Glade studenter som utdannes til helsepersonell i Helse Nord

Utdanning
Sykehusene er kunnskapsbedrifter, og en av hovedoppgavene er utdanning av helsepersonell.

For å sikre riktig kompetanse og nok helsepersonell i helsetjenesten, har vi et utstrakt samarbeid med universiteter og høgskoler om:

  • kompetanseheving av egne medarbeidere
  • utdanning av helsepersonell i praksis ved våre sykehus

Utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste og spesialistutdanning. Vi gir praksis til alle disse utdanningene. I tillegg driver vi omfattende kompetanseutvikling av egne ansatte.

​Lærlinger i Helse Nord

Helsepersonell med utdanning fra videregående opplæring har krav om to års lærlingetid før de kan gå opp til fagprøve og få fagbrev innen sitt område.

Helseforetakene har ansatt lærlinger innen helsefaglige utdanninger, hvorav lærlinger i helsearbeiderfaget og ambulansefaget utgjør de største gruppene.

Les mer: Doblet antall helsefaglærlinger (publisert 15. november 2016)

Praksisutdanning

Alle helsefagutdanninger har i løpet av studiet praksis i helsetjenesten. ​Helse Nord RHF og våre fem helseforetak har et lovpålagt ansvar for å sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen helseregionen (jamfør spesialisthelsetjenesteloven § 3-5. Om deltakelse i undervisning og opplæring). 

Hvert år får i underkant av 1000 turnusleger, studenter og elever innen helsefaglige utdanninger verdifull praksisutdanning i helseforetakene i nord. 

De fleste av praksisstudentene fra høyere utdanning i våre foretak, kommer fra sykepleierutdanningen og medisinutdanningen. Sentrale grupper er også studenter innen spesialsykepleiefagene (anestesi-, barne-, intensiv-, kreft, operasjonssykepleier) og andre videreutdanninger for sykepleiere (eksempelvis jordmorutdanningen), samt radiografistudenter, og studenter innen ergoterapi og fysioterapi. Også studenter fra barnevernspedagog- og sosionomutdanningen har praksis i foretakene, samt et mindre antall studenter fra politiutdanningen.

Helse Nord har sammen med Helse Midt-Norge, de mest omfattende utdanningsoppgavene (NOU 2008:2)​ i spesialisthelsetjenesten sett i forhold til helseregionenes størrelse.​

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning er viktig for at helsepersonell underveis i karrieren både skal kunne oppdatere seg faglig og kunne utvide sin kompetanse. Ofte foregår videre- og etterutdanning som ledd i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. 

En sykepleier som vil spesialisere seg, må gjennomføre spesialistutdanning i regi av universitet eller høyskole. Kandidatene innen de ulike spesial​iseringsløpene har mye praktisk opplæring (praksisutdanning) i helsetjenesten i løpet av utdanningene. Helhetlig har de ulike spesialistutdanningene et omfang som tilsvarer  1-2 hele studieår.

Videreutdanning tilbys ved fagskoler, høgskoler (både ordinære og oppdragsfinansierte studier) og universiteter, og studenter har gjerne helseforetakene både som praksisarena og arbeidsplass. Universiteter og høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om praksisplasser, og helseforetakene skal tilrettelegge for praksisplasser i tråd med avtalene

Følgende utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge tilbyr videreutdanning innen helsefagene:

Diabetesutdanning i Nord-Norge


Helse Nord og Nord unviersitet samarbeider om et diabetesstudium. Studiet gir 30 studiepoeng.


Spesialistutdanning for leger


Spesialistutdanningen for leger starter etter autorisasjon som norsk lege, dvs. etter minst seks års medisinerstudium og påfølgende ett og et halvt års turnustjeneste. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS). Tjenesten foregår under kontinuerlig veiledning fra spesialist i faget​​. LIS-utdanningen i Norge er i endring. Den nye ordningen skal starte i 2017. Mer informasjon: www.lis-utdanning.info​

For å sikre nok spesia​lister innen enkelte fag, har Helse Nord satset på egne regionale utdanningsprogrammer for leger. Den regionale oppfølgingen er et supplement til den ordinære spesialiseringen. Å kjenne sine kolleger i regionen og føle tilhørighet er uvurderlig! Det arrangeres regionale fagsamlinger. Fagsamlingene kan være todagers kurs i landsdelen, veiledningssamlinger, at vi drar i samlet tropp til internasjonale konferanser etc.​ Les mer på lenkene for hvert program.

Barne- og ungdomspsykiatri

Fysikalsk habiliterings- og rehabiliteringsmedisin​

Geriatri

Psykiatri

Revmatologi​

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt)


Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) er etablert på bakgrunn av den utdanningsreformen som er vedtatt gjennom Spesialistforskriften 

Formålet med etablering av RegUt og dets arbeid på lang sikt er:   

  • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
  • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid regionalt og nasjonalt om utdanningsløp, læringsaktiviteter og veiledning.
  • Et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

Både vi og ny spesialistutdanning er under etablering og implementering i regionen. Frem til 1.mars 2019 jobber vi med planlegging av egen drift og rådgiving til foretakene. 

Den enkelte LIS vil komme i kontakt med oss gjennom spesialiseringskurs. RegUt HN skal drifte de samme kursene som Legeforeningens kurskoodinator/UiT driftet tidligere.

Vi er lokalisert i UNN-Tromsø (PET-senteret 9.etg), som har det formelle arbeidsgiveransvar, gir lederstøtte og generell rapportering går til regionsykehusets ledelse. RegUt rapporterer formelt via årlig melding til RHFet. Rapporteringen skal gjenspeile oppdragsdokumentet + særskilte tildelinger.

RegUt’ene skal etablere gode samarbeidsformer med helseforetakene/sykehusene i egen region. Vi samarbeider tett med de øvrige 3 RegUt i landet, og jobber for en tett arbeidsdeling både av utviklingsoppgaver og fremtidige faste driftsoppgaver. 

RegUt-ene skal sørge for god kommunikasjon og godt samarbeid med Helsedirektoratet, universitet/høgskoler, kommuner, Legeforeningen (spesialitetskomiteene) og andre viktige samarbeidspartnere.

Det meste av informasjon publiseres for tiden på intranett.
I på vente av åpning av nasjonal nettside for ny spesialistutdanning, henvises eksterne interessenter til å finne mere informasjon på http://lis-utdanning.info/

Besøksadresse
Gå til fløy C plan 4 UNN Tromsø
(gjennomgang derfra til C04.)

Leder
Elin Benedikte Skog
Telefon: 77 75 44 16
Mobil: 952 29 088

Regional koordinator
Stine Skogdal
Telefon: 777 69 209
Mobil: 99001509

Kurs koordinator
Ingrid Hemmingsen
Telefon: 77 75 40 24

Kompetanseplan

Helse Nords strategiske kompetanseplan inneholder tiltak for å møte utfordringer knyttet til rekruttering, stabilisering, utvikling og avvikling av kompetanse i Helse Nord frem mot 2020.

Strategisk kompetanseplan ​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.