdes for de vikarer som tilbys iht. denne avtale. Det kan for eksempel gjelde krav om vaksine/tester. Leverandøren plikter å opplyse om helsemessige forhold som kan tenkes ha betydning for vikarens utføring av oppdraget, eller ville kunne pådra innleier ansvar. Skjema fra Oppdragsgiver skal brukes.


 

Utenlandske medarbeidere

Ved tilsetting blir det stilt samme krav til utenlandske borgere som nordmenn:

 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig

 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav

 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav

 • Du må ha politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede

 • Du må legge fram dokumentasjon på vaksinasjon


Hovedregel arbeids- og oppholdstillatelse

 • EØS/EFTA/EU-borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria)

 • Nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge

 • Faglærte arbeidstakere (eks. sykepleiere og leger) utenfor EØS får oppholdstillatelse i in​ntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land)

 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyest senest innen en måned før det løper ut

 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold finner du her

 • Opplysinger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine nettsider

 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer. Også dette finner du informasjon om på nettsidene til Ny i Norge.

 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.


Mangfold - et personalpolitisk mål

De tilsatte er den viktigeste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle tilsatte skal trives og yte sitt beste.

Helseforetaket skal så langt som råd avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

 
 Fant du det du lette etter?